Küsi taksondusalane küsimus!

Kordumakippuvad küsimused

Aleksander
Tere!

Tahad tahaks täpsustada üks küsimus:

Ma sooviksin paigaldada taksomeetrisse lisa soodustariifid, alalistele või lepingulistele klientidele, kuidas seda teha?
Kas hinnakirjas tuleb näidata soodustariifi?
Kas adapteerimistunnistusel tuleb seda näidata?
Kas soodustariifi tuleb paigaldada kõikidel firma autodel?

Lugupidamisega,

Aleksander Nadevaev
Juhatuse Esimees
Takso tellimiskeskus
Telefon: 372 6863455, 372 58058455

15.01.2013

Täname pöördumast Tallinna Transpordiameti poole,

Tallinna Linnavolikogu on 01.09.2012.a.  kehtestanud määrusega nr 16 Tallinna taksoveo eeskirja, mis sätestab  kindla loetelu taksoteenustest , millele vedaja  määrab taksoteenuste  hinnad (Ühistranspordiseaduse § 24 lg 3). Ainult Tallinna taksoveo eeskirjas kehtestatud  teenused tohivad  olla sisestatud taksomeetrisse ja peavad kajastuma taksomeetri kohandamise tunnistusel ning hinnakirjas.  Taksoteenuste hinnad, mis  kehtestab vedaja – taksoveoloa omanik, peavad olema sisestatud ühtemoodi kõikidesse taksomeetritesse, mis on paigaldatud nendele sõidukitele, mis osutavad taksoteenust tema taksoveoloa alusel väljastatud sõidukikaardiga ehk vedaja taksodesse. Samuti peab vedaja hinnakiri kajastuma ühesuguselt kõigis vedaja poolt kasutavates sõidukites. Taksomeetrisse on keelatud programmeerida selliseid taksoteenuseid ja tariife, mida ei ole kantud taksomeetri kohandamise tunnistusele (Tallinna taksoveo eeskiri § 7 lg 5). Kui te soovite alalistele või lepingulistele klientidele soodustust pakkuda, tuleb % maha arvutada taksosõidu eest tegelikult tasumisele kuuluvast lõpp-summast. Printeri kviitungil peab kajastuma taksosõidu tegelik  hind, soodus %  ja peale soodustuse maha arvutamist lõplik tasumisele kuuluv hind.

Ahto Jakon
Kui vana autoga tohib Tallinnas taksoteenust osutada?
15.01.2013

Tere

Taksona kasutatavale sõidukile ei ole kehtestatud vanuse piirmäära, aga on kehtestatud üldnõuded ja mugavust ja ohutust tagavad nõuded, millile sõiduk peab vastama. Palun tutvuge vastavate määrustega allpool.

 Taksona kasutatava sõiduki üldnõuded on loetletud Tallinna voilkogu 19.06.2012 määruses nr 16 "Tallinna taksoveo eeskiri":

 § 6.  Taksona kasutatava sõiduki üldnõuded

(1) Taksona kasutatav sõiduk peab olema ehitatud sõitjate veoks.

 (2) Taksona kasutatav sõiduk peab olema kantud liiklusregistrisse ja olema läbinud tehnonõuete kontrolli.

 (3) Taksona kasutataval sõidukil peavad taksoveol olema järgmised taksotunnused:

 1) sõiduki katusel sisevalgustusega plafoon, mille esiküljel peab olema trükitähtedega ainult sõna “TAKSO” tähemärgi vähima kõrgusega 4 cm;

 2) sõitjale nähtaval kohal sõiduki esipaneelil mõõteseaduse nõuete kohaselt metroloogilise kontrolli läbinud ja sõidukiga kohandatud taksomeeter ning sellega sobiv printer;

 3) taksoteenuste hinnakiri.

 (4) Taksona kasutatavale sõidukile võib olla samal ajal paigaldatud ainult üks taksomeeter.

 (5) Sõiduki mõlema esiukse väliskülje keskosas peab olema esitatud vedaja nimi või kaubamärk kaubamärgiseaduses sätestatu kohaselt.

 (6) Sõidukil, mille kohta ei ole välja antud sõidukikaarti taksoveoks, on keelatud kasutada taksotunnuseid või neid matkivaid tunnuseid. Taksoveo mitteosutamisel peavad sõidukilt plafoon ja taksoteenuste hinnakiri olema eemaldatud.

 (7) Taksona kasutatava sõiduki sõitjate mugavust ja ohutust tagavad nõuded kehtestab linnavalitsus määrusega.

 Tallinna Linnavalitsuse 22.08.2012  määrus nr 36 "Sõitjate mugavust ja ohutust tagavad nõuded taksoveol kasutatavatele sõidukitele Tallinnas":

 § 2. Nõuded taksoveol kasutatavatele sõidukitele

 (1) Taksona kasutatav sõiduk peab olema valmistajatehase poolt väljastatud komplektsuses, ilma ümberehitamata, nähtavate avariitunnusteta, värvi- ja roostekahjustusteta ning tehniliselt sõidukorras.

 (2) Taksona kasutatava sõiduki varustusse peavad kuuluma töökorras ABS-pidurid ja juhi ning kõrvalistuja turvapadi.

 (3) Taksona ei või kasutada sõidukit, millele on paigaldatud puudega juhile mõeldud eriseadmed.

 (4) Taksona kasutatava sõiduki rehvide mõõdud peavad vastama taksomeetri kohandamistunnistuses toodud mõõtudele.

 (5) Taksona kasutataval kuni viie istekohaga sõidukil peab olema vähemalt 4 ust, kuue ja enam istekohaga sõidukil peab olema vähemalt 3 ust.

 (6) Taksona kasutatava sõiduki pagasiruumi mahtuvus ei tohi olla vähem kui 400 liitrit.

 (7) Taksona kasutatava sõiduki varustusse peavad kuuluma töökorras konditsioneer või kliimaseade.

 (8) Taksona kasutatav sõiduk peab olema puhas ja terve nii väljast kui seest, sh pagasiruum ja istmed.

 

kathlin tammel
tere..mul on kysimus, et kui beebiga s6ita taksoga,kas ta peab olematurvah2llis..
ette t2nades k2thlin

26.08.2011

Tere
Liikluseeskiri sätestab:
 § 36. Lapse ohutust tagavad lisanõuded

(9) Takso tagaistmel alla kolmeaastase lapse sõidutamisel ei ole lapse turvavarustuse kasutamine kohustuslik. Alla kolmeaastast last tohib takso tagaistmel sõidutada täiskasvanud sõitja süles tingimusel, et last süles hoidev sõitja on turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud ja tema süles on üks laps. Vanemate kui kolmeaastaste laste sõidutamisel takso tagaistmel tuleb vähemalt üks laps kinnitada turvavöö padja ja sõltuvalt lapse kasvust kas täiskasvanu turvavöö või ainult selle vöörihmaga või muu nõuetekohase turvavarustusega. Ülejäänud laste sõidutamisel takso tagaistmel tuleb kasutada vähemalt täiskasvanu turvavöö vöörihma.

Urmo
Tere!
Küsimus uue taksoveo eeskirja kohta. Kas taksol, millel on pagasiruumi maht alla 400L aga sellele sõidukile on antud sõidukikaart 2012 suveni, siis kas seda lühendatakse mingi piirini või kehtib selle kehtivus aja lõpuni aga ei saa lihtsalt järgmist sõidukikaarti?
Samuti kas tehnoülevaatus sellisele taksole laseb sellist sõidukit läbi selle perioodi sees ehk kuni sõidukaardi lõppemiseni 2012 suveni.

16.08.2011

Tere
Tallinna Linnavolikogu määruse nr 16, 03.03.2005, Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine  muudatus Tvk  m 17.06.2010 nr 37, jõustus 25.06.2010. sätestab, et alates 15.06.2011 peab igal sõidukil, millele vajatakse sõidukikaarti, olema:
8.3 1 Taksona kasutatava sõiduki pagasiruumi mahtuvus ei tohi olla vähem kui 400 liitrit.
8.4 2 Taksona kasutatava sõiduki varustusse peavad kuuluma järgmised töökorras seadmed: ABS-pidurid, juhi ja kõrvalistuja turvapadi ning konditsioneer või kliimaseade.
Kõik sõidukikaardid, mis on väljastatud kuni 14.06.2011 kehtivad nii kaua kui on märgitud nende kehtivusaeg.

Kaja
Tulen laevalt ratastoolis oleva puudega inimesega, kes istub ainult omas ratastoolis. Kas on takso-invabussi teenust Tallinnas ja kuidas invatranspordi teenust saab tellida, et sõita sihtpunkti?
16.08.2011

Tere
on küll vöimalik:

Vajalik ettetellimine (12 tundi ) Tulika Takso telefonil 6 12 00 30. Kuulmispuudega inimestele SMS 533 45 859. E-mail. info @ tulika.ee, faks: 612 0013. Riiklikel pühadel, erijuhtudel telefon: 612 0007. Võimalusel täidetakse tellimused lühema aja jooksul.

 
Kaido
Tere, kas kuskil on üleval informatsioon Mupo õigustega kontrollimisel, millistest nõudmistest peavad inspektorid kinni pidama, mida nad konkretselt kontrollida tohivad või on neile kõik lubatud? kas pean ma nõudmisel ette näitama kogu auto sisu( pagasiruumi seintes paiknevad laekad jne.)või on kusagil ka piir?(takso puhul)

Lisaks kui mu FIE tegeleb mitme eri tegevusega kas see informatsioon on ka Mupo ametnikule nähtav, koos teiste minu äriregistri andmetega või on siiski mingid piirid?

Kas mupo ametnikud saavad kontrollida ka oma registritest taksokindlustuse olemasolu või pean ma ka kindlustuse poliisi kaasas kandma juhuks kui on seda vaja neile näidata? Samas ei leidnud ma taksot puudutavatest seadustest, et mupo üldse seda kontrollib, kas see on liikluspolitsei kontrollida?Lugupidamisega,
Kaido.

16.12.2010

Tere

1.Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet ( edaspidi MUPO) on Tallinna linna ametiasutus, kelle üheks ülesandeks on vastavalt MUPO põhimäärusele linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade üle järelevalve teostamine ja nende rikkumistel väärtegude menetlemine. MUPO õigused on täpsemalt fikseeritud põhimääruse 3-ndas peatükis. MUPO väärteomenetluse pädevus tuleneb Tallinna Linnavalitsuse määrusest nr 55 „Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks“. Määruse lisa 1 punkt 5.7 kohaselt on MUPO ametnikel õigus menetleda   ühistranspordiseaduse § 541-547 ja 5410 sätestatud väärtegusi.

 

MUPO-le  antud pädevuse alusel kontrollivad  MUPO ametnikud Tallinna linna taksonduse vallas Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusega nr 141 „Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri“ ja Tallinna linnavolikogu määrusega nr 16 „Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine“ täitmist. Ühistranspordiseadus, liiklusseadus ning osundatud eeskirjad  ongi põhilisteks õigusaktideks, mille alusel MUPO ametnikud teostavad Tallinna linna haldusterritooriumil taksokontrolli.

2.Liiklusseaduse § 46 lg 1 kohaselt  teostavad liiklusjärelevalvet politseiametnikud ja abipolitseinikud nendele seadusega antud volituste piires.
Liiklusseaduse § 181 lg 1 kohaselt on juht kohustatud sõiduki peatama, kui selleks on kohustusliku märguande andnud käesoleva seaduse § 46 lõikes 1 nimetatud isik (edaspidi kontrollija). Eeltoodut arvestades ei ole MUPO ametnikel  õigust peatada sõidukeid, sh ka nn taksotunnustega ( katusel plafoon, mõlema esiukse väliskülje keskosal vedaja nimi või kaubamärk) varustatud sõidukeid.

3.Vastavalt äriseadustiku §-le 28 lg 1 on äriregistri andmed avalikud. Igaühel on õigus tutvuda registrikartoteegi ja äritoimikuga ning saada registrikaardist ja äritoimikus olevast dokumendist ärakirju.

 

Eeltoodut arvestades on igaühel, sh ka MUPO ametnikel võimalus tutvuda äriregistri andmetega kas äriregistris kohapeal või elektrooniliselt. Kas MUPO ametnikud ka kasutavad  võimalust tutvuda äriregistri andmetega sõltub nende kasutuses olevatest tehnilistest vahenditest sõidukis. MUPO ametnikud kontrollivad taksoveo korraldamisega seotud õigusaktide täitmist, mitte aga taksoteenust osutavate isikute tegevusi muudes ärivaldkondades.

 

4.Liiklusseaduse § 17 lg 1 sätestab dokumendid, mis peavad juhil mootorsõiduki juhtimisel kaasas olema. Osundatud sätte kohaselt peavad juhil mootorsõiduki juhtimisel olema kaasas juhiluba või muu juhtimisõigust tõendav dokument, mootorsõiduki registreerimistunnistus ja selle haagise registreerimistunnistus või haagise registreerimistunnistuse koopia, mille on tõendanud selle väljastanud asutus ja muud dokumendid, kui seda nõuab seadus. Seega ei nõua seadus, et juhil peab mootorsõiduki juhtimisel kaasas olema liikluskindlustuse leping või poliis.

Liikluskindlustuse seaduse § 25 kohaselt on kehtiva lepingu ja poliisi olemasolu kontrollimise õigus politseil, kes teavitab Garantiifondi viivitamatult kõigist juhtudest, mil liikluses osalenud sõidukil puudus kehtiv leping ja poliis. Eeltoodut arvestades ei ole seaduseandja andnud MUPO ametnikele õigust kontrollida, kas juhil on mootorsõiduki juhtimisel kaasas kindlustusleping või poliis.

Margus Nirk
Kui suur võb olla tähtede (takso) kõrgus taksoplafoonil?
22.11.2010

Tere

Nõuded taksoplafoonile on kirjas Tallinna Linnavolikogu määruses nr 16

Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine

8.8. Nõuded plafoonile:

8.8.1 mille esiküljel peab olema trükitähtedega ainult sõna TAKSO minimaalse tähemärgi kõrgusega 4 cm;

8.8.2 kõik kirjed peavad olema kantud plafoonile musta veekindla värvi või kleebisena;

8.8.3 peab asuma taksona kasutatava sõiduki katusel risti auto pikiteljega katuse esiosal arvestades

uksepostidest või ukseposte ühendava telje kohal;

8.8.4 sisevalgustus peab taksomeetri sisselülitamisel plafoonis kustuma;

8.8.5 peab olema vigastusteta.23.08.2010

Tere
Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskirja ehk majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse nr 141
§16 lg 1 p 3 sätestab,  taksojuht on  kohustatud teenindamise algul lülitama sisse taksomeetri.
Juhul, kui taksojuht ei lülita  taksomeetrit sisse teenindama asumisel, palume koheselt informeerida Tallinna Munitsipaalpolitseid tel.14410.
Ühtlasi teatame, et sõitjal on õigus teenuse eest tasumisest keelduda, kui  taksomeeter ja printer on rikkis või puuduvad.
Seega: kõik tasulist sõitjatevedu korraldavad autojuhid peavad omama veoluba ja sõidukikaarti, rääkimata taksomeetrist ja printerist.
Kui kliendile peale teenuse osutamist ei anta printeril trükitud kviitungit, ei pea ka sõidu eest tasuma.

Gert
Tere,

küsimus , kus saab näha ametijuhendit mille alusel taksokomisjon töötab . Pidevalt muutub sõidukikaardi avalduses nõutavate paberite nimistu ja tingimused.Marguse käest on seda küsitud , kuid ta ei suuda vastata .

Avalduste osas keegi ühendust ei võta , kuigi kohustus on teavitada menetluse kulgemisest ja nii on pidevalt . Lisaks kaovad e avaldused mail boksist .

Küsimus järgnev millal ometi hakkab taksokomisjon ja spetsialistid tööle nii nagu peab ja millal lõppeb ära see korralagedus ja isevolitsemine ?

03.03.2010
Tere
 
Taksokomisjonil ei ole ametijuhendit, on reglement. Komisjoni pädevus tuleneb Ühistranspordiseadusest;  majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusest nr 141 „Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri; Tallinna Linnavolikogu määrusest nr 16 „Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine „  ja Tallinna Linnavalitsuse 09. detsemberi 2009 korraldusest nr 2027-k. Kõik avaldused palume saata digi allkirjastatult e-posti aadressil ppta@tallinnlv.ee, mitte e-kirjaga ametniku postkasti. Uued avalduste blanketid on Tallinna Linnavalitsuse infosaalis ja internetis aadressil www.tallinn.ee  alamrubriigis TAKSO.
Taksokomisjon töötab ja väljastab tegevuslubasid vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Avaldajate operatiivsemaks teavitamiseks on kasutatud helistamist (avalduses märgitud telefoninumberile), e-kirja (äriregistris registreeritud aadressil) ja väljastusteatega kirja (äriregistris registreeritud aadressil). Kahjuks on esinenud juhtumeid kus avalduses märgitud telefonile keegi ei vasta või on telefon olnud välja lülitatud, sama ka kirjadega, antud aadressil ei tunta ettevõtjat ning kiri tuleb tagasi. Spetsialistide töös ja taksokomisjonis puudub korralagedus ja omavolitsemine. Juhul kui Teil on konkreetse taksoveoloa või sõidukikaardi avalduse kohta küsimus, palume see esitada kirjalikult. Teavet anname ainult vedajatele, kuid selgitavalt vastame kõigile.
 
Are
Sooviks saada infot taksodel reklaamimise kohta, kas ja kui palju tuleb maksta ning kellele, kui takso tagaklaasil on firma logo, tegevusala kirjeldus?
Reklaamimaksu pean siis silmas.

09.02.2010
Reklaamimaksu kohaldamine on reguleeritud Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas" (edaspidi määrus) http://www.tallinn.ee/est/ettevotjale/g2458s47912.  
Nimetatud määrus jõustus 1.01.2010.a
 Määruse § 2 lg 1 punkti 3 kohaselt on maksuobjekt reklaam, mida eksponeeritakse Tallinnas: 
- avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub ehitise siseruumidest või väljaspool ehitise siseruume avalikkusele suunatult;
- eraomandis oleval kinnistul või ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult;
- linnaliinibussi, trammi, trollibussi või takso välisküljel või siseruumis avalikkusele suunatult, kui selle transpordivahendi kasutaja on äriühing, mille asukoht on äriregistri andmetel Tallinnas, või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle ettevõtte asukoht on äriregistri andmetel Tallinnas;  
Maksukohustuslane on maksuobjekti otsene valdaja. Bussi, trammi ja trolli puhul ühistranspordiloa omaja. Takso puhul taksoveoloa omaja (määruse § 2 punkt 3).
Määruse §-is 3 on sätestatud loetelu, millisel juhul ei kuulu kohaldamisele reklaamimaks.
Maksumäär 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2010 on 5 krooni kalendripäevas ühe reklaampinna ruutmeetri kohta.
Maksukohustuslasel tekib maksukohustus reklaami eksponeerimise päevast arvates.
Maks tuleb tasuda maksuhalduri poolt nimetatud arveldusarvele sularahata arvelduse korras.
Maksu tasumise tähtpäev on viieteistkümnes kalendripäev arvates maksukohustuse tekkimise päevast.
Maksukohustuslane on kohustatud esitama maksuhaldurile maksudeklaratsiooni hiljemalt reklaami eksponeerimisele eelneval tööpäeval tema ametiruumides, elektroonilist andmeside kasutades või posti teel.
Maksudeklaratsioonile lisatakse eksponeeritava reklaami mõõdud, reklaami näidis ja reklaami eksponeerimise periood. Elektrooniliselt esitatud maksudeklaratsioonile lisatakse ka digitaalfoto või reklaami eskiis. Maksudeklaratsiooni peab olema allkirjastanud (elektrooniliselt esitatud maksudeklaratsioon) maksukohustuslase esindusõiguslik isik. Maksuhaldur on Tallinna Ettevõtlusamet.
 
Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduge Tallinna Ettevõtlusameti poole meili aadressil tiiu.kolts@tallinnlv.ee tel 6404399 selgitamaks kas  Teie poolt kuvatav reklaam kuulub reklaamimaksuga maksustamisele.
Jaan
Tere,

Kas pealinna taksofirmal/taksojuhil on õigus küsida lisatasu selle eest, et ta tuleks üleüldse kohale Tallinna piiridest u 2 kilomeetri kaugusele Viimsisse?

Tänud.

20.01.2010
Tere

Tallinna linnas väljastatud taksoveoloaga teenuse osutaja tohib teenindamist alustada ainult Tallinna linnas.
Viimsisse ei pea tulema järgi mitte ükski Tallinna takso. Kui te olete nõus, et taksojuht alustab Teie teenindamist Tallinna piirist, siis saate kokkuleppel ka sellist teenust kasutada väljaspool Tallinna
Janek
Tere.
Kas aastast 2011 jõustuvas seaduses on ka punkt takso vanuse kohta, lisaks konditsioneeri/kliimaseadme, turvapatjade ja abs pidurite nõudele?

30.12.2009
Tere

15.juunil 2011 jõustub Tallinna taksoveoeeskirjas kaks punkti:
"8.31 Taksona kasutatava sõiduki pagasiruumi mahtuvus ei tohi olla vähem kui 400 liitrit.";
"8.4² Taksona kasutatava sõiduki varustusse peavad kuuluma järgmised töökorras seadmed: ABS - pidurid, juhi ja kõrvalistuja turvapadi ning konditsioneer või kliimaseade.";

Takso vanusele erinõudeid ei seata.
mister x
Kas mingi vanuse piirang on taksojuhtidele,minu arust invaliidid ja üle 70 a.inimesed ei kõlba enam teiste inimeste turvalisuse vastutama.
20.11.2009
Tere
 
Taksojuht peab omama vähemalt 3a juhistaaži. Ülemist vanuspiirangut taksoteenuse osutajale sätestatud ei ole.
Liiklusseaduse § 281  sätestab „Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisekontroll"
1. Mootorsõidukijuht peab perioodiliselt läbima tervisekontrolli (edaspidi perioodiline tervisekontroll) ja juhtimisõiguse taotleja peab enne juhtimisõiguse taotlemist läbima tervisekontrolli (edaspidi eelnev tervisekontroll), mille käigus tehakse kindlaks tema terviseseisund ja sobivus mootorsõiduki juhtimiseks;
2. Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja terviseseisund peab vastama kehtestatud tervisenõuetele. Kehtestatud tervisenõuetele vastavust tõendab perearsti või eriarstiabi osutava juriidilise isiku juurde moodustatud liiklusmeditsiini komisjoni väljastatud tervisetõend;
3. Liiklusmeditsiini komisjoni koosseisu kuulub vähemalt kolm eriarsti - silmaarst, neuroloog ja sisearst.
Kui mootorsõidukijuhi terviseseisund ei vasta kehtestatud tervisenõuetele, taksoveoluba ei väljastata.

Terevisekontrolli nõuded leiate Vabariigi Valitsuse 29. septembri 2005. a määrusest nr 257 Mootorsõidukijuhi, trammijuhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisenõuded, eelneva ja perioodilise tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisetõendite vormid1
Jüri
Kas Te oskate mind juhatada seaduseni, mis lubab Tallinna linnas taksot sõita ka bussidel. Kogu maailmas on taksodeks sõiduautod, ehk klassi M1 kuuluvad autod s.o. autod, kus on peale juhi veel kuni 8 istekohta. Tallinnas on millegipärast Maksitaksos taksodeks ka bussid, kuigi bussidele kehtivad väga ranged eeskirjad, mis puudutavad juhtide tööaega. Kas nende busside sõidumeerikuid keegi ka kontrollib?
12.05.2009

Tere


Taksondust reguleerivad järgmised õigusaktid:

Vastavalt Liiklusseaduse § 461. Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuete täitmise järelevalve

(1) Järelevalvet käesoleva seaduse §-s 203 nimetatud juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja kohta kehtestatud nõuete täitmise üle teostavad ettevõtja juures tööinspektor või Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja ning teel politseiametnikud, abipolitseinikud ja teised selleks seadusega volitatud isikud.

Nagu seadusest võib lugeda kuulub politsei pädevusse teel sõidumeerikute kontrollimine

Urmas
Tere. Miks on paljud Tallinna taksojuhid umbkeelsed venelased? Kas taksokomisjon, munitsipaalpolitsei või keegi muu ei saaks tagada, et Eesti pealinnas saaks riigikeeles teenindajaga suhelda?
11.05.2009
Tere Tallinna taksokomisjonil ning munitsipaalpolitseil ei ole õigust teostada riiklikku järelevalvet keeleseaduse ning teiste keeleoskust ja keelekasutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle. Eelmainitud valdkonnaga tegeleb Eestis Keeleinspektsioon. Taksokontrolliga tegelevad ametnikud edastavad kontrollimise käigus tekkinud keeleseaduse rikkumise kahtluse korral andmed Keeleinspektsiooni, kes alustab väärteomenetlust. Keeleinspektsioonile saab linnakodanik teatada väärteost või esitada kaebuse ka läbi interneti aadressil http://www.keeleinsp.ee/?menu=28.
Kristjan
1)Miks likvideeriti Ehitajate tee ja Keskuse tänava ristmiku rekonstrueerimise järel Mustamäe polikliiniku juures asunud taksopeatus ja miks pole seda taastatud?
Nüüd tuleb hajusalt paiknevaid taksosid otsida parkivate autode vahelt.
2)Kas on plaanis luua/taastada teiste Mustamäe üldkasutatavate asutuste/hoonete juures taksopeatused?

11.05.2009
1) Eelmainitud piirkonda on plaanis rajada uuesti taksopeatus, vana likvideeriti seoses Ehitajate tee ja Keskuse tänava ristmiku liiklusskeemi rekonstrueerimisega. 2) Käesoleval ajal on Tallinna Linnal kavas rajada uusi taksopeatuseid, seoses Tallinna taksoveoeeskirjas jõustunud uute nõuetega. Kui Teil on konkreetseid kohti Mustamäel kuhu on soovitav rajada taksopeatus oleks hea kui Te sellest meid teavitaksite.
Jaan
Miks ei suudeta Reisisadamas lõpetada Teile teadaolevate libataksojuhtide tegevus? Pean silmas seda jõuku, kes pakuvad teenust otse peale passikontrolli ja kellede autod enamasti takso tunnuseid ei kanna. See kestab juba paarkümmend aastat ja toimub iga päev. Kogunevad nad kella 8:30-ks D-terminaali. Nad ju pakuvad lõbumajade teenust, müüvad turistidele võltsitud Viagrat, salaviina, salasigarette jne. Kui muidu neist lahti ei saa, kutsuge appi Soome politseinikud, kes mängiksid seksturisti ja laseks end tasu eest viia lõbumajja. Praegu on täpsed GPS-id ja nad saaksid jälitamatagi teatada oma täpse s.t. lõbumaja asukoha. Tegutsege! Soovin edu!
11.05.2009
Tänu informatsiooni eest.