Tallinna Linnavolikogu tutvustus

Vana-Viru 12
15080 Tallinn
Telefon 6943 201
Faks 6943 259
E-post infopunkt@tallinnlv.ee
Tallinna Linnavolikogu ametlik Facebooki leht
https://www.facebook.com/tallinnalinnavolikogu/

Linnavolikogu koosseisud

Tallinna Linnavolikogu on Tallinna kui kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse linna hääleõiguslike elanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel üldistel, ühetaolistel ja otsestel valimistel neljaks aastaks. Hääletamine on salajane.

Tallinna Linna Valimiskomisjon teeb valimistulemused kindlaks proportsionaalsuse põhimõtte alusel .

Volikogu korraliste valimiste päev on valimiste aasta oktoobrikuu kolmas pühapäev.

  • Tallinna Linnavolikogu 9. koosseisu valimised toimusid 15. oktoobril 2017.
  • Linnavolikogu liikmed registreeriti Tallinna linna valimiskomisjoni 24. oktoobri 2017 otsusega nr 18.
  • Valimistulemused avalikustati ajalehes Postimees ja 8. koosseisu volitused lõppesid 25. oktoobril 2017.
  • 9. koosseisu volitused algasid 26. oktoobril 2017.


Linnavolikogu pädevus

Kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel on linnavolikogu sõltumatu ning tegutseb ainult linnaelanike huvides ja nende nimel.
Vaata täpsemalt ... 


Struktuur

Linnavolikogu töötab täiskoguna, samuti komisjonide ja fraktsioonide kaudu.

Linnavolikogu kinnitab alalised komisjonid probleemvaldkondade kaupa, sh revisjonikomisjoni kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 järgi. Komisjonid selgitavad välja linnaelu probleeme ja pakuvad neile lahendusi. Revisjonikomisjon kontrollib linnavalitsuse tegevust.

Fraktsiooni võivad moodustada viis või enam linnavolikogu liiget, kes on valitud ühe ja sama valimisnimekirja järgi. Ühte nimekirja kuuluvad linnavolikogu liikmed võivad moodustada ainult ühe fraktsiooni.

Linnavolikogu liige võib kuuluda samaaegselt ainult ühte fraktsiooni.

Linnavolikogu ja tema fraktsioone teenindab linnavolikogu kantselei.


Eestseisus

Linnavolikogu eestseisus on nõuandev organ linnavolikogu esimehe juures. Eestseisus vaatab läbi linnavolikogu istungi päevakorra projekti ja töökorralduse muudatusettepanekud. Eestseisuse otsustused on linnavolikogu esimehele soovitusliku iseloomuga.

Linnavolikogu eestseisusesse kuuluvad hääleõigusega linnavolikogu esimees või tema asendaja, linnavolikogu aseesimehed, fraktsioonide ja alaliste komisjonide esimehed ning linnaosade halduskogude esimehed.

Linnavolikogu eestseisuse korralised koosolekud toimuvad paaritu nädala neljapäeval algusega kell 16.00.


Istungid

Linnavolikogu korralised istungid toimuvad paarisnädala neljapäeval algusega kell 16.00.

Linnavolikogu istungi kutsub kokku linnavolikogu esimees või tema asendaja, nende puudumisel linnavolikogu vanim liige. Linnavolikogu uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku linna valimiskomisjoni esimees või tema asetäitja hiljemalt seitsmendal päeval pärast valimistulemuste väljakuulutamist.
Linnavolikogu esimees või tema asendaja kutsub kokku linnavolikogu istungi ka linnavalitsuse või vähemalt 1/4 linnavolikogu koosseisu ettepanekul, et arutada nende tõstatatud küsimusi.

Linnavolikogu istungist võtab osa linnapea, keda tema äraolekul asendab üks abilinnapeadest. Linnavolikogu annab üldaktidena määrusi ning võtab üksikaktidena vastu otsuseid.


Töökord

Linnavolikogu tööd reguleerib linnavolikogu 13. detsembri 2012 otsusega nr 28 kinnitatud Tallinna Linnavolikogu töökord.


Esimehe ametikett

Tallinna Linnavolikogu esimehe pidulikuks ametitunnuseks on linnavolikogu esimehe ametikett (Tallinna põhimääruse § 13).
Vaata linnavolikogu esimehe ametiketi õnnistamise videosalvestust.

Viimati muudetud: 03.02.2020