Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Lasnamäe Linnaosa Valitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks (Peterburi tee 90k, kiosk)

1. Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kordalusel kuulutatakse linnaosa vanema 1.12.2022 korraldusega nr T-24-1/22/101 

välja kirjalik enampakkumine kuni 100 m2 suuruse linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks püsiva müügikoha (kioski) paigaldamiseks ja hooajalise laienduse rajamiseks Peterburi tee 90k (katastritunnus 78401:101:0408) asuvale kinnisasja osale, tähtajaga viis aastat, järgmistel tingimustel: 

1.1 pakkumise alghind on 9 eurot ühe m2 kohta kuus; 

1.2 kasutusotstarve on kioski paigaldamine; 

1.3 linnarajatise suuruseks tuleb arvestada ehitisalune pind ilma varikatuse projektsioonita; 

1.4 tagatisraha suurus on pakutav ühe kuu üüritasu. Tagatisraha tasuda Tallinna Linnakantselei, arvelduskonto nr EE311010220061053015, viitenumber 5269050050050317, SEB Pank enne pakkumise esitamist. Selgituseks: “tagatisraha”, isiku nimi ja linnarajatise aadress. Tagatisraha arvestatakse parima pakkujaga üürilepingu sõlmimisel esimese kuu üüriks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse;

1.5 linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lisatingimused: 

1.5.1 kasutusse võtja kohustub paigaldama kooskõlas ehitusseadustikuga vaid sellise püsiva müügikoha (kiosk), mis on välisilmelt antud paika sobilik. Ajutisele ehitisele tuleb taotleda ehitusteatis, ehitusprojekt ja kasutusteatis;

1.5.2 alkohoolsete jookide müük ei ole lubatud; 

1.5.3 üürnik kohustub täitma heakorraeeskirja ja Tallinna jäätmehoolduseeskirja;

1.5.4 avalikult kasutataval linnamaal paiknevate objektide korrashoiu ja hoolduse eest vastutab nende omanik, kes peab tagama ka nende ümbruse heakorra kuue meetri raadiuses;

1.5.5 välireklaam ei ole lubatud;

1.5.6 kasutusse võtja kohustub sõlmima kommunaalteenuste (elektrienergia, vesi, kanalisatsioon, jäätmekäitlus jm) kasutamiseks lepingud teenuste osutajatega ja paigaldama vähemalt 80 liitrise pealt kinnise kaanega prügikasti; 

1.5.7 üüri tasumine toimub iga kuu vastavalt linna finantsteenistuse poolt esitatud arvetele; 

1.5.8 üüri tasumisega viivitamisel kohustub kasutusse võtja tasuma viivist 0,05% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest; 

1.5.9 linnarajatise kasutusse andjale üleandmise tähtaja rikkumisel kohustub kasutusse võtja tasuma leppetrahvi, mis võrdub kahe kuu üüriga; 

1.5.10 lepingu tingimuste täitmise kontrollaktis fikseeritud lepingu tingimuste rikkumise lõpetamiseks määratud tähtajast mittekinnipidamisel kohustub kasutusse võtja tasuma leppetrahvi kuni 30% ühe kuu üürist; 

1.5.11 lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi on lubatud kolmandale isikule üle anda üksnes linnaosa vanema korraldusega antud loal; 

1.5.12 kasutusse andja ei hüvita mistahes kõrvalkulusid; 

1.5.13 üüritasu suureneb lepingu sõlmimisele järgnevast kalendriaastast alates iga aasta 1. jaanuaril 2%;

1.5.14 kasutusse võtja kohustub vabastama linnarajatise ennetähtaegselt kasutusse andja nõudmisel, kui tekib vajadus linnarajatise kasutamiseks muuks otstarbeks (kinnistu müük, tee ehitus, planeeringute elluviimine vms). Kasutusse andjal ei teki kohustust maksta hüvitist, sh hüvitist saamata jäänud tulu eest.

2. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente: 

2.1 tegevuskava, milles on välja toodud kaupade sortiment ja müügikoha lahtiolekuajad; 

2.2 juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed; 

2. 3füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed; 

2.4 kasutusse võetava linnarajatise suurus ruutmeetrites, ühe ruutmeetri eest pakutav hind numbrite ja sõnadega. Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa; 

2.5 linnarajatise kasutusse võtmise aeg; 

2.6 püsiva müügikoha ehitusprojekt ja/või asendiskeem koos mõõtudega, mis tuleb kooskõlastada Lasnamäe Linnaosa Valitsuse arhitektiga. Valmis kioski puhul tuleb esitada kuupäevaga foto ja asendiskeem koos ehitusaluse pinna mõõtmetega (a x b).

2.7 selgitus kommunaalteenuste (elekter, vesi, kanalisatsioon, jäätmekäitlus jm) kasutamise korraldusest; 

2.8 nõusolek linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtmiseks kirjalikus enampakkumises kehtestatud tingimustel; 

2.9 panga rekvisiidid, kuhu tagastada tagatisraha, kui pakkumist ei võideta; 

2.10 pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja nimi ja allkiri, esindaja puhul esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne); 

2.11 tõend kohalike maksude võlgnevuse puudumise kohta (tõendi saab maksuvolg@tallinnlv.ee), kinnitus võlgnevuste puudumise kohta Maksu- ja Tolliametile ja kinnitus, et pakkujal ei ole kohaliku omavalitsuse ees maksu- ega üürivõlgu; 

2.12 dokument tagatisraha tasumise kohta.

3. Pakkumise võitja väljaselgitamise aluseks on kõrgeim pakutav üüritasu.  

4. Linnarajatisega saab tutvuda kohapeal. Täiendavat informatsiooni saab Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonnast, telefon 645 7729. 

5. Pakkumised esitada hiljemalt 14.12.2022 kella 14.00-ks kinnises ümbrikus Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infolauda, Pallasti tn 54, 11413 Tallinn märgusõnaga „KIOSK – Peterburi tee 90k).“ Ümbrikud avatakse 14.12.2022 kell 14.15. 

6. Lasnamäe Linnaosa Valitsus võib keelduda linnarajatise kasutusse andmisest pakkujale, kes on rikkunud linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingut. 

7. Kui ühe kuu jooksul arvates linnaosa vanema korralduse andmisest lepingu sõlmimiseks ei ole pakkumise võitja lepingut sõlminud või teatab nimetatud aja jooksul kirjalikult lepingu sõlmimisest loobumisest, on linnaosa vanemal õigus oma otsus kehtetuks tunnistada. Sel juhul ei tagastata sissemakstud tagatisraha pakkumise võitjale. 

Peterburi tee joonis.pdf

Viimati muudetud 01.12.2022