12.01.2022

Kohatasu vabastus

Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias

Head lapsevanemad,

vastavalt Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt on vanemad vabastatud vanema osa maksmisest õppeaasta lõpuni (kuni 31.august) kui:

  • vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Vanema osa maksmisest vabastuse saamiseks saab vanem esitada taotluse haridusameti iseteeninduskeskkonnas aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile (avalduse vormid), kes lisab ise avalduse andmed süsteemi.

Vanema osa maksmisest vabastused on tähtajalised ning kehtivad õppeaasta lõpuni või lõpetatakse enne tähtaega tingimusel, et taotluse esitaja ja/või lapse elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Tallinn.

Taotluse esitamisel valib vanem lapse/d, kellele kohatasu vabastus määratakse. Kui pere teine laps on mängu-ja arendustoa ringi nimekirjas, siis selle lapse osas vanema osa vabastust ei saa rakendada, sest vanemad maksavad lepingu alusel ringitasu, kuid vanem saab taotleda vabastust teisele lapsele, kes on tavarühma nimekirjas.

Vanema osa maksmisest vabastus rakendatakse tähtajaliselt õppeaasta lõpuni (kuni 31. august) või lasteaiast lahkumise kuupäevani.

Lasteaia vahetamisel esitab vanem uue taotluse vanema osa maksmisest vabastamiseks.

Kui vanema, kes taotluse esitas ja/või lapse elukoht, kellele on määratud soodustus, ei ole Tallinn, siis vanema osa maksmise soodustus lõpetatakse.

  • Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

NB! Pange palun tähele, kui esitamisel tekib tõrge ja arvuti näitab vea teadet, siis probleem on suuresti selles, et taotlejal pole õigust toetust saada ning süsteem ei lase taotlust ära saata.

NB! Palun pöörduge lasteaia direktori poole juhul, kui tekib probleem taotluse esitamisega.

Освобождение от оплаты за место в муниципальном детском саду

Уважаемые родители,

на основании постановления Talllinna Linnavolikogu "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr"  родитель освобождается от оплаты за место в детском саду до конца учебного года (до 31. августа) если:

  • Если у родителя (лей) нетто доход на первого члена семьи в месяц меньше установленной минимальной заработной платы и каждого следующего члена семьи меньше 80% от установленной минимальной заработной платы, и если у родителя и ребёнка по данным Таллиннского регистра народонаселения указано одно и тоже место проживания по одному и тому же адресу.   
  • На второго или следующего ребёнка, если двое или больше детей одной семьи посещают детские сады города Таллинна, и если у родителя и ребёнка по данным Таллиннского регистра народонаселения указано одно и тоже место проживания по одному и тому же адресу. 
  • На ребёнка, посещающего группу выравнивания или группу для детей с особыми нуждами, или ожидающего очереди в такую группу по направлению комиссии, и если у родителя и ребёнка по данным Таллиннского регистра народонаселения указано одно и тоже место проживания по одному и тому же адресу. 

На освобождение платы за детский сад родитель может предоставить ходатайство в среде самообслуживания Департамента Образования по адресу: info.haridus.ee/lasteaiakoht  или в бумажном варианте директору детского сада (avalduse vormid), который сам добавит данные Вашего заявления в систему. 

Освобождение платы за детский сад действует до конца учебного года (до 31. августа) или закончится раньше срока при условии, что место проживания родителя, предоставившего заявление, или ребёнка, по данным Таллиннского регистра народонаселения, не является Таллинн.   

При предоставлении ходатайства родитель выбирает ребёнка/детей кому назначается освобождение от оплаты за место. Если второй ребёнок семьи числится в списках муниципального учреждения, но в игровой- развивающей группе, то в отношении этого ребёнка нельзя применить освобождение от оплаты за место, потому что родители платят по договору плату за игровую-развивающую группу, но родитель может ходатайствовать освобождение оплаты за место второму ребёнку, который зачислен в списках обычной группы детского сада.

Освобождение от оплаты за место в детском саду применяется временно и действует до конца учебного года (до 31. августа) или до отчисления ребёнка из детского сада.

При переходе в другой детский сад родитель предоставляет новое ходатайство по освобождению от оплаты за место. 

Если у родителя, который предоставил ходатайство или у ребёнка, на которого назначено пособие место жительство не Таллинн, то прекращается льгота по освобождению от оплаты за место.

  • Если, в случае распространения эпидемии закрывается детское учреждение или группа, которую посещает ребёнок, родитель освобождается от оплаты за место в детском саду на этот период. Освобождение от оплаты применяется в детских садах на время закрытия детского сада или группы. 

NB! Обратите пожалуйста внимание, если при предоставлении ходатайства компьютер покажет ошибку, то проблема вероятнее всего в том, что у ходатайствующего нет прав получить льготу и система не пропускает отправку ходатайства.

NB! Пожалуйста, обращайтесь к директору детского сада, в случае проблем с оформлением.  

Uudise rubriigid: