Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õpilaste omavalitsus


 

TALLINNA 53. KESKKOOLI ÕPILASOMAVALITSUSE PÕHIKIRI

ÜLDSÄTTED  
 • Tallinna 53.Keskkooli õpilasomavalitsus (ÕOV) on õpilaskonna vabatahtlik esindus, mille valib õpilaskogu.
 • ÕOV juhindub oma tegevuses kooli sisekorra eeskirjadest, ÕOV põhikirjast, kooli juhtkonna ja ÕOV vahelistest kokkulepetest ning Eesti Vabariigi seadustest.
 • ÕOV põhikirja kinnitab kooli direktor.
 • ÕOV otsusega ja direktsiooni nõusolekul võib põhikirja täiendada või parandada.

vastuvõetud õpilasomavalitsuse koosolekul, protokoll nr.1, 06.09.2013;

kinnitatud direktori käskkirjaga  11.09.2013 nr.158


 
ÕIGUSED ÕOV MOODUSTAMISE KORD JA TÖÖKORRALDUS
 • Valida oma esindaja kooli hoolekogusse.
 • Valida oma esindaja, kellel on õigus osaleda direktori nõusolekul kooli õppenõukogu koosolekutel.
 • Algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul.
 • Asutada klubisid, organisatsioone ja ringe, mille tegevus ei ole vastuolus kooli kasvatustöö põhimõtetega.
 • Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal.
 • Esindada kooliõpilaste huve väljaspool kooli.
 • Viia läbi küsitlusi õpilaste seas, analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid asjaosalistele isikutele.
 • Saada vastavalt kokkuleppele koolilt ainelist ja rahalist abi oma eesmärkide saavutamiseks.
 • Saada kooli juhtkonnalt oma tööks vajalikku informatsiooni.
 • Igal V-XII klassil on õigus valida 3-liikmelised klasside aktiivid, kes moodustavad kooli õpilaskogu.
 • õpilaskogu valib oma koosolekul VII-XII klasside esindajatest õpilasomavalitsuse häälteenamuse alusel.
 • ÕOV liikmed valivad enda hulgast presidendi ja asepresidendi üheks aastaks korraga.
 • ÕOV koosolekud kutsutakse kokku liikmete omavaheliste kokkulepete alusel vastavalt vajadusele.
 • ÕOV koosolekutest võivad teatud küsimuste arutamisel osa võtta ka isikud (õpilased, õpetajad jt.), kes ei kuulu ÕOV-sse.
 • ÕOV tegevust juhib president, kes vajadusel esindab õpilaskonda aktustel, vastuvõttudel ja teistel üritustel.
 • Presidendi puudumisel asendab teda asepresident.
 • ÕOV dokumendid (õpilasürituste tööplaanid jne) kuuluvad säilitamisele.

 
KOHUSTUSED EESMÄRGID
 • Informeerida õpilasi ja õpetajaid ÕOV tegevusest (klasside esindajate, teadete tahvli ja kooli ajalehe kaudu, vajadusel ka õppenõukogus ja õpilaste kogunemisel).
 • Kaitsta objektiivselt õpilaste huve.
 • Vastutada enda korraldatud ürituste eest.
 • Tagada ÕOV järjepidevus.
 • Tõsta õpilaste vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi.
 • Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele ning probleemide lahendamisele.
 • Järgida ja arendada kooli traditsioone.
 • Organiseerida koolisiseseid üritusi.

Viimati muudetud 24.01.2023