Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lapse areng

Lapse areng

Lapse arengu hindamise põhimõtted

Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga. Lapse arengu hindamine ja kasvatusprotsessist. Pedagoogid viivad vaatlusi läbi kindla plaani alusel ning lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka pedagoogi suunatud tegevustes. ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused. Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi.

Tallinna Allika Lasteaias lapse arengu hindamisel kasutatud meetodid:

• Vaatlus (2 vabategevuse jälgimise kaarti)

• Vaatluslehe alusel rühmaõpetajad täidavad hindamislehti, kaks korda aastas.

• Sõimerühmades kasutatud adptatsioonilehed

• Intervjuu koolieelsete lastega ) vähemalt üks kord õppeaastas, talvel

• Koolivalmistuse hindamine arengu vestlus lapsega, koostöö meeskonnaga: rühma õpetajad, psühholoog, logopeed, muusikaõpetaja.

• Keelekümbluse lapse arengu hindamine - keelekümbluse tabel üks kuni kaks korda aastas.

• Laste tööde analüüs – laste portfoolio

• Kontaktid vanematega - arenguvestlused üks kord aastas – kevadel. Rühmaõpetaja tutvustab lapsevanemale lapse arengu hindamise põhimõtteid ja

korraldust.

Üks kord õppeaastas (kevad) viib pedagoog lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis:

1) annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest;

2) selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.

Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud tingimustel.

 

Viimati muudetud 21.02.2024