Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Allika Lasteaia hoolekogu 2022/2023

 

LOTTE2.jpg LOTTE RÜHM - Natalja Davõdova

SIPSIk2].jpg SIPSIKU RÜHM - Olga Kitun

Ojake.jpg OJAKESE RÜHM - Jelizaveta Aia

Kelluke.jpg KELLUKESE RÜHM - Arina Mykytchenko

Päike3.JPG PÄIKESEKE RÜHM - Daria Valiaeva

MARIENKAFER.jpg MARIENKÄFERI RÜHM - Jekaterina Botšarova

KALAKE.jpg KALAKESE RÜHM - Kristiina Sikk

MESILANE.jpg MESILASE RÜHM - Anna Vassiljeva

TAHEKE.jpg TÄHEKSE RÜHM - Eliina Maltseva

kroha.jpg KROHA RÜHM - Ekaterina Krushelnitskaja

KARAPUZ.jpg KARAPUZ RÜHM - Alina Rajevskaja

ÕPETAJAJA ESINDAJA - Oksana Randmaa

LINNA ESINDAJA - Aleksandra Lorvi

Alus: Koolieelse lasteasutuse seadus § 24 Hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
(2) Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja(d). Lisaks neile nimetab valla- või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.
(3) Hoolekogu:
   1) kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
   2) annab juhatajale ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
   3) teeb juhatajale ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
   4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
   5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
   6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada juhatajalt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.

 

Viimati muudetud 06.12.2022