Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kristiine Linnaosa Valitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise linnarajatise hooajaliseks kasutusse andmiseks

Kristiine Linnaosa Valitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise linnarajatise hooajaliseks kasutusse andmiseks

Kristiine linnaosa vanema 3. mai 2024 korralduse nr T-23-1/24/10 alusel kuulutatakse välja linnarajatiste hooajaliseks kaubandustegevuseks kasutusse andmine 20. maist kuni 20. augustini 2024 eelläbirääkimistega pakkumise korras järgmistel tingimustel: 
  1. Batuudi ja jäätisemüügi inventari paigaldamiseks. Pakkumise alghind 15,00€/m² ühes kalendrikuus:
    1. Mustamäe tee 59a// Löwenruh' park, katastritunnus 78404:701:0384, kasutusse antava pinna suurus 38 m².     
2. Pakkumus peab olema eesti keeles,köidetud, allkirjastatud ning sisaldama:
2.1 Planeeritava tegevuse lühikest kirjeldust (tegevuskava), paigaldatava inventari kirjeldust koos mõõtmetega ja fotot.
2.2 Andmeid pakkuja kohta:
2.2.1 füüsilisest isikust ettevõtja puhul ettevõtja nimi, äriregistri kood, aadress, kontaktandmed;
2.2.2 juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, äriregistri kood, aadress, kontaktandmed;
2.2.3 panga rekvisiidid, kuhu tagastada tagatisraha, kui pakkumist ei võidetud.
2.3 Nõusolek linnarajatise kasutusse võtmiseks kehtestatud tingimustel.
2.4 Dokument tagatisraha tasumise kohta.
2.5 Sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa. Kui need ei lange kokku, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa.
2.6 Selgitus kommunaalteenuste (elektrienergia, jäätmekäitlus) kasutamise korraldusest.
2.7 Tõend, et pakkujal ei ole võlgnevusi kohalikule omavalitsusele (tõendi väljastamise taotlus esitada [email protected]).
2.8 Kinnitus võlgnevuse puudumise kohta Maksu-ja Tolliametile riiklike maksude osas.
2.9 Pakkumise tegemise kuupäev, seadusliku või volitatud esindaja allkiri, juriidilise ja füüsilisest isikust ettevõtja esindaja puhul lisada volikiri.
3. Tagatisraha suuruseks määrata ühe kuu pakutav üüritasu. Võitjaks tunnistatud pakkuja tagatisraha arvestatakse üüri ettemaksuna. Mittevõitnud pakkujale tagastatakse ettemakstud tagatisraha 30 päeva jooksul pakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates.
4. Tagatisraha kantakse arveldusarvele nr EE311010220061053015 AS SEB Pangas, tulu saajaks märgitakse Tallinna Linnakantselei, viitenumber on 5265050050050311. Selgituseks kirjutatakse tagatisraha, ettevõtja ärinimi ja linnarajatise asukoha määratlus. Parima pakkumise teinud isiku tagatisraha jääb esimese kuu üüri ettemaksuks. Teistele tagastatakse tagatisraha hiljemalt 30 tööpäeva jooksul pärast eelläbirääkimiste tulemuste kinnitamist.
5. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja kohustub:
5.1 paigaldama linnarajatisele vaid sellise, kergesti paigaldatava inventari, mille disainlahendus on linnapilti ja antud kohta sobilik ning vastab pakkumuses esitatud kavandile;
5.2 välireklaami paigaldamiseks esitama taotluse andmekogu TERA kaudu;
5.3 kauplema kasutusse andjaga kooskõlastatud ajal, kooskõlastatud kaupade ning teenustega;
5.4 alkohoolsete jookide müük on keelatud;
5.5 täitma Tallinna heakorraeeskirja ja jäätmehoolduseeskirja. Tagama müügikoha ümbruse puhtuse 6 m raadiuses, teeäärsel alal kuni sõidutee ääreni ning teostama sellel alal heakorratöid ja paigaldama müügikoha juurde prügikasti;
5.6 elektrienergia tarbimiseks sõlmima lepingu Elektrilevi OÜ-ga, sest Kristiine Linnaosa
Valitsus ei taga müügi- ja teeninduskohtade varustamist elektrienergiaga;
5.7 kauplema ainult kasutusse antud linnarajatisel;
5.8 mitte kahjustama kasutusse antud linnarajatist;
5.9 linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja ei või oma lepingujärgseid õigusi ning kohustusi üle anda kolmandatele isikutele;
5.10 inventari paigaldamine ja klientide teenindamine ei tohi segada kõnniteel liiklejaid, tagatud peab olema liiklejate ohutus ja ümbruse heakord;
5.11 võimalike kahjustuste korral heakorrastama kasutusse antud linnarajatise 24 tunni jooksul;
5.12 kohustuse mittetäitmise korral hüvitama kasutusse andjale linnarajatise korrastamiseks tehtud kulutused.
5.13 vabastama linnarajatise ennetähtaegselt kasutusse andja nõudmisel, kui tekib vajadus linnarajatise kasutamiseks muuks otstarbeks (tee või muu ehitus, planeeringu kehtestamine vms). Kasutusse andjal ei teki kohustust maksta hüvitist, sh hüvitist saamata jäänud tulu eest;
5.14 vabastama linnarajatise lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel lepingus või lepingu lõpetamise haldusaktis märgitud tähtajal, taastama linnarajatise esialgse seisundi enda kulul ning andma selle kasutusse andjale heakorrastatult üle. Kohustuse mittetäitmisel võib linnarajatisele paigaldatud objektid teisaldada kasutusse andja, lisades selleks tehtud kulutused linnarajatise kasutusse võtjale esitatava lõpparve hulka;
5.15 kandma kõik pakkumisel osalemise, kaubandustegevuse ettevalmistamise-, korraldamise- ja müügikoha likvideerimisega seonduvad kulutused.
6. Pakkumise võitja väljaselgitamise alused:
6.1 kõrgeim pakutav üüritasu, osakaal 80 %;
6.2 parim müügiinventari disainlahendus, osakaal 20 %.
7. Pakkumised esitada hiljemalt 17.05.2024 kella 10.00-ks Kristiine Linnaosa Valitsusse, Metalli tn 5, tuba 504 kinnises ümbrikus märgusõnaga “Linnarajatise konkurss„ ja märkega linnarajatise kohta, millele pakkumus on esitatud. Ümbrikud avatakse 17.05.2024 kell 10.05.
8. Pakkumiste esitajad võivad viibida pakkumuste avamise juures. Pakkumiste avamisel tehakse teatavaks pakkuja nimi ja pakutav hind.
9. Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumuse teinud osalejad peale pakkumiste avamist pakkumiste esitamise järjekorras.
10. Peale läbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumuse üüri ja lisatingimuste kohta. Lõplik pakkumine ei tohi olla pakkumise korraldajale ebasoodsam esialgsest pakkumisest.
11. Võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon võitja väljaselgitamiseks nendele pakkujatele võimaluse oma pakkumist 5 tööpäeva jooksul täiendada.
12. Läbirääkimiste sisu ei kuulu avalikustamisele.
13. Üürileping sõlmitakse parimaks tunnistatud pakkujatega tähtajaga 20.05.2024 kuni 20.08.2024.
14. Kui parimaks tunnistatud pakkuja ei ole ühe kuu jooksul, arvates pakkumise tulemuste kinnitamisest, sõlminud üürilepingut või teatab nimetatud aja jooksul kirjalikult lepingu sõlmimise loobumisest, tühistatakse pakkumise tulemused ja korraldatakse uus pakkumine. Sel juhul parimaks tunnistatud pakkuja poolt makstud tagatisraha ei tagastata.
15. Kristiine Linnaosa Valitsus ei taga müügi- ja teeninduskohtade varustamist elektrienergiaga.
16. Informatsiooni konkursi tingimuste ja asendiplaanide kohta saab tööpäeviti Kristiine Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonnast Metalli tn 5 tuba 304 või telefonil 6457134.
 

Viimati muudetud 06.05.2024