04.01.2018

Tallinna Turud korraldab kirjaliku enampakkumise

Tallinna Turud korraldab kirjaliku enampakkumise aadressil Turu plats 8, Tallinn asuva Nõmme turu äriruumi kiosk nr 5 üürile andmiseks. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 29.jaanuar 2018 kell 14.00.

Vastavalt Tallinna Ettevõtlusameti juhataja käskkirjale 04.01.2018 nr 1-3/2 korraldab Tallinna Turud kirjaliku enampakkumise Nõmme turu müügikioski nr 5 üürile andmiseks järgmistel tingimustel:

1. Tallinna Turgudel korraldada kirjalik enampakkumine aadressil Turu plats 8, Tallinn asuva Nõmme turu äriruumi üürile andmiseks järgmistel tingimustel:

1.1 müügikiosk nr 5, üldpind 42,7 m2;

1.2 äriruumi kasutusotstarve – toiduainete jaekaubandus (välja arvatud alkohoolsed joogid):

1.3 äriruum antakse kasutusse viieks aastaks;

1.4 üüri alghind on 9,00 €/m2 kalendrikuus, millele lisandub käibemaks;

1.5 üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega.

2. Kirjaliku enampakkumise võitjaga sõlmitakse äriruumi üürileping vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamineˮ kinnitatud tüüpvormile.

3. Äriruumi üürile andmise eritingimused on:

3.1 üürnik kohustub üürilepingu sõlmimisel tasuma pakkumuses toodud ühe kuu äriruumi üüri summa ettemaksuks. Ettemaksu saab kasutada tähtaegselt täitmata rahaliste kohustuste katteks või tasaarveldamiseks üürilepingu lõppemisel tasumisele kuuluva summaga. Üürileandja ei pea ettemaksu hoiustama krediidiasutuses oma varast eraldi. Üürnikul ei ole õigust nõuda intressi ettemaksu hoiustamise eest;

3.2 äriruumi üürnikul on õigus teha varale parendusi ja muudatusi (äriruumi sisetööd tulenevalt äriruumi kasutusotstarbest tingitud erinõuetest) üksnes Tallinna Turgude direktoriga eelnevalt kirjalikult kooskõlastades;

3.3 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendusteks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

3.4 äriruumi allkasutusse andmine on keelatud;

3.5 äriruumi üüri suurenemine toimub perioodiliselt üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu.

4. Enampakkumisest osavõtu tasu on 30 eurot. Osavõtutasu kanda Tallinna Linnakantselei IBAN kontole EE 311 010 220 061 053 015, viitenumbriga 527 455 005 005 0310, AS SEB Pank. Maksekorralduse selgitusse märkida „Nõmme turu müügikoski nr 5 kirjalikust enampakkumisest osavõtu tasu“. Osavõtutasu pakkujale ei tagastata.

5. Pakkumuse tagatise suuruseks on pakkumusele vastav äriruumi ühe kalendrikuu üüri summa. Pakkuja annab tagatise iga esitatava pakkumuse kohta. Tagatisraha kanda Tallinna Linnakantselei IBAN kontole EE 311 010 220 061 053 015, viitenumbriga 527 455 005 005 0226, AS SEB Pank. Maksekorralduse selgitusse märkida „Nõmme turu müügikioski nr 5 pakkumuse tagatis“. Kui enampakkumisel osaleja ei osutu võitjaks või enampakkumine nurjub korraldaja süül, tagastatakse talle tagatisena tasutud rahasumma hiljemalt 10 tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse üürilepingu sõlmimisel arvesse üürilepingu alusel tasumisele kuuluva ettemaksuna.

6. Nõuded pakkumusele

6.1 Pakkumus tuleb esitada kirjalikult, kinnises ümbrikus, millel on märksõnad „Nõmme turu müügikioski nr 5 kasutusse andmise kirjalik enampakkumine“.

6.2 Pakkumus peab sisaldama:

6.2.1 andmeid pakkuja kohta (juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht, aadress, kontakttelefon, e-post; füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoha aadress, kontakttelefon ja e-post);

6.2.2 pakkuja nõusolekut äriruumi kasutusse võtmiseks kirjalikul enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

6.2.3 äriruumi nimetust, millele pakkumus esitatakse;

6.2.4 äriruumi kasutusotstarvet;

6.2.5 sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumussummat ühe ruutmeetri kohta eurodes ilma käibemaksuta. Kui sõnadega ja numbritega kirjutatud summa ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

6.2.6 osavõtutasu ja tagatisraha tasumist tõendavad dokumendid;

6.2.7 pakkumuse tegemise kuupäeva ja pakkuja allkirja. Pakkumus peab olema allkirjastatud esindusõigust omava isiku poolt. Kui allkirjastajaks on esindaja, peavad pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid.

7. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 29. jaanuar 2018 kell 14.00. Pakkumused tuleb esitada Tallinna Turgude direktori nimele aadressil A. H. Tammsaare tee 135, 12915 Tallinn. Pärast tähtaega saabunud pakkumusi ei arvestata.

8. Pakkumused avatakse 29. jaanuar 2018 kell 14.15 Tallinna Turgude, asukohaga A. H. Tammsaare tee 135, ruumis nr 306. Avamise juures võivad viibida pakkujad või nende esindajad.

9. Enampakkumisel osalemisega seotud kulusid osalejatele ei hüvitata.

10. Täiendavat informatsiooni äriruumi ja kirjaliku enampakkumise kohta saab tööpäevadel telefonil 615 0054 või e-posti aadressil tallinnaturud@tallinnaturud.ee.

11. Kirjalik enampakkumine viiakse läbi vastavalt Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruses nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ sätestatud kirjaliku enampakkumise korrale.

Uudise rubriigid: