Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õpilasomavalitsus

Õpilasomavalitsus

Tallinna 53. Keskkooli õpilasesinduse nimekiri 2023/2024

Karina Fatehhova-ÕOV juht

Camellia Lemarinje

Kirill Šemetov

Kamilla Solonko

Jana Žandarova

Sabrina Kupinovitš

Arina Pužina

Andrei Tšubarev

Timur Nesvetaev

Anastasia Kovalik

Dalia Rud

Alina Jakupova

Alissa Valk

Sofja Epišina

Natalja Dorofeejeva

Maria Leleka

TALLINNA 53. KESKKOOLI ÕPILASOMAVALITSUSE PÕHIKIRI

ÜLDSÄTTED

 

 • Tallinna 53.Keskkooli õpilasomavalitsus (ÕOV) on õpilaskonna vabatahtlik esindus, mille valib õpilaskogu.

 • ÕOV juhindub oma tegevuses kooli sisekorra eeskirjadest, ÕOV põhikirjast, kooli juhtkonna ja ÕOV vahelistest kokkulepetest ning Eesti Vabariigi seadustest.

 • ÕOV põhikirja kinnitab kooli direktor.

 • ÕOV otsusega ja direktsiooni nõusolekul võib põhikirja täiendada või parandada.

vastuvõetud õpilasomavalitsuse koosolekul, protokoll nr.1, 06.09.2013;

kinnitatud direktori käskkirjaga  11.09.2013 nr.158
muudetud direktori käskkirjaga 31.10. 2023  nr. 1-3/67

 

ÕIGUSED

ÕOV MOODUSTAMISE KORD JA TÖÖKORRALDUS

 • Valida oma esindaja kooli hoolekogusse.

 • Valida oma esindaja, kellel on õigus osaleda direktori nõusolekul kooli õppenõukogu koosolekutel.

 • Algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul.

 • Asutada klubisid, organisatsioone ja ringe, mille tegevus ei ole vastuolus kooli kasvatustöö põhimõtetega.

 • Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal.

 • Esindada kooliõpilaste huve väljaspool kooli.

 • Viia läbi küsitlusi õpilaste seas, analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid asjaosalistele isikutele.

 • Saada vastavalt kokkuleppele koolilt ainelist abi oma eesmärkide saavutamiseks.

 • Saada kooli juhtkonnalt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 • Igal V-XII klassil on õigus valida 3-liikmelised klasside aktiivid, kes moodustavad kooli õpilaskogu.

 • õpilaskogu valib oma koosolekul VII-XII klasside esindajatest õpilasomavalitsuse häälteenamuse alusel.

 • ÕOV liikmed valivad enda hulgast presidendi ja asepresidendi üheks aastaks korraga.

 • ÕOV koosolekud kutsutakse kokku liikmete omavaheliste kokkulepete alusel vastavalt vajadusele.

 • ÕOV koosolekutest võivad teatud küsimuste arutamisel osa võtta ka isikud (õpilased, õpetajad jt.), kes ei kuulu ÕOV-sse.

 • ÕOV tegevust juhib president, kes vajadusel esindab õpilaskonda aktustel, vastuvõttudel ja teistel üritustel.

 • Presidendi puudumisel asendab teda asepresident.

 • ÕOV dokumendid (õpilasürituste tööplaanid jne) kuuluvad säilitamisele.

 

KOHUSTUSED

EESMÄRGID

 • Informeerida õpilasi ja õpetajaid ÕOV tegevusest (klasside esindajate, teadete tahvli ja kooli ajalehe kaudu, vajadusel ka õppenõukogus ja õpilaste kogunemisel).

 • Kaitsta objektiivselt õpilaste huve.

 • Vastutada enda korraldatud ürituste eest.

 • Tagada ÕOV järjepidevus.

 • Tõsta õpilaste vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi.

 • Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele ning probleemide lahendamisele.

 • Järgida ja arendada kooli traditsioone.

 • Organiseerida koolisiseseid üritusi.

Viimati muudetud 23.04.2024