Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Põhja-Tallinna Valitsus ANNAB TEADA: üldplaneeringut muutva Kopli tn 23 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Põhja-Tallinna Valitsus ANNAB TEADA: üldplaneeringut muutva Kopli tn 23 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Põhja-Tallinna Valitsus ning Tallinna Linnaplaneerimise Amet (edaspidi amet) avalikustavad Tallinna Linnavolikogu 02.11.2023, nr 86 otsusega algatatud üldplaneeringut muutva Kopli tn 23 kinnistu ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP) ajavahemikus 23.04.-23.05.2024.

DP-ga on võimalik tutvuda tööpäeviti Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsuse infosaalis aadressil Kari tn 13 ning Tallinna planeeringute registri veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP044950 DP nr DP044950.
DP asukoht, sh planeeringuala piir ja suurus: Planeeritava maa-ala suurus on 0,55 ha. Kopli tn 23 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga (edaspidi detailplaneering või planeering) planeeritav maa-ala asub Põhja-Tallinna linnaosas, Kalamaja asumi lõunaservas, Kopli tänava ääres, Kopli tänava ristumiskohas Volta tänavaga. Planeeringualast edelas asub Tallinn-Kopli raudteejaama ala.

DP lühitutvustus, sh olulised mõjud ja muutused: Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada Kopli tn 23 ja 23d tootmismaa sihtotstarbega katastriüksustest ning Kopli tn 23b ja 23c sihtotstarbeta maa katastriüksustest üks transpordimaa sihtotstarbega krunt 1 maa-aluse korrusega Volta tänava perspektiivseks pikendamiseks Reisijate tänava pikenduseni ning kaks äri- ja elamumaa liitsihtotstarbega krunti, millele määratakse ehitusõigus ühe kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ning ühe kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega eluruumidega ärihoone ehitamiseks ning vajaduse korral ühe abihoone ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 otsusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane liiklusala maakasutuse juhtotstarve ettevõtluse segahoonestusala juhtotstarbeks.
 

Viimati muudetud 04.04.2024