Tallinna-Turu koostööprojektid

Uued projektid:

Turu linna initsiatiiv – Sparknet [ülemaailmne WiFi)
Projekti eesmärk on kaasata kõik avalikud ja institutsioonide internetivõrgud koostöösse, et oleks võimalik kasutada enamikke kättesaadavaid traadita interneti võrke. Projekt suurendab mobiilsust ning tõhustab erinevate organisatsioonide koostoimet. Arenguperspektiivid: kogu Soome lahe ala; mobiilsed internetitelefonid jne. Näiteks, Turu linnavalitsuse töötajad saavad oma tööjaamadega töötada Turu Ülikooli võrgus, Raekoja platsil või oma kodus. Pilootprojekti on Turus võimalik kasutada 35000 inimesel.
Eesmärk on alustada Tallinnaga koostööd ühisprojekti elluviimiseks. 

“iBaltic 2010” (Interreg IVB programm)
Projekti eesmärk on EK initsiatiivi “i2010” (European Information Society 2010) rakendamine, nn. triple-helix tüüpi koostöö edendamine avaliku ja erasektori ning uurimisasutuste vahel, et võimaldada antud institutsioonides töötavatel inimestel pikaajaliselt stažeerida teistes riikides/teistes sektorites.
Võimalikud partnerid: nimekiri on avatud, institutsioonid sellistest riikidest, nagu Soome, Eesti, Saksamaa, Taani, Rootsi, Läti, Leedu, Poola, Venemaa (Peterburg) ja Norra.

Linnalise keskkonna arendamine (Interreg IV)
Projekti eesmärk on Eesti linnalise keskkonna arendamise ja juhtimise põhimõtete välja töötamine.
Projekti tegevused: analüüsitakse linnapoliitika teoreetilisi aluseid, Euroopa Liidus aktsepteeritud ja liikmesriikides rakendatud põhimõtteid ning Eesti senist ja prognoositavat tulevast linnastumisprotsessi. Töötatakse välja linnalise keskkonna arendamise ja juhtimise jaoks vajalikud seisukohad, võetakse eeskuju Euroopa Liidu liikmesriikide (eelkõige Soome) teoreetilistest uurimustest ja rakenduslikest kogemustest.
Võimalikud partnerid: Turu Kauppakorkeakoulu, Tampere ülikool jne, nimekiri on avatud.

Käimasolevad projektid:

Info ja kommunikatsiooni-tehnoloogia (IKT) sektori piirkondliku arengu kiirendamine. RAIN (Euroopa Liidu 6. Raamprogramm)
Projekti eesmärk on piirkondliku info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektori arengu kiirendamine tõstmaks teadus- ja arendustegevusse suunatud investeeringute potentsiaali; üleregionaalse innovatsiooniorganisatsioonide võrgustiku loomine teadmiste vahetamiseks, et suurendada regionaalseid teadus- ja arendustegevusse tehtavaid investeeringuid IKT sektoris. Projekti juhtpartner on ICT Turku Ltd ehk Turu Teaduspark. Tallinnast on lisaks Tallinna linnale (linnakantselei, ettevõtlusamet) projektipartneriteks ka Tallinna Tehnoloogiapark ja Tallinna Tehnikaülikool.
Kestvus: 2006-2007
Projekti kogumaksumus: 330 000 eurot
 

LogOn Baltic (Interreg IIIB)
Projekti tegevused: väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ning teiste avaliku- ja erasektori üksuste vahelise tegevuse parendamiseks ülevaate andmine logistika efektiivsusest ja infosüsteemidest ning nende kasutamisest, et kaasa aidata Läänemere regioonide integratsioonile. Eesmärgiks on määratleda lisandväärtusega teenuste osutamise võimalused, mis põhinevad Läänemere regiooni väike- ja keskmise suurusega ettevõtete logistika infosüsteemidel.
Projekti kestvus: 01.01.2006 – 31.12.2007
Projekti kogumaksumus: 1 994 200 eurot
Partnerid: Soome, Turku School of Economics and Business Administration (TSEBA) 1. ICT Turku Ltd (Soome) 2. Development Centr of Salo Region (Soome) 3. Turku Area Development TAD Centre (Soome) 4. University of Turku (Soome) 5. Tallinna Linnakantselei (Eesti) 6. Tartu Teaduspark (Eesti) 7. FDT Association of Danish Transport Centres (Taani) 8. HSL Hamburg School of Logistics gGmbH (Saksamaa) 9. Wismar University (Saksamaa) 10. Scheller Systemtechnik GmbH (Saksamaa) 11. Federal Association of SME (Saksamaa) 12. Riga City Council (Läti) 13. Polish Logistics Association (Poola) 14. Linköping University (Rootsi) 15. Saint Petersburg Government Committee of Transport-Transit Policy (Venemaa  - partnerlus TACIS raames)

INNOCLUS II - Innovaatiline klastriarendus masina- , elektroonika-, aparaaditööstuses (Phare CBC SPF)
Projekti eesmärk: innovaatiline klastriarendus masinaelektroonika-tööstuses. Globaal-võrgustike teke, tehnoloogiliste võimaluste uuringu laiendamine, klastriarendustegevuse jätkamine, andmebaasi täiustamine, ettevõtete külastamine.
Projekti kestvus: 02/2005 - 12/2006
Projekti kogumaksumus: 62 755 eurot
Partnerid: Tallinna Ettevõtlusamet (peakoordinaator); partnerid Eesti Masinatööstuse Liit (EML), Edela-Soome Regionaalnõukogu (Varsinais-Suomen liitto), Tartu Linnavalitsus, Turu Täiskasvanute Kutsehariduskeskus (Turun Ammatillainen Aikuiskoulutuskeskus)

KOOSTÖÖ TEHNOLOOGIAPARKIDE VAHEL JA ETTEVÕTLUSE VALLAS:

Turu linnaga Soomes on Tallinna Ettevõtlusametil olnud pikaajaline koostöö, seda ameti loomisest saadik. Eelkõige on koostöö põhinenud ühistel koostööprojektidel.
Parimateks partneriteks on olnud Varsinais-Soome Liit, Turu Täiskasvanute Ametikoolituskeskus ja Turu regiooni Masinatööstuse Liit (Varsinais - Suomen Teknologiateollisuus).

Ettevõtluspäev
Tallinna Ettevõtluspäeva algatamine aastal 2004 sai teoks paljuski tänu teiste linnade, sh Turu linna, positiivsele kogemusele. Euroopa Suurlinnade Liidu (Eurocities) poolt tulnud rahvusvahelise ettevõtluspäeva algatusele reageeris Turu linn ühena esimestest, korraldades nüüdseks ettevõtluspäeva (EDE) juba 2003. aastast alates. Päeva peakorraldajaks on TAD Centre, kellega toimub jätkuv tihe koostöö. Igal aastal on oleme kutsutud Turu ettevõtluspäevale ja vastupidi. 2005. aastal osales Turu linnast 10-liikmeline delegatsioon. Käesoleval aastal tallinna ettevõtluspäeval 2 esindajat Turu Masinatööstuse Liidust.

EUROCITIES ettevõtluskomisjoni raames tuli Turu linnalt (TAD Centre) algatus moodustada eraldi töögrupp ettevõtluspäeva teemal, mille eesmärgiks oleks algatada rohkemates Euroopa linnades ettevõtluspäeva initsiatiivi ning võimalusel taotleda rahastust Euroopa Komisjonilt suurprojekti läbiviimiseks. Töögrupis osaleb ka Tallinn.

Muud koostöövõimalused ettevõtluse vallas:

Turu regiooni Masinatööstuse Liidu visiidi raames kujunes väga huvitavaks omataolise nö tehnoloogiakeskuse (Machine Technology Centre Turku Ltd, www.koneteknologiakeskus.fi) külastamine. Linna (70%), ettevõtete (20%, 70 ettevõtet) ja riigi (10%, täiskasvanute koolituskeskus) vahelise koostööna ja rahastamisega loodi ühine koolitus- ja arenduskeskus, mis pakub tootearenduskeskkonda ettevõtetele ja koolitus- ning praktikabaasi kutseharidusasutustele. Keskusesse on soetatud parimad kaasaegsed seadmed ja tootmismasinad lehtmetalli töötlemiseks, neetimiseks, tootmisautomaatikaks jne, neid jagatakse omavahel tootmisprotsessides ning samas õpetatakse nende masinate peal välja ettevõtte töölisi. Sarnane initsiatiiv oleks kahtlemata teretulnud ka Tallinnas, arvestades kutseõppeasutuste tehnoloogilisi ning rahalisi võimalusi üheltpoolt ning teisalt ettevõtete vajadusi.

 

Viimati muudetud: 10.01.2007