04.02.2019

Tallinna Turud teatab Viru tn 26 müügikioskite nr 5 ja 14 kasutusse andmisest

Viru tn 26 müügikioskite nr 5 ja 14 kasutusse andmine ja volituste andmine Tallinna Turgude direktorile üürilepingu sõlmimiseks

 

Vastavalt Tallinna Ettevõtlusameti juhataja 04.02.2019 käskkirjale nr 1-3/10:

1. Antakse kirjaliku enampakkumise võitjale Campanula Lill OÜ-le (registrikood 14421142) kolmeks aastaks üürile aadressil Viru tn 26, Tallinn asuva lillemüügipaviljoni müügikiosk nr 5 järgmistel tingimustel:

1.1 äriruumi üldpind 10,5 m2;

1.2 äriruumi kasutusotstarve – lillede jaemüük;

1.3 äriruumi üürihind on 3008 eurot kalendrikuus, millele lisandub käibemaks;

1.4 üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega.

1.5 äriruumi kasutamisega seotud üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus tekib äriruumi üürilepingu sõlmimisest ja äriruumi üleandmisest üürnikule.

2. Antakse kirjaliku enampakkumise võitjale Osaühingule Campanula (registrikood 10222776) kolmeks aastaks üürile aadressil Viru tn 26, Tallinn asuva lillemüügipaviljoni müügikiosk nr 14 järgmistel tingimustel:

2.1 äriruumi üldpind 10,5 m2;

2.2 äriruumi kasutusotstarve – lillede jaemüük;

2.3 äriruumi üürihind on 2608,77 eurot kalendrikuus, millele lisandub käibemaks;

2.4 üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega.

2.5 äriruumi kasutamisega seotud üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus tekib äriruumi üürilepingu sõlmimisest ja äriruumi üleandmisest üürnikule.

3. Tallinna Turud sõlmib Campanula Lill OÜ-ga ja Osaühinguga Campanula äriruumi üürilepingu vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud äriruumi üürilepingu tüüpvormile ja tingimustele. Äriruumi üürilepingute eritingimused on:

3.1 äriruumiesise kõnnitee kaubandustegevuseks kasutusse võtmine toimub Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord” alusel Tallinna Kesklinna Valitsuse määratud tingimustel;

3.2 äriruumi allkasutusse andmine on keelatud;

3.3 üürnik kohustub üürilepingu sõlmimisel tasuma kirjalikul enampakkumisel pakutud ühe kuu äriruumi üüri summa ettemaksuks. Üürileandja saab ettemaksu kasutada tähtaegselt täitmata rahaliste kohustuste katteks või tasaarveldamiseks üürilepingu lõppemisel tasumisele kuuluva summaga. Üürileandja ei pea ettemaksu hoiustama krediidiasutuses oma varast eraldi. Üürnikul ei ole õigust nõuda intressi ettemaksu hoiustamise eest;

3.4 äriruumi üürnikul on õigus teha varale parendusi ja muudatusi üksnes Tallinna Turgude direktoriga eelnevalt kirjalikult kooskõlastades;

3.5 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendusteks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

3.6 äriruumi üüri suurenemine toimub perioodiliselt üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu.

Uudise rubriigid: