15.03.2019

Tallinna Turud teatab Viru tn 26 müügikioski nr 2 kasutusse andmisest

Viru tn 26 müügikioski nr 2 kasutusse andmine ja volituste andmine Tallinna Turgude direktorile üürilepingu sõlmimiseks

Vastavalt Tallinna Ettevõtlusameti juhataja 15.03.2019 käskkirjale nr 1-3/15:

1. Anda kirjaliku enampakkumise võitjale Osaühing Lilleturg (registrikood 14599294) kolmeks aastaks üürile aadressil Viru tn 26, Tallinn asuva lillemüügipaviljoni müügikiosk nr 2 järgmistel tingimustel:

1.1 äriruumi üldpind 10,5 m2;

1.2 äriruumi kasutusotstarve – lillede jaemüük;

1.3 äriruumi üürihind kalendrikuus on 4555 eurot, millele lisandub käibemaks;

1.4 üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega.

1.5 äriruumi kasutamisega seotud üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus tekib äriruumi üürilepingu sõlmimisest ja äriruumi üleandmisest üürnikule.

2. Tallinna Turgude direktoril sõlmida Osaühinguga Lilleturg äriruumi üürileping vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud äriruumi üürilepingu tüüpvormile ja tingimustele. Äriruumi üürilepingu eritingimused on:

2.1 äriruumiesise kõnnitee kaubandustegevuseks kasutusse võtmine toimub Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord” alusel Tallinna Kesklinna Valitsuse määratud tingimustel;

2.2 äriruumi allkasutusse andmine on keelatud;

2.3 üürnik kohustub üürilepingu sõlmimisel tasuma kirjalikul enampakkumisel pakutud ühe kuu äriruumi üüri summa ettemaksuks. Üürileandja saab kasutada ettemaksu tähtaegselt täitmata rahaliste kohustuste katteks või tasaarveldamiseks üürilepingu lõppemisel tasumisele kuuluva summaga. Üürileandja ei pea ettemaksu hoiustama krediidiasutuses oma varast eraldi. Üürnikul ei ole õigust nõuda intressi ettemaksu hoiustamise eest;

2.4 äriruumi üürnikul on õigus teha varale parendusi ja muudatusi üksnes Tallinna Turgude direktoriga eelnevalt kirjalikult kooskõlastades;

2.5 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendusteks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

2.6 äriruumi üüri suurenemine toimub perioodiliselt üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu.

3. Osaühingul Lilleturg on õigus sõlmida äriruumi üürileping ühe kuu jooksul arvates käesoleva käskkirja teatavakstegemisest, arvestades käskkirja punktist 6 tulenevat. Kui isik ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul äriruumi üürilepingut, kaotab ta üürilepingu sõlmimise õiguse.

4. Tallinna Turgudel korraldada linnavara valduse üleandmine Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ §-i 48 kohaselt.

5. Tallinna Turgudel teha käskkiri teatavaks Osaühingule Lilleturg elektrooniliselt enampakkumise korraldajale esitatud e-posti aadressil.

6. Tallinna Turgudel avalikustada teade Tallinna veebilehel, kellele ja millistel tingimustel vara kasutusse antakse. Äriruumi üürilepingu võib sõlmida viie tööpäeva möödumisel vastava teate ilmumisest.

7. Käskkirjale on õigus Tallinna Ettevõtlusameti kaudu (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) esitada vaie Tallinna Linnavalitsusele või kaebus Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.

 

Uudise rubriigid: