Mida teha, kui korteri radiaatorid on jahedad ja korter seetõttu külm?

Kui korteriühistu juhatus või majahaldaja  ei taga nõutud toatemperatuuri, siis on külma korteri omanikul vaja juhatuse mõjutamiseks algatada üldkoosoleku kokkukutsumine. Selleks tuleb vähemalt ühel kümnendikul korteriühistu või ühel neljandikul korteriühisuse korteriomanikest kollektiivselt nõuda korteriühistu juhatuselt või majavalitsejalt üldkoosoleku kokkukutsumist,  näidates  kirjalikus taotluses ära koosoleku kokkukutsumise põhjuse. Korteriühistud on loodud korteriomanike poolt elamute ühiseks majandamiseks ning üldkoosoleku otsused on juhatusele kohustuslikud. Korteriühistuseaduse järgi on korteriühistu liikmel õigus korteriühistu üldkoosoleku ebaseadusliku otsuse tühistamiseks pöörduda kohtu poole kolme kuu jooksul otsuse teadasaamise päevast arvates.

Vabariigi Valitsuse 26.01.1999 määrusega nr 38 kinnitatud  eluruumidele esitatavate nõuete kohaselt ei tohi kaugküttevõrgust või hoone katlamajast köetavas eluruumis siseõhu temperatuur inimeste pikemaajalisel ruumis viibimisel olla alla 180C. Esmalt tuleks korteriomanikul üle vaadata, mida saaks ise teha olukorra parandamiseks, et  korteris oleksid aknad tihendatud ja likvideeritud muud soojuse kadu põhjustavad praod. Korteriomanik või üürnik saab pöörduda korteriühistu juhatuse või majavalitseja poole ja nõuda, et korteris tagatakse vähemalt 180C sooja. See on võimalik kas täiendava soojuse lisamisega elamule soojussõlmes või keskküttepüstikute tasakaalustusventiilide täiendava reguleerimisega. 

Korteriühistute juhatused või elamu haldajad on lasknud reguleerida elamu isereguleeruvad soojussõlmed minimaalsele võimalikule soojuse vahetusele, et  vähendada elamu küttekulusid.  Osades korterites on  radiaatorid  külmad ja soojust annab ainult korterit läbiv küttevee pealevoolu püstik. Küttekulusid tuleb aga külma korteri elanikel tasuda võrdsel alusel ülemiste korruste korteritega, kus toatemperatuur on normaalne ehk 200C piires.  Valdavas osas elamutes on soojavee pealevool radiaatoritesse ülevalt alla, mistõttu alumiste korterite radiaatoritesse jõuab küttevesi juba jahtunult, sest selle temperatuur on  viimasel korrusel küttesüsteemi sisenemisel vajalikust madalam.

Viimati muudetud: 04.02.2015