Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Allika Lasteaia kodukord

Tallinna Allika Lasteaia kodukord

Kooskõlastatud ped.nõukoguga pr.2-7/5, 30.08.2019

Kooskõlastatud hoolekoguga pr.1-6/3, 26.09.2019

KINNITATUD direktori kk. 1-8/16, 17.10.2019 

1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5 Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Vanematel on õigus tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Soovitavalt peaks laps olema rühmas hommikul kell 9.00 ehk enne organiseeritud tegevuste algust.

 2.2. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajatele ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3. Lasteaia personal vastutab lapse heaolu eest hetkest, mil lapsevanem on lapse õpetajale üle andnud.

2.4. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule, kui sellest on rühma töötajad teavitatud.

2.5. Õhtul on vanem kohustatud lapsele järele tulema vähemalt 15 min enne lasteaia sulgemist. Laps läheb koos vanemaga koju (ei jää lasteaeda mängima).

2.6. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal  järele tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanemad ei tule lapsele järele, teavitab õpetaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduse järgi.

2.7. Õpetajad ei anna last kojuminekuks üle järgmistel juhtudel:

2.7.1 Lapsele järgi tulnud isik on silmnähtavalt joobes: teavitame juhtunust politseid, vajadusel kutsume välja patrulli, kes toimetab vanema minema ning vajadusel lapse turvakodusse.

2.7.2 Alaealisele, kui vanem ei ole selleks andnud kirjalikku avaldust asutuse direktorile

2.7.3 Lapsele järgi tulnud isik on õpetajale tundmatu ning vanem pole õpetajat teavitanud sellest, et lapsele ei tule järgi lapsevanem

2.8 Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule või tuleb hiljem lasteaeda.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Lapsevanem toob lasteaeda täiesti terve lapse.

3.2. Rühmaõpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse tunnused (lööve, palavik, silmapõletik, nohu, köha jne) või kui laps vajab medikamente või kui ta ei tohi õue minna. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid.

 3.3. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.4. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.5 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest/häiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit. Juhul, kui õpetajal tekib last vastuvõttes kahtlusi lapse tervisliku seisundi osas, on tal õigus küsida vanemalt selles osas lisateavet ning vajadusel keelduda lapse lasteaeda vastuvõtmisest.

3.6. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on kroonilise terviseprobleemi/rikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (n, suhkruhaigele/diabeediga lapsele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanemate vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiu töötajaga või direktori poolt määratud pedagoogiga vanema kirjaliku avalduse alusel.

3.7. Päeva jooksul haigestunud lapsest teatatakse koheselt lapsevanemale ning laps saadetakse koju. Vajadusel kutsub lasteasutuse töötaja kiirabi. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelvalve all, antakse esmast abi.

3.8. Lapsevanem toob lasteaeda arsti poolt väljastatud tõendi lapse tervisliku seisukorra kohta järgmistel juhtudel:

3.8.1. Juhul kui laps on haigustunnusega (palavikuga jne.) koju saadetud.

3.9. Haiguseks on ka nohu, mille korral lapsevanem ravib lapse kodus terveks enne lasteaeda toomist. Kui on tegemist allergilise nohuga, siis toob lapsevanem perearstilt sellekohase tõendi.

3.10 Lapse nakkushaigusesse haigestumistest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhendeid.

3.11 Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätikud, vahetuspesu).

3.12 Lapsel on soovitav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlat jalas püsivad jalanõud, et vähendada komistamist – ja kukkumisohtu. Eelistatud on heleda tallaga sisejalanõud, mille jalga paneku ning jalast ära võtmisega laps ka ise hakkama saab.

3.13 Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Riiete ja jalanõude vahetussemineku ja kadumise vältimiseks soovitame need ära märgistada.

3.14 Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt. ohtlikke detaile.

3.15 Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad. Riietekapi ja riiete puhtuse ning korrasoleku eest kannavad hoolt lapsevanemad koos lapsega.

3.16 Lapse kapis ei ole lubatud hoida toiduaineid: maiustusi, nätsu ja magusat jooki. On lubatud lapse isiklik mittepurunevast materjalist veepudel.

3.17 Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused lasteasutuse õues.

4. Lasteaiaga seonduvate kulude tasumine vanema poolt

4.1 Lasteaed väljastab iga kuu alguses lapsevanemale maksukviitungi, kus on märgitud eelneva kuu eest lapsevanema poolt tasumisele kuuluv vanemaosalus ja toiduraha.

4.2 Lapsevanemal on kohustus maksekviitungil märgitud summa õigeaegselt tasuda. Lasteaiatasu tuleb tasuda kviitungil näidatud kuupäevaks märgitud arvelduskontole (hilisemal tasumisel võetakse laps vastu ainult maksmist tõestava kviitungi esitamisel). Enam kui kahekuulise võlgnevuse korral arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja.

5. Turvalisuse tagamine

 5.1 Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevusi ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

5.2 Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest või territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.

5.3 Võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on takistatud.

5.4 Õppekäigu ajal on tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides

5.5 Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

5.6 Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va asutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

5.7 Laste ohutuse tagamiseks on lasteasutuse territooriumil keelatud sõita jalgrataste, rulluiskude, rulade ja tõukeratastega.

5.8 Lapsed toovad lasteaeda kaasa oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötajad ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. 

5.9 Laps ei võta lasteaeda kaasa mobiil- või nutiseadmeid.

 

5.10 Lasteasutuse töötajad ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit.

 

5.11 Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

5.12 Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavahelise sõbralike suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem kõigepealt rühma õpetajat. Juhul, kui ühiselt lahendust ei leita, pöördutakse lasteaia direktori poole.

5.13 Laste õuesoleku ajal viibib laste turvalisuse tagamiseks lasteaiarühmaga kaasas piisav arv töötajaid. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

5.14 Lemmikloomi lasteasutusse ja lasteasutuse territooriumile ei ole lubatud tuua.

5.15 Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

Meeldivat koostööd!

PILDISTAMINE/FILMIMINE

Lasteasutuses filmimiseks/pildistamiseks on kolm võimalust:

1. kui tegemist lasteasutuse avaliku üritusega;

2. kui lapsevanem annab nõusoleku;

3. kui laste pildistamiseks/filmimiseks on ülekaalus avalik huvi.

Lapsevanemad ja nendega kaasas olevad isikud võivad (aga mitte juriidilised isikud) lasteasutuse avalikes ruumides (saal, õueala) pildistada ja filmida lasteaia üritusi enda tarbeks ilma luba küsimata.

Enda tarbeks tehtud pilte ja videot ei või hiljem ilma pildilt/videolt nähtava inimese nõusolekuta internetti ülesse riputada.

Rühmaruumides ja teistes ruumides (sh õppetegevuse jäädvustamine) filmimine ja pildistamine toimub lasteasutuse ja vanemate loal.

Lasteasutusel ja lapsevanemal on õigus otsustada, kas pildistamine/filmimine on laste huvidega kooskõlas.

Lasteasutus vastutab selle eest, et keegi lapsi õigusvastaselt või lapsi ilmselgelt kahjustavalt ei pildistaks ja ei filmiks.

 

Viimati muudetud 27.10.2022