Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Endla tn 43 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine

Kristiine Linnaosa Valitsus avalikustab Endla tn 43 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu  08.12. -21.12.2022

Projekteerimistingimuste eelnõu on avalikul väljapanekul Kristiine Linnaosa Valitsuses Metalli tn 5 infolauas tööajal.

Tallinna Keskkonna -ja Kommunaalametile on esitatud projekteerimistingimuste taotlus alajaama rajamiseks.

Alal kehtib 14.09.2005 Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 1693-k kehtestatud Endla tn 43 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringus alajaama rajamist ette nähtud ei olnud. Alajaama rajamine on vajalik elektriautode laadimistaristu rajamiseks vajaliku elektrivõimsuse tagamiseks.

Projekteeritava alajaama näol on tegemist mahulise, avaliku teenuse osutamiseks vajaliku ja linnaruumi mõjutava tehnorajatisega, millele tuleb tagada juurdepääs teenindamiseks.

PT taotluse nr 2111002/12725 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna Planeeringute registris Endla 43 kinnistu DP013320 dokumentide all.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 21.12.2022.

Juhul kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata (alus haldusmenetluse seadus § 50 lõige 3).

Viimati muudetud 28.11.2022