Tööõigus

Probleemid töötasu ja/või töö vähenemisega?

Kõik oluline, mida pead töösuhtest teadma, on sätestatud Töölepingu seaduses (TLS). Esimesest paragrahvist tulenevalt peab tööandja töötajale maksma keskmist töötasu ka juhul, kui töötaja ei tee tööd seetõttu, et tööandja ei ole tööd andnud. Töötasu vähendamine on lubatud vaid teatud tingimustel: kui tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd või kui kokkulepitud töötasu maksmine on ebamõistlikult koormav.

seadused.jpg

Kui töötajad ei ole nõus töötasu vähendamisega, on neil õigus tööleping üles öelda viis tööpäeva enne seda, kui tööandja poolt kehtestatav tööaja ja töötasu vähendamine kehtima hakkab.

Kui töötaja ütleb töölepingu üles seetõttu, et ta ei nõustu töötasu vähendamisega, on tal õigus taotleda töötuks jäämisel ning töötuna arvele võtmisel Töötukassast ka töötuskindlustushüvitistTöötajale makstakse töölepingu lõppemisel, lisaks n-ö lõpparvele ehk väljateenitud töötasule ja aegumata ning kasutamata jäänud põhipuhkuse hüvitisele ka ühe kuu keskmise töötasu ulatuses hüvitist. 

Mida teha, kui tööandja teeb ettepaneku töölepingut muuta?

Kui tööandjal ei ole võimalik töötasu maksta, saavad pooled omavahel kokku leppida ka töötasu  muutmises kas konkreetseks ajaks või püsivalt. Seega tuleks tööandjal kaaluda, millistel tingimustel oleks võimalik töösuhet jätkata ning arutama seda ka töötajatega ehk asuma läbirääkimistesse töölepingu tingimuste ajutiseks või alatiseks muutmiseks. Samamoodi peab töötaja mõtlema, milline on antud juhul temale parim lahendus – kas töölepingu jätkumine, kuid väiksema töötasuga ja töökoormusega või koondamine. Töötaja ise tööandjalt koondamist nõuda ei saa, koondamise otsuse saab teha ainult tööandja.

Millal ja kuidas võib tööandja lõpetada töölepingut? 

Tööandja algatusel on võimalik lepingu lõpetada ainult erakorraliselt kas töötajast tulenevatel põhjustel nt töötaja ei täida töökohustust, tervislikud põhjused jms või majanduslikel põhjustel, nt koondamine seoses pankrotimenetlusega.

Kuidas lõpetada töösuhet töötaja algatusel?

Omal soovil on töölepingu korralise ülesütlemise etteteatamise tähtaeg 30 päeva. Samuti võib töötaja töölepingu erakorraliselt üles öelda tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu, eelkõige kui tööandja on oluliselt viivitanud töötasu maksmisega. Töölepingu ülesütlemise avaldus esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis!

Kuhu pöörduda abi saamiseks?

Tallinna Ettevõtlusameti tööõigusnõustaja, telefon 640 4219, e-post: tooinfo@tallinnlv.ee.

Tööinspektsioon, telefon 640 6000, e-post: jurist@ti.ee. Jurist vastab töölepingut, töö- ja puhkeaega, puhkust, töötasu ja töökeskkonna ohutust, samuti kollektiivseid töösuhteid puudutavatele küsimustele.

Tasuta õigusabi – Eesti Juristide Liit (Õigusapteek linnaosades 1 kord kuus ja vastuvõtt septembrist linnavalitsuse infosaalis).

Riigi õigusabi – veebileht www.juristaitab.ee.
Õigusbüroo HUGO.legal (endise ärinimega Eesti Õigusbüroo) pakub soodustingimustel õigusabi, mis on suunatud isikutele, kelle keskmine brutosissetulek alla 1700 euro. Esimesed kaks tundi on tasuta ja seejärel 40 eurot tund.

Sihtasutus Õigusteenuste Büroo, telefon 601 5122, e-post sekretar@otb.ee. Büroo nõustab vähekindlustatud isikuid õigusalastes küsimustes

Viimati muudetud: 02.07.2020