Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Aegnal loodusmaja kompleksi kasutamise kord

Aegnal loodusmaja kompleksi kasutamise kord

1. Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi (edaspidi loodusmaja) territooriumil on lubatud viibida ja loodusmaja teenuseid kasutada ainult Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja või keskkonnahariduse osakonna keskkonnahariduse juhtivspetsialisti või keskkonnahariduse osakonna juhataja (edaspidi volitatud isik) loal. Kõrvalistel isikutel on loodusmaja komandandi loal ajutiselt lubatud loodusmaja territooriumil viibida tingimusel, et nad ei häiri külastajaid ega kasuta loodusmaja teenuseid.
2. Aegna saare maastikukaitsealal tuleb arvestada kaitseala piirangute ja reeglitega, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 27. mai 2010 määruses nr 64 „Aegna maastikukaitseala kaitse-eeskiri“.
3. Külastajad peavad arvestama kohalike elanikega ja hoidma nende vara. Võõral territooriumil ilma loata viibimine on keelatud. Külastajad on kohustatud täitma loodusmaja komandandi korraldusi.
4. Külastajad peavad arvestama maastikukaitseala lindude ja loomadega ning liikuma vaikselt, kahjustamata lindude ja loomade elupaiku.
5. Külastajad ei tohi taimi korjata ega tallata.
6. Külastajad peavad liikuma üksnes teedel ja radadel.
7. Loodusmajas tohib palli- ja liikumismänge mängida väljaspool siseõueala, välimajade piirkonnas.
8. Telkimine loodusmaja territooriumil on lubatud vaid volitatud isiku loal.
9. Grillida ja lõket teha võib ainult loodusmaja komandandi loal selleks ettenähtud kohas tuleohutusnõudeid järgides.
Varikatuse all kaminas lõkke tegemiseks peavad külastajad ise metsast hagu korjama.
10. Prügi tuleb sorteerida ja prügikastidesse panna. Sorteeritud prügi tuleb viia sauna ees olevatesse suurtesse
kogumisnõudesse.
11. Tualetist lahkudes tuleb kustutada tuli ja kontrollida, et vesi ei jääks jooksma.
12. Dušširuumist lahkudes tuleb kuivatada põrand ja pühkida liiv.
13. Välimajas tuleb soojendusradiaatorit kasutada ainult vajaduse korral, hoides ust suletuna.
14. Toast ja saunaruumist lahkudes tuleb pühkida põrand, sulgeda aknad, kustutada tuled ja kontrollida, et soojendusradiaator oleks välja lülitatud. Võti tuleb anda loodusmaja komandandile, kes kontrollib eespool nimetatud nõuete täitmist.
15. Toidujäätmed tuleb viia kompostimiskasti, mis asub loodusmaja territooriumi aianurgas.
16. Öörahu algab kell 23.00 ja kestab kuni kella 06.00.
17. Loodusmajas on võimalik tasuta kasutada loodusõppe läbiviimiseks vajalikke õpikuid ja õppevahendeid.
18. Õpetaja või taotluses märgitud kontaktisik vastutab talle kasutamiseks antud õpikute ja õppevahendite säilimise
ning nende tagastamise eest enne loodusmajast lahkumist.
19. Õpikud ja raamatud laenutab õpetaja või õpilane raamatukogust personaalselt, pannes oma nime kirja laenutaja
raamatusse.
20. Loodusmaja vara rikkumisel või kaotamisel hüvitab külastaja kahju vastavalt kokkuleppele loodusmaja komandandiga, kes viivitamatult teavitab sellest Tallinna Kesklinna Valitsust ja Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalametit. Kokkuleppe mittesaavutamise korral hüvitatakse kahju Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalameti
nõudmisel arve ja akti alusel Kesklinna Valitsusele.
21. Kontrolli käesoleva korra täitmise üle teostavad loodusmaja komandant ja Tallinna Kesklinna Valitsuse volitatud
isik või muu Tallinna Kesklinna Valitsuse teenistuja oma tööülesannete piires.
22. Käesolev kord tuleb asetada loodusmajas nähtavale kohale.


Aegna loodusmaja kompleksi kasutamise kord on kinnitatud Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti 03.05.2021 käskkirjaga nr T-9-1/21/26.

Viimati muudetud 13.03.2024