Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Peetri tn 11 elektrivarustuse projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Põhja-Tallinna Valitsus ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (edaspidi amet) avalikustavad Peetri tn 11 elektrivarustuse projekteerimistingimuste eelnõu 28.11 - 12.12.2022.

Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2211802/05704 ja ameti koostatud eelnõuga koos lisamaterjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti avalikul väljapanekul Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsuse infosaalis aadressil Kari tn 13 ning elektroonselt alates avaliku väljapaneku teate ilmumisest kuni väljapaneku lõpuni Tallinna planeeringute registris veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP019130 .

Peetri tn 11 ehitusõigus on määratus „Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala detailplaneering“ (DP019130).

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõikele 1 võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta; detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud uusi asjaolusid või detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Projekti piirkonnas kehtib 15.11.2018 kehtestatud Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala detailplaneering DP019130.

Projekteerimistingimuste koostamise aluseks on ka ehitusseadustiku § 83 lõige 1, Tallinna Linnavolikogu 03.11.2021 määruse nr 36 „Tallinna linna töökorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas“ § 34 lõige 2.

Kuna alajaam 7124 (Staapli tn 3) pole ehitatud detailis ette nähtud kohta ja alajaam nr 5633 (Allveelaeva tn 1) ei ole tõstetud uude kohta (hoonesisene), ei saa Peetri tn 11 liitumist mujalt lahendada.

Projekteerimistingimused käsitlevad kinnistuid:

78408:801:0358 Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Lennusadama tn 5

78408:801:0352 Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Peetri tänav T5

78408:801:0338 Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Peetri tn 12

78408:801:0354 Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vesilennuki tänav T6

Projekteerimistingimuste koostamise aluseks on ehitusseadustiku § 83 lõige 1, Tallinna Linnavalitsuse 03.11.2021 määruse nr 36 Tallinna linna töökorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas § 31 lõige 21.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 12.12.2022.

Juhul kui nimetatud tähtajaks, 12. detsembriks, ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata (alus haldusmenetluse seadus § 50 lõige 3).

Viimati muudetud 24.11.2022