29.11.2018

Lauatenniseturniir ''Südalinna Open 2018''

8. klassi õpilane Madis korraldab oma loovtöö raames lauatenniseturniiri "Südalinna Open 2018".  Meil on hea meel, et üha enam õpilasi valib loovtööks projekti, millest on otsene kasu kogu koolile ja mis pakub võimaluse koolielu põnevamaks muuta. 

Põhikooli lõpetamiseks vajaliku loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust ning toetada:

  • õpilase tervikliku maailmapildi ja loomingulise algatusvõime ja loova eneseväljendusoskuse kujunemist ning aidata kaasa uute ideede tekkimisele ja teostamisele õppeainete lõimumise ja loovtöö protsessi kaudu;
  • õpimotivatsiooni, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemise kujunemist;
  • õpilase kujunemist loovaks ning mitmekülgseks isiksuseks;
  • üldpädevuste (iseseisev ja rühmas töötamine, probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine, argumenteerimis-, eneseväljendus- ja esinemisoskus, töö allikate ja andmetega; tegevuse kavandamine ning kavandatu järgimine, tegevuse ja töö analüüsimise oskus, loovtöö vormistamine, IKT vahendite kasutamine jne) kujunemist;
  • õpilast tema võimete paremal tundmaõppimisel, mis aitaks teha valikuid järgnevateks õpinguteks.

Aitame üheskoos kaasa Madise põhikooli lõpetamiseks vajaliku töö õnnestumisele ja ruttame registreerima võistlusele  kuni 30. novembrini kehalise kasvatuse õpetajate juurde. 

Uudise rubriigid: