Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasnamäe Linnaosa Valitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks (Linnamäe tee 51a//51b//Rahu tee T10, kiosk)

Lasnamäe Linnaosa Valitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks (Linnamäe tee 51a//51b//Rahu tee T10, kiosk)

1. Lasnamäe linnaosa vanema 13.06.2024 korralduse nr T-24-1/24/70 alusel kuulutatakse välja kirjalik enampakkumine Linnamäe tee 51a//51b//Rahu tee T10 kinnistul (katastritunnus 78403:308:0071) asuva 35 m2 suuruse linnarajatise (hoone ja hoone teenindamiseks vajalik maa, asukoht tähistatud lisas oleval joonisel oranži tähisega) kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks.

Linnarajatis antakse kasutusse kolmeks aastaks alates 22. septembrist 2024 kuni 21. septembrini 2027 järgmistel tingimustel:

1.1 pakkumise alghind on 11 eurot ühe m2 kohta kuus; 

1. 2 linnarajatisele paigaldatakse püsiv müügikoht (kiosk); 

1.3 tagatisraha suurus on pakutav ühe kuu üüritasu. Tagatisraha tasuda Tallinna Linnakantselei, arvelduskonto nr EE311010220061053015, viitenumber 5269050050050317, SEB Pank enne pakkumise esitamist. Selgituseks: “tagatisraha”, pakkuja nimi ja linnarajatise aadress. Tagatisraha arvestatakse parima pakkujaga üürilepingu sõlmimisel esimese kuu üüriks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse. 

1.4 linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lisatingimused:

1.4.1 kasutusse võtja kohustub paigaldama kooskõlas ehitusseadustikuga vaid sellise püsiva müügikoha (kiosk), mis on välisilmelt antud paika sobilik. Ajutisele ehitisele tuleb taotleda ehitusteatis, ehitusprojekt ja kasutusteatis; 

1.4.2 alkohoolsete jookide müük ei ole lubatud; 

1.4.3 kasutusse võtja kohustub täitma heakorraeeskirja ja Tallinna jäätmehoolduseeskirja

1.4.4 avalikult kasutataval linnamaal paiknevate objektide korrashoiu ja hoolduse eest vastutab nende omanik, kes peab tagama ka nende ümbruse heakorra kuue meetri raadiuses; 

1.4.5 välireklaam ei ole lubatud; 

1.4.6 kauba müük peab jääma kauplemisala piiridesse, keelatud on välimööbli paigaldamine (lauad, toolid, müügiletid, varjualused);

1.4.7 kasutusse võtja sõlmib vajadusel kommunaalteenuste (elektrienergia, vesi, kanalisatsioon, jäätmekäitlus jm) kasutamiseks teenuste osutajatega lepingud; 

1.4.8 kasutusse võtja kohustub paigaldama püsiva müügikoha (kioski) kõrvale jäätmete liigiti kogumiseks (segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid) võimaldavad kogumisnõud;

1.4.9 üüri tasumine toimub iga kuu vastavalt linna finantsteenistuse poolt esitatud arvetele; 

1.4.10 üüri tasumisega viivitamisel kohustub kasutusse võtja tasuma viivist 0,05% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest; 

1.4.11 linnarajatise Lasnamäe Linnaosa Valitsusele (edaspidi ka kasutusse andja) üleandmise tähtaja rikkumisel kohustub kasutusse võtja tasuma leppetrahvi, mis võrdub kahe kuu üüriga;

1.4.12 lepingu tingimuste täitmise kontrollaktis fikseeritud lepingu tingimuste rikkumise lõpetamiseks määratud tähtajast mittekinnipidamisel kohustub kasutusse võtja tasuma leppetrahvi kuni 30% ühe kuu üürist; 

1.4.13 lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi on lubatud kolmandale isikule üle anda üksnes linnaosa vanema korraldusega antud loal; 

1.4.14 kasutusse andja ei hüvita mistahes kõrvalkulusid; 

1.4.15 üüritasu suureneb lepingu sõlmimisele järgnevast kalendriaastast alates iga aasta 1. jaanuaril 2%; 

1.4.16 kasutusse võtja kohustub vabastama linnarajatise ennetähtaegselt kasutusse andja nõudmisel, kui tekib vajadus linnarajatise kasutamiseks muuks otstarbeks (kinnistu müük, tee ehitus, planeeringute elluviimine vms). Kasutusse andjal ei teki kohustust maksta hüvitist, sh hüvitist saamata jäänud tulu eest.

2. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente: 

2.1 tegevuskava, milles on välja toodud kaupade sortiment ja müügikoha lahtiolekuajad; 

2.2 juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed; 

2.3 füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed; 

2.4 kasutusse võetava linnarajatise suurus ruutmeetrites, ühe ruutmeetri eest pakutav hind numbrite ja sõnadega. Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa; 

2.5 püsiva müügikoha ehitusprojekt ja/või asendiskeem koos mõõtudega, mis tuleb esitada enne pakkumise edastamist arvamuse saamiseks Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna arhitektile. Valmis kioski puhul tuleb esitada lisaks kuupäevaga foto;

2.6 selgitus kommunaalteenuste (elekter, vesi, kanalisatsioon, jäätmekäitlus jm) kasutamise korraldusest; 

2.7 nõusolek linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtmiseks kirjalikus enampakkumises kehtestatud tingimustel; 

2.8 panga rekvisiidid, kuhu tagastada tagatisraha, kui pakkumist ei võideta; 

2.9 pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja nimi ja allkiri, esindaja puhul esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne); 

2.10 kinnitus võlgnevuste puudumise kohta Maksu- ja Tolliametile ja kinnitus, et pakkujal ei ole kohaliku omavalitsuse ees maksu- ega üürivõlgu;

2.11 dokument tagatisraha tasumise kohta; 

2.12 linnarajatise kasutusse võtmise aeg. 

3. Pakkumise võitja väljaselgitamise aluseks on kõrgeim pakutav üüritasu. Võrdsete pakkumiste korral korraldatakse kümne tööpäeva jooksul enampakkumise lisavoor, mille alghinnaks on esialgsel enampakkumisel tehtud kõrgeim pakkumine. 

4. Kui pakkujal on võlgnevus Tallinna linna ees, riiklike või kohalike maksude osas, tunnistatakse pakkumus nõuetele mittevastavaks.

5. Linnarajatisega saab tutvuda kohapeal. Täiendavat informatsiooni saab Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonnast, telefon 645 7729. 

6. Pakkumised esitada hiljemalt 4. juulil 2024 kella 14.00-ks kinnises ümbrikus Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infolauda, Pallasti tn 54, 11413 Tallinn märgusõnaga „KIOSK – Linnamäe 51a).“ Ümbrikud avatakse 4. juulil 2024 kell 14.30.

7. Lasnamäe Linnaosa Valitsus võib keelduda linnarajatise kasutusse andmisest pakkujale, kes on rikkunud linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingut. 

8. Kui ühe kuu jooksul arvates linnaosa vanema korralduse andmisest lepingu sõlmimiseks ei ole pakkumise võitja lepingut sõlminud või teatab nimetatud aja jooksul kirjalikult lepingu sõlmimisest loobumisest, on linnaosa vanemal õigus oma otsus kehtetuks tunnistada. Sel juhul ei tagastata sissemakstud tagatisraha pakkumise võitjale. 

Joonis: Linnamäe 51a joonis.docx

Viimati muudetud 14.06.2024