15.03.2019

Riigikohus jättis müügimaksu kassatsioonikaebused rahuldamata

Riigikohus otsustas jätta rahuldamata AS Viking Motors, OÜ TKM Beauty Eesti ja AS TKM King ning Kaubamaja AS ja Selver AS kassatsioonikaebused Tallinna Ettevõtlusameti maksuotsuste ning Maksu- ja Tolliameti otsuste tühistamiseks ning enammakstud müügimaksu tagastusnõude täitmiseks ja kaebajatelt intressi tasumiseks kohustamise nõuetes.

Riigikohtu halduskolleegiumi seisukoht on, et kassatsioonkaebused tuleb jätta rahuldamata ja ringkonnakohtu otsused muutmata. Kolleegium nõustub ringkonnakohtu otsuste põhjendustega ega pea vajalikuks neid täies mahus korrata. Kuna Euroopa Kohus asus seisukohale, et müügimaksu kehtestamine KoMS §-s 8 ja maksumääruses sätestatud viisil ei olnud vastuolus käibemaksudirektiivi artikliga 401, ei pea kolleegium vajalikuks kaebajate sellekohaseid väiteid uuesti hinnata.

Halduskolleegiumi hinnangul leidis ringkonnakohus õigesti, et maksumääruse võimalik vastuolu seadusega ei ole praegusel juhul asjassepuutuv, sest maksumääruse sätted, mis erinevad KoMS §-st 8, ei suurendanud kaebajate maksukohustust. Pole vaidlust, et kaebajad olid maksukohustuslased KoMS § 8 lg 1 tähenduses. Maksumäärusega maksuobjekti väidetav kitsendamine võrreldes seadusega vähendas maksukohustust. Ka seaduses sätestamata maksusoodustus mõjub maksukohustust vähendavalt. Ebaselgete piiridega maksuvabastus ei suurenda maksukohustust võrreldes olukorraga, kus vabastus täielikult puudub.

Ühtlasi nõustus kolleegium kohtutega, et ka kaebused MTA vastu ei ole põhjendatud. Tagastusnõude õigsuse kontrollimine on Tallinna Ettevõtlusameti pädevuses ning MTA saab enammakse tagastada vaid siis, kui ettevõtlusamet on tuvastanud tagastusnõude õigsuse. Tallinna Ettevõtlusameti maksuotsuse õigusvastasus ei muudaks õigusvastaseks MTA otsust.

 

Uudise rubriigid: