Põhimäärus

KINNITATUD

Tallinna linnasekretäri  13. oktoobri 2005

                                                                                                                  käskkirjaga nr PO-3/717                  

LISA

 

Tallinna Linnakantselei välissuhete ja protokolli osakonna põhimäärus

1. Üldsätted

1.1 Tallinna Linnakantselei välissuhete ja protokolli osakond (edaspidi osakond) on Tallinna Linnakantselei (edaspidi linnakantselei) koosseisu kuuluv struktuuriüksus.

1.2 Osakonna põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi linnasekretär.

1.3 Osakonna moodustamine, ümberkorraldamine või likvideerimine ning struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine toimub vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele.

1.4 Osakond juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

1.5 Osakonnal on oma nimetusega kirjaplank.

2. Põhiülesanded

2.1 Osakonna põhiülesandeks on koordineerida ja üldistada linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste rahvusvahelisi sidemeid välisriikide linnadega, omavalitsuslike üksustega, rahvusvaheliste ning regionaalsete organisatsioonide ja liitudega.

2.2 Osakond:

2.2.1 töötab välja Tallinna välissuhtluse põhimõtted,  koordineerib nende elluviimist ning tagab Tallinna esindatuse rahvusvahelises suhtluses;

2.2.2 valmistab ette linna välissuhtlust käsitlevate Tallinna õigusaktide eelnõusid;

2.2.3 valmistab ette koostöölepinguid  partnerlinnade ja  rahvusvaheliste organisatsioonidega ning jälgib nende täitmist;

2.2.4 tagab linnavalitsuse liikmete vastuvõttude korraldamise, mis on seotud riiklike visiitide, Tallinnas toimuvate rahvusvaheliste ürituste, lepingute allakirjutamise ja muude linna esindusüritustega ning konsulteerib linna ametiasutusi protokolliliste ürituste läbiviimisel;

2.2.5 organiseerib linnavalitsuse ametlike külaliste ja partnerlinnade delegatsioonide vastuvõtmist vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud väliskülaliste vastuvõtu korrale;

2.2.6 organiseerib ja valmistab ette linnavalitsuse liikmete ja linnakantselei teenistujate välislähetusi, vormistab linnavalitsuse liikmete, linna ametiasutuste juhtide, linnakantselei teenistujate ja linnakantselei hallatava asutuse juhi välislähetuste käskkirju ning kogub ja säilitab välislähetuste aruandeid;

2.2.7 organiseerib koostöös linna ametiasutustega nii Tallinnas kui välisriikides Tallinna välissuhtlemist toetavaid üritusi (seminarid, konverentsid, õppevisiidid jm);

2.2.8 kogub linna välissuhete alast informatsiooni ning tagab linnavalitsuse liikmetele ja linna ametiasutustele vajaliku informatsiooni kättesaadavuse.

3. Õigused

3.1 Osakonnal on õigus:

3.1.1 saada linnakantselei teistelt struktuuriüksustelt, linna ametiasutustelt, ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ja linna osalusega äriühingutelt andmeid ja dokumente, mis on vajalikud osakonnale pandud ülesannete täitmiseks;

3.1.2 esitada Tallinna õigusaktide eelnõusid osakonna pädevusse kuuluvates küsimustes;

3.1.3 pidada oma pädevuse piires läbirääkimisi, moodustada töögruppe ning sõlmida kokkuleppeid riigi ja välisriikide juriidiliste isikute ja üksikisikutega, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi kolmandatele isikutele, kui seadus ei näe ette teisiti;

3.1.4 esindada linnakantseleid suhetes teiste isikutega osakonna pädevusse kuuluvates küsimustes linna õigusaktidega kehtestatud korras.

4. Juhtimine

3.2 Osakonda juhib osakonna juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnasekretär. Osakonna juhataja allub sisulises töös linnapeale.

3.3 Osakonna ametnikud nimetab ametisse ja vabastab ametist linnasekretär osakonna juhataja ettepanekul. Ametnike teenistuskohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks ametijuhendis.

3.4 Osakonna juhataja:

3.4.1 koordineerib ja korraldab osakonna tööd vastavalt linnakantselei põhimäärusele ja käesolevale põhimäärusele ning tagab osakonna ametnike poolt nende teenistuskohustuste täitmise;

3.4.2 määrab osakonnasisese tööjaotuse ning esitab linnasekretärile kinnitamiseks osakonna ametnike ametijuhendid ja atesteerimisnõuded;

3.4.3 tagab sisekontrolli korraldamise osakonnas;

3.4.4 vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest;

3.4.5 täpsemad teenistuskohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks tema ametijuhendis.

3.5 Osakonna juhatajat asendab osakonna peaspetsialist.

Viimati muudetud: 08.07.2020