Koduõppele jäämine

Koduõppele jäämise sooviga palume pöörduda vastava kooliastme õppealajuhataja poole kirjutades e-aadressile:

I kooliaste (1.-3. klass) - Kerttu Mölder-Jevdokimov kerttu.molder-jevdokimov@sydalinna.edu.ee

II-III kooliaste (4.-9. klass) - Monika Ellakvere oppealajuhataja@sydalinna.edu.ee 

NB! Õpilasele koduõppe rakendamiseks esitab vanem kooli direktorile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse hiljemalt 20. augustiks, kui koduõpet soovitakse rakendada alates õppeaasta algusest, ning hiljemalt 20. detsembriks, kui koduõpet soovitakse rakendada alates II poolaasta algusest.

Taotluses tuleb näidata vanema soovil koduõppele viimise põhjused ja andmed isiku kohta, kes hakkab last õpetama.

Otsuse vanema taotlusel koduõppe rakendamise kohta teeb kooli õppenõukogu.

Koduõpet vanema taotlusel korraldab ja finantseerib lapsevanem, kes vastutab ka õpitulemuste saavutamise eest. Kool võimaldab õpilasel kasutada tasuta vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikku õppekirjandust (õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid, töölehti jmt).

Kool kontrollib regulaarselt õpitulemuste saavutamist. Koolil on õigus katkestada õppenõukogu otsusega koduõpe, kui kontrolli käigus ilmneb, et õpilasel on individuaalse õppekavaga määratletud õpitulemused saavutamata.

Viimati muudetud: 19.08.2021