Esinejad

Tallinna Visioonikonverentsil "Tallinna energiaportfell - kullaauk või näpud põhjas" esinejad.

I OSA - HOONED ENERGIATÕHUSAKS
Diskussiooni slaidid (.pdf)

Jarek07 copy.jpgJarek Kurnitski
Helsingi Tehnikaülikool
Kütte, ventilatsiooni ja konditsioneerimise labori teadusjuht

Tallinna võimalik visioon: olla eeskujuks hoonete energiatõhususe ja hea sisekliima alal, asetades riiklikest miinimumnõuetest rangemaid nõudeid; anda juba planeeringutes suunised võimalike kütteliikide ja taastuvate energiaallikate kasutamiseks.


Teet-Andrus Kõiv.jpgTeet-Andrus Kõiv
Tallinna Tehnikaülikooli kütte ja ventilatsiooni õppetooli juhataja, professor

Eluhoonete juures tuleks tähtsustada nii piirdetarindite soojustamist, küttesüsteemi renoveerimist, energiasäästlikku õhuvahetust kui ka tarbijale sobivat soojusallikat.


Roode Liias.jpgRoode Liias
Tallinna Tehnikaülikool kinnisvarahaldamise professor

Energiasääst elamutes ei saa olla eesmärgiks omaette; koos sellega tuleb investeerida ka ohutusmeetmetesse. Soe, taskukohane ja turvaline kodu peaks olema motoks, aga siin ei tule elanikud ilma linna abita toime.


Teet Tark.jpgTeet Tark
Hevac OÜ juhtaja

Kõige perspektiivikam on terviklik lähenemine, mis haaraks nii tarbimist (sh energiasääst), tootmist kui jaotamist. Need on kõik üksteist mõjutavad komponendid - ühises ketis, mille tugevuse määrab nõrgim lüli.


VilluVares.jpgVillu Vares
Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika instituudi dotsent

Energiahindade järsu muutuse perioodil pole kindlasti ühest vastust küsimusele perspektiivikaimast lahendusest. Järske muutusi pole võimalik teha, otstarbeka lahenduse jaoks tuleb maksimaalselt rakendada erapooletuid eksperte ja teha energiapoliitilisi otsustusi pädevate arengustsenaariumide alusel.


II OSA - ENERGIA LINNAS JA KODUDES
Diskussiooni slaidid (.pdf)

MarkoAlliksoni.jpgMarko Allikson
BEN Energy OÜ juhatuse esimees

Tallinn annab ligi poole Eesti elektri- ja soojusetarbimisest; tõhusus on siin tähtis märksõna. Võimalusi on palju: koostootmispotentsiaali rakendada maksimaalselt; toetada energiasäästu; prügimajanduses pooldada tasakaalustatud lahendusi; toota energiat biolagunevatest jäätmetest; kaaluda kaasaegse suurelektrijaama ehitamist jne. Uudseteks lahendusteks võib leida eeskuju mujalt, kuid seda saab pakkuda ka teistele.


AndoLeppiman.jpgAndo Leppiman
Eesti Energia AS Taastuvenergia Ettevõtte direktor

Tõhustada soojatootmist ja -tarbimist kaugküttevõrkude ühendamise teel. Elektri ja soojuse efektiivne koostootmine, kasutades maksimaalselt Eesti kohalikke kütuseid ja sünergiat teiste majandusharudega. Munitsipaalehituses päikesepaneelid ja -kollektorid arhitektuurlahenduste osaks.


ArviHamburg.jpgArvi Hamburg
Eesti Inseneride Liidu (EIL) president

Soovitan kütuseliikide ja tootmisviiside paljusust kaugküttes: soojuse- ja elektri koostootmine, heitvee jääksoojus, maagaasil väikekatlamajad, elektritootmisel eralduva soojuse kasutamine jm. Linnatranspordis tuleks kütusena eelistada surugaasi ja elektrit.

Henry Kenamets.jpgHenry Kenamets
Göteborg Energi AB nõukogu liige

Igaüks peab mõtlema suuremas mastaabis ja võtma endale ka osa vastutusest tuleviku ees. Tuleks loobuda mõtlemislõksust, nagu oleks tuumaenergia odav. Selle asemel kasutada palju rohkem energiat, mis meie ümber niikuinii voolab. Tasub kaaluda, kuhu püstitada Tallinna lähistel tuulikud. Kõige sellega on kiire!

Andres Taukar.jpgAndres Taukar
Väo Elektrijaama juhataja

Ühtainsat lahendust energiavaldkonnas ei ole kahjuks olemas. Energiatootmises on vaja säilitada ja arendada kaugkütet, kasutada maksimaalselt kohalikke kütuseid. Tuleb leida õige tasakaalupunkt energia hinna, keskkonnamõjude ja energiavarustuse jätkusuutlikkuse vahel.

IndrekTiidemann.jpgIndrek Tiidemann
AS Terts juhatuse esimees

Rakendagem 13 aastat vana idee heitvee soojuspumpade käivitamiseks Paljassaarel, kuhu kunagi on linnavolikogu isegi vajaliku maa eraldanud! Terve uue elurajooni kütmine tuleks nii märksa odavam kui fossiilkütuseid kasutades. Samuti kinnitab isiklik kogemus, et soodne on kasutada prügist toodetud biogaasi.


III OSA - ASUSTUS JA TRANSPORT
Diskussiooni slaidid (.pdf)

JüriRatas.jpgJüri Ratas
Riigikogu aseesimees

Esiplaanile tuleb seada säästev energiakasutus - nii ühistranspordis, liikluses (ummikute vältimine, roheline laine) kui hoonete soojapidavuses. Tänavate liikluskoormust (seega ka saastekoormust) vähendada piirangutega raske- ja kaubaveokitele. Raudtee kaubaveod ja -laod viia linnast välja. Kaupluste varustamine reeglina öösel. Trammitee rajada Õismäe, Viimsi, Rae valla ja Maarduni. Teha koostööd lähivaldadega energiasäästliku linnaruumi ja tagamaa planeerimisel ning liikluse optimeerimisel.

Gunnar Okk.jpgGunnar Okk
Põhjamaade Investeerimispanga asepresident

Vastuse küsimusele perspektiivseimatest lahendustest Tallinna jaoks saab anda vaid visioonikonverentsi arutelu käigus, kui on välja öeldud variandid või alternatiivid, mille vahel valikuid teha.Jaan Kurm copy.jpgJaan Kurm
Urban Management juhatuse liige

Tallinna elamufondi energiasäästlik renoveerimine on üks lahendusi, millega võime säästa sadu miljoneid kroone.

VVALK_ID.jpgVeronika Valk
arhitekt, OÜ Zizi&Yoyo

Energeetikavaldkonnale tuleb läheneda kompleksselt. Pole ühest vastust stiilis 'kas tuul või päike', kasutada tuleks kõiki Balti mere regioonis tänaseks töötavaid lahendusi vastavalt piirkonna omadustele ja vajadustele. Pooldan lokaalsete autonoomsete väikejaamade hajavõrku (nt koos Vaasa elamumessil pakutud lahendusega, kus kombineeriti merepõhjaenergia metaanil töötavate soojuspumpadega).

EndrikMänd.jpgEndrik Mänd
Tallinna linna peaarhitekt

Keskenduda tuleks hoonete energiatarbimise üldisele piiramisele. See eeldab andmete kogumist (olemasolevate hoonete auditeerimine) ning kohalike nõuete seadmist ehitusprojektidele. Sama oluline teema on ühistranspordi tõhustamine ja autostumise kasvu piiramine.

DagoAntov.jpgDago Antov
Tallinna Tehnikaülikooli teedeinstituudi dotsent

Linnatransport on oluline energiakulutaja, kuid sellele on pööratud seni oluliselt vähem tähelepanu kui samuti olulistele välismõjudele: keskkonnasaastele ja liiklusõnnetustele. Energiasäästlikum transpordisüsteem on samas keskkonnasõbralikum ja turvalisem.
Viimati muudetud: 01.04.2014