Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Kalaranna tn 32 elektrivarustuse projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Põhja-Tallinna Valitsus ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (edaspidi amet) avalikustavad Kalaranna tn 32 elektrivarustuse projekteerimistingimuste eelnõu 28.11 - 12.12.2022.

Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2111802/10104 ja ameti koostatud eelnõuga koos lisamaterjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti avalikul väljapanekul Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsuse infosaalis aadressil Kari tn 13 ning elektroonselt alates avaliku väljapaneku teate ilmumisest kuni väljapaneku lõpuni Tallinna planeeringute registris veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP037880 .

Kalaranna tn 32 ehitusõigus on määratus „Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistu detailplaneering“ (DP037880).

Projekteeritava alajaama näol on tegemist mahulise, avaliku teenuse osutamiseks vajaliku ja linnaruumi mõjutava tehnorajatisega, millele tuleb tagada juurdepääs teenindamiseks. Vastavalt ehitusseadustiku § 35 lõikele 4 esitada alajaama rajamiseks ehitusteatis.

Alal kehtib Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistu detailplaneering DP037880 (kehtestatud 16.06.2018 / 707-k). Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõikele 1 punktile 2 võib pädevasutus detailplaneeringu olemasolul põhjendatud juhul anda olulise rajatise ehitusprojekt koostamiseks kui detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult elluviia.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotlusele soovitakse muuta kehtiva detailplaneeringu elektrivarustuse lahendust. Erinevalt detailplaneeringust asendatakse alajaam 848 võrguettevõtte poolse investeeringuga, kuna see on lähedal oma eluea kaare lõpule ning on rikkeline. Alajaama 848 renoveerimisega väheneb alajaama madalpinge tarbijate katkestusajad kuna paigaldatakse uus kahesektsiooniline keskpinge jaotusseade. Liitumise ja kaasneva investeeringu ühise lahendamise eesmärk on tööd teostada samal ajal ning kuluefektiivsemalt.

Muude lahenduste osas tuleb kinni pidada alal kehtiva detailplaneeringu lahendusest.

Projekteerimistingimused käsitlevad kinnistuid:

78408:801:2020 Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Põhja puiestee T7

78401:101:3625 Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kalaranna tänav T13

78401:101:4899 Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kalaranna tn 32

78401:101:2667 Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kalasadama tänav T10

78408:801:0242 Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kalaranna tänav T1

78401:101:4262 Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Põhja pst 27a

78408:801:0246 Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kalaranna tänav T2

78401:101:4264 Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Põhja pst 31

78408:801:0239 Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kalasadama tänav T8

78408:801:0304 Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kalaranna tänav T8

78408:801:4080 Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kalaranna tn 26a

Projekteerimistingimuste koostamise aluseks on ehitusseadustiku § 83 lõige 1, § 27 lõige 1 punkt 2, Tallinna Linnavolikogu 03.11.2021 määruse nr 36 „Tallinna linna töökorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas“ § 34 lõige 2.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 12.12.2022.

Juhul kui nimetatud tähtajaks, 12. detsembriks, ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata (alus haldusmenetluse seadus § 50 lõige 3).

Viimati muudetud 23.11.2022