15.10.2018

Tallinna Turud korraldab suulise enampakkumise Viru tn 26 asuvate müügikioskite nr 9, 10, 11 ja 12 kasutusse andmiseks

Suulise enampakkumise korraldamine aadressil Viru tn 26 asuvate müügikioskite nr 9, 10, 11 ja 12 kasutusse andmiseks

1. Tallinna Ettevõtlusameti juhataja 15.10.2018 käskkirja nr 1-3/41 alusel korraldab Tallinna Turud suulise enampakkumine aadressil Viru tn 26, Tallinn asuva lillemüügipaviljoni äriruumide üürile andmiseks järgmistel tingimustel:

1.1 äriruum – müügikiosk nr 9;

1.1.1 äriuumi üldpind 10,5 m2;

1.1.2 äriruumi kasutusotstarve – lillede jaemüük;

1.1.3 äriruum antakse kasutusse kolmeks aastaks;

1.1.4 äriruumi üüri alghind on 2000 eurot kalendrikuus, millele lisandub käibemaks;

1.1.5 üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega;

1.2 äriruum – müügikiosk nr 10;

1.2.1 äriuumi üldpind 10,5 m2;

1.2.2 äriruumi kasutusotstarve – lillede jaemüük;

1.2.3 äriruum antakse kasutusse kolmeks aastaks;

1.2.4 äriruumi üüri alghind on 2000 eurot kalendrikuus, millele lisandub käibemaks;

1.2.5 üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega;

1.3 äriruum – müügikiosk nr 11;

1.3.1 äriuumi üldpind 10,5 m2;

1.3.2 äriruumi kasutusotstarve – lillede jaemüük;

1.3.3 äriruum antakse kasutusse kolmeks aastaks;

1.3.4 äriruumi üüri alghind on 2000 eurot kalendrikuus, millele lisandub käibemaks;

1.3.5 üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega;

1.4 äriruum – müügikiosk nr 12;

1.4.1 äriuumi üldpind 10,5 m2;

1.4.2 äriruumi kasutusotstarve – lillede jaemüük;

1.4.3 äriruum antakse kasutusse kolmeks aastaks;

1.4.4 äriruumi üüri alghind on 2000 eurot kalendrikuus, millele lisandub käibemaks;

1.4.5 üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega.

2. Äriruumi üürilepingu eritingimused on:

2.1 äriruumiesise kõnnitee kaubandustegevuseks kasutusse võtmine toimub Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord” alusel Tallinna Kesklinna Valitsuse määratud tingimustel;

2.2 äriruumi allkasutusse andmine on keelatud;

2.3 üürnik kohustub üürilepingu sõlmimisel tasuma suulisel enampakkumisel pakutud ühe kuu äriruumi üüri summa ettemaksuks. Üürileandja saab ettemaksu kasutada tähtaegselt täitmata rahaliste kohustuste katteks või tasaarveldamiseks üürilepingu lõppemisel tasumisele kuuluva summaga. Üürileandja ei pea ettemaksu hoiustama krediidiasutuses oma varast eraldi. Üürnikul ei ole õigust nõuda intressi ettemaksu hoiustamise eest;

2.4 äriruumi üürnikul on õigus teha varale parendusi ja muudatusi üksnes Tallinna Turgude direktoriga eelnevalt kirjalikult kooskõlastades;

2.5 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendusteks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

2.6 äriruumi üüri suurenemine toimub perioodiliselt üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu.

3. Üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.

4. Suuline enampakkumine viiakse läbi vastavalt Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruses nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ sätestatud suulise enampakkumise korrale. Enampakkumisel osalemisega seotud kulusid osalejatele ei hüvitata.

5. Suuline enampakkumine avatakse 6. novembril 2018 kell 10.00 Mustamäe Linnaosa Valitsuse (aadressil A. H. Tammsaare tee 135, Tallinn) 1. korruse saalis. Suulisele enampakkumisele osalejate registreerimine algab kell 10.00. Pärast osalejate registreerimise lõppemist viiakse enampakkumine läbi eesti keeles. Müügikioskite enampakkumiste vahel osalejate registreerimist ei toimu.

6. Enampakkumise samm kõikidel äriruumidel on 50 eurot (minimaalne summa, mille võrra on võimalik pakkumusi suurendada).

7. Ühised pakkumused on keelatud.

8. Enampakkumisest osavõtu tasu on 150 eurot. Osavõtutasu kanda hiljemalt 2. novembril 2018 Tallinna Linnakantselei IBAN kontole EE 311 010 220 061 053 015, viitenumbriga 527 455 005 005 0310, AS SEB Pank. Maksekorralduse selgitusse märkida „Viru tn 26 enampakkumisest osavõtu tasu“. Osavõtutasu osalejale ega pakkujale ei tagastata.

9. Pakkumuse tagatise suuruseks on ühe kuu üüri alghind (2000 eurot). Tagatisraha kanda hiljemalt 2. novembril 2018 Tallinna Linnakantselei IBAN kontole EE 311 010 220 061 053 015, viitenumbriga 527 455 005 005 0226, AS SEB Pank. Maksekorralduse selgitusse märkida „Viru tn 26 enampakkumise pakkumuse tagatis“. Kui enampakkumisel osaleja ei osutu võitjaks või enampakkumine nurjub korraldaja süül, tagastatakse talle tagatisena tasutud rahasumma hiljemalt 10 tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse üürilepingu sõlmimisel arvesse üürilepingu alusel tasumisele kuuluva ettemaksu osalise tasumisena.

10. Enampakkumisel osalemiseks esitab osaleda soovija või tema esindaja osalejate registreerimisel:

10.1 isikut tõendava dokumendi;

10.2 esinduse korral esindusõigust tõendavad dokumendid (volikiri, registrikaart vm);

10.3 osavõtutasu maksmist tõendavad dokumendid;

10.4 pakkumuse tagatise maksmist tõendavad dokumendid;

10.5 e-posti aadressi.

10.6 Enampakkumisel osaleda soovija annab allkirja selle kohta, et on teadlik enampakkumise korrast ja linnavara kasutusse andmise tingimustest.

11. Osaleda soovija või tema esindaja võib esitada punktis 10.1-10.5 nimetatud dokumendid ja info e‑posti aadressile tallinnaturud@tallinnaturud.ee kuni 2. novembril 2018 kella 17.00-ni. Pärast nimetatud tähtaega saab punktis 10.1-10.5 nimetatut esitada vaid kohapeal.

12. Isikutel, kes ei täida punktides 8-10 nimetatud nõudeid, ei lubata suulisel enampakkumisel osaleda.

13. Enampakkumise protseduurireegleid ja läbiviimise korda tutvustatakse enampakkumisel osalejatele pärast enampakkumise avamist ja enne pakkumuste esitamist. Isik, kes rikub enampakkumise korda või ei täida enampakkumise läbiviija korraldusi, kaotab enampakkumisel osalemise õiguse.

14. Osaleja, kelle pakutud konkreetse äriruumi üüri hind osutus kõrgeimaks, kuulutatakse võitjaks.

15. Enampakkumise tulemuste kinnitamise otsus tehakse enampakkumisel osalejatele teatavaks elektrooniliselt enampakkumise korraldajale esitatud e-posti aadressil ning avalikustatakse Tallinna Turgude veebilehel. Enampakkumise tulemuste kinnitamise otsus jõustub veebilehel avalikustamisest.

16. Äriruumi otsene valdus antakse üle pärast üürilepingu sõlmimist. Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest sõlminud üürilepingut, on enampakkumise korraldajal õigus tühistada enampakkumise tulemus konkreetse müügikioski osas ja korraldada uus enampakkumine.

17. Äriruumidega on võimalik tutvuda leppides aja eelnevalt kokku Tallinna Turgudega (tel 615 0054 või tallinnaturud@tallinnaturud.ee). Küsimused äriruumide, käskkirjas viidatud õigusaktide ja suulise enampakkumise kohta peavad olema esitatud hiljemalt 2. novembril 2018 kella 17.00ks e-posti aadressile tallinnaturud@tallinnaturud.ee.

 

Tallinna Ettevõtlusameti juhataja 15. oktoobri 2018 käskkiri nr 1-3/41

Uudise rubriigid: