Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pirita Linnaosa Valitsus KORRALDAB Ranna tee 48 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku

Pirita Linnaosa Valitsus KORRALDAB Ranna tee 48 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 15.07. – 29.07.2024 Pirita Linnaosa Valitsuses Kloostri tee 6 toas 128, tööpäevadel. Võimalusel palume tutvuda materjalidega elektroonilisel teel. Huvitatud isikuil on samal ajavahemikul võimalik ka kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid esitada. Kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõike 1 punktile 1 on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks. Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Ranna tee 48 kinnistu jääb Pirita linnaosa üldplaneeringu kohaselt väikeelamute alale (EV), kuhu võib kavandada  pere- ja kaksikelamuid, ridaelamuid ja 2-korruselisi kuni 6 korteriga korterelamuid ning lähipiirkonda teenindavaid ettevõtteid ja asutusi, tehnoehitisi, parke, haljasalasid, mängu- ja spordiväljakuid jms. Krundi täisehituseks on lubatud maksimaalselt 25% ja elamu lubatud harja kõrgus on 9,0 meetrit.

Ranna tee 48  kinnistu paikneb Pirita linnaosas Merivälja asumis. Kinnistu on elamumaa sihtotstarbega, pindala on 1579 m2. Ehitisregistri andmetel paiknes kinnistul elamu ehitisealuse pindalaga 155,3 m2, mis on lammutatud. Ranna tee 48   kinnistu külgneb loodest Ranna tee T2 transpordimaa sihtotstarbega kinnistuga, kust toimub ka juurdepääs krundile. Ning kirdest külgneb Ranna tee 50 äri- ja elamumaa kinnistuga, kagust Viirpuu tee 5 elamumaa kinnistuga ja edelast Ranna tee 46a äri- ja elamumaa kinnistuga. Ranna tee 48 kontaktvööndisse jäävate äri- ja elamumaa sihtotstarbega kinnistute suurused ja ehitisealused pinnad on järgmised: Ranna tee 46a  suurus on 8127m2 ja ehitisealune pind 4293m2 ning Ranna tee 50 suurus on 1441m2 ja ehitisealune pind 276m2. Mõlemad kinnistud on hoonestatud detailplaneeringute alusel. Taotluse kohaselt soovitakse Ranna tee 48 kinnistule püstitada   2-korruseline kahe korteriga ja äriruumiga elamu kõrgusega ca 8,5m ja ehitisealuse pinnaga kuni 252,2m2.  Äripinnaga kahe korteriga elamu kavandamine vastavalt esitatud eskiisile  on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga, sobitub Ranna tee lõpuosa hoonestuslaadiga ning aitab eraldada Merivälja miljööväärtusliku ala elava liiklusega Ranna teest.

Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2411002/02740 ja ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõu materjalidega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris (ehitusprojektid ja projekteerimistingimused). Dokumendid on leitavad projekteerimistingimuste   menetluste nr PT249670, Ranna tee 48  aadressi alt või veebiaadressil: https://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=171741

Dokumentide nägemiseks peab ID kaardiga sisse logima.

Viimati muudetud 19.06.2024