Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pirita Linnaosa Valitsus KORRALDAB Suislepa tee 25 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku

Pirita Linnaosa Valitsus KORRALDAB Suislepa tee 25 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 8.07. – 23.07.2024 Pirita Linnaosa Valitsuses Kloostri tee 6 toas 128, tööpäevadel. Võimalusel palume tutvuda materjalidega elektroonilisel teel. Huvitatud isikuil on samal ajavahemikul võimalik ka kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid esitada. Kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõike 1 punktile 1 on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Suislepa tee 25 kinnistu jääb Pirita linnaosa üldplaneeringu kohaselt perspektiivsele  pereelamute alale (E-1), kuhu võib kavandada põhiliselt pere- ja kaksikelamuid, tehnoehitisi, parke, haljasalasid, mängu- ja spordiväljakuid jms. Kogu kvartalit hõlmava detailplaneeringu alusel ka rida-, vaip- ja aatriumelamuid.  Krundi täisehituseks on lubatud maksimaalselt 30%, tiheduseks 0,4 ja elamu lubatud harja kõrgus on 9,0 meetrit.

Suislepa tee 25 kinnistu paikneb Pirita linnaosas Mähe asumis. Kinnistu on elamumaa sihtotstarbega, pindala on 608m². Ehitisregistri andmetel asub kinnistul ühekorruseline aiamaja ehitisealuse pinnaga 49m2, mis asendiplaanilise lahenduse kohaselt lammutatakse. Suislepa tee 25 kinnistu piirneb loodest ja edelast Randvere tee 82a maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuga, kirdest Suislepa tee transpordimaaga ja loodest Suislepa tee 23 elamumaaga.   Juurdepääs kinnistule on Suislepa teelt.   Ümbritsevate elamumaa kinnistute pindalad jäävad vahemikku   592 – 611m2  ning on hoonestatud aiamajade ja üksikelamutega, lisaks paikneb kinnistutel  abihooneid.  Elamute ehitisealused pindalad jäävad vahemikku 61m2 –  211m2.  Iseloomulik on lahtine hoonestusviis.

Taotluse kohaselt soovitakse püstitada Suislepa tee 25 kinnistule 1-korruseline üksikelamu (kõrgus ca 4,9m ja ehitisealune pind ca 182,4m2). Üksikelamu kavandamine on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga, sobitub piirkonna väljakujunenud keskkonnaga ning arvestab ümbruskonna hoonestuslaadi.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2411002/03334 ning ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris (ehitusprojektid ja projekteerimistingimused).  Dokumendid on leitavad projekteerimistingimuste   menetluste nr PT249680 Suislepa tee 25 aadressi alt või veebiaadressil: https://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=171742
Dokumentide nägemiseks peab ID kaardiga sisse logima.
 

Viimati muudetud 19.06.2024