Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Põhja-Tallinna Valitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise aadressil Kari tn 13 asuva äriruumi üldpinnaga 59,9 m² allüürile andmiseks

Põhja-Tallinna Valitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise aadressil Kari tn 13 asuva äriruumi üldpinnaga 59,9 m² allüürile andmiseks

1. Põhja- Tallinna Valitsus kuulutab  välja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise kord“ avaliku kirjaliku enampakkumise aadressil  Kari tn 13 asuva hoone IV korruse äriruum C403 (edaspidi äriruum) üldpinnaga 59,9 m² allüürile andmiseks järgmistel tingimustel:

1.1 äriruumi kasutusotstarve on kultuuri-, haridus-, teadus-, tervishoiu-, spordi- või sotsiaalhooldusalane või heategevuslik mittetulundustegevus; 

1.2 üüri alghind on 374 eurot (6,24€/m2) kalendrikuus; 

1.3 äriruumi allüürileping sõlmitakse tähtajaga viis aastat;

2. Punktis 1 toodud äriruumi üürile andmise eritingimused on:

2.1 äriruum on sisustatud osaliselt mööbliga;

2.2 allüürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele iga kuu lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh maksed üürileandja vahendatud kolmanda isiku teenustele ja toimingutele, mis on seotud äriruumi, üldkasutatavate ruumide ja territooriumi kasutamisega (sh elektrienergia, vesi ja kanalisatsioon, küte jms) ning tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud proportsionaalselt üürniku poolt hoones kasutatavate äriruumi suurusele;

2.3 äriruumi üür suureneb allüürilepingu sõlmimisele järgnevast kalendriaastast alates iga aasta 1. jaanuaril 2%;

2.4 üürileandja ei hüvita allüürniku poolt äriruumi parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumi väärtuse suurenemise eest. Parenduste tegemiseks peab allüürnik eelnevalt kirjalikult kooskõlastama kõik tehtavad parendus- ja/või muudatustööd üürileandjaga;

2.5 kui allüürniku poolt pakutav äriruumi kasutamine eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab allüürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate lubade vormistamise;

2.6 äriruumi  ei ole lubatud allüürile anda;

2.7 üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus algab äriruumi otsese valduse üleandmisest.

2.8 Äriruumi allüürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.

3. Avaliku kirjaliku enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumuse.

4. Enampakkumisel osalemiseks esitab pakkuja enampakkumise teates esitatud tingimuste kohaselt Põhja-Tallinna Valitsusele (Kari tn 13, Tallinn 10311, infosaali) kinnise ümbriku, millele on tehtud märge vara kohta, millega seoses pakkumine on esitatud. Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema eesti keeles, pakkumussumma eurodes. Pärast tähtaega saabunud pakkumusi ei arvestata. Ühised pakkumised ei ole lubatud. Pakkujal ei tohi olla rahalisi võlgnevusi Tallinna linna ees.

5. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

5.1 andmeid pakkuja kohta (juriidilise isiku puhul nimi, äriregistri kood, asukoht (aadress), kontakttelefon, e-post; füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoha aadress, konttakttelefon, e-post);

5.2 pakkuja nõusolekut võtta linnavara kasutusse enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

5.3 äriruumi kasutamisega seotud tegevuskava või plaanitava tegevuse lühitutvustust;

5.4 sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

5.5 dokument tagatisraha tasumise kohta;

5.6 pangakonto numbrit, kuhu saab enampakkumisel mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada;

5.7 pakkumuse tegemise kuupäeva ja pakkumuse esitaja allkirja. Kui allkirjastajaks on esindaja, peavad pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne).

6. Pakkumise tagatisraha suuruseks on arvestuslik ühe kuu üüri alghind, 374 eurot. Tagatisraha peab olema laekunud pakkumiste esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole: EE311010220061053015 (SEB Pank), viitenumber 5281050050050311, selgituseks märkida linnavara aadress, millega seoses pakkumine on esitatud. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse kasutuslepingu sõlmimisel arvesse kasutuslepingu alusel tasumisele kuuluva summa osalise tasumisena. Teistele enampakkumisel osalejatele tagastatakse tagatisraha täies ulatuses 10 tööpäeva jooksul pakkumise toimumise päevast arvates.

7. Osavõtutasu ei rakendata.

8. Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest sõlminud linnavara kasutuslepingut, on enampakkumise korraldajal õigus tühistada enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Enampakkumise võitja tagatisena tasutud raha ei tagastata.

9. Enampakkumisel osalemisega seotud kulutusi osalejatele ei hüvitata.
 

Äriruumidega saab tutvuda eelneval kokkuleppel telefonidel  6457062,  645 7010.

Pakkumused esitada infosaali (Kari tn 13) hiljemalt 11.06.2024 kella 09.00-ks.

Pakkumuste avamine algab 11.06.2024 kell 10.00 Põhja-Tallinna Valitsuses, kabinet A321. Pakkumuste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkujad. 

Viimati muudetud 15.05.2024