Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Põhja-Tallinna Valitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise aadressil Kari tn 13 asuvate äriruumide üdpinnaga 127,5 m² allüürile andmiseks

Põhja-Tallinna Valitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise aadressil Kari tn 13 asuvate äriruumide üdpinnaga 127,5 m² allüürile andmiseks

1. Põhja-Tallinna Valitsus kuulutab välja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise kordavaliku kirjaliku enampakkumise aadressil Kari tn 13 esimese korruse äriruumide  (inv pl üdpind 127,5 m²) allüürile andmiseks järgmistel tingimustel:1.1 äriruumide kasutusotstarve on toitlustusteenuse osutamine;

1.2 üüri alghind on 828,75 eurot (6,50 €/m²) kalendrikuus;
1.3 äriruumi allüürileping sõlmitakse tähtajaga viis (5)aastat.

2. Äriruumide allüürile andmise eritingimused on:
2.1 enampakkumise väljakuulutamise ajal on äriruum koormatud tähtajalise äriruumi
üürilepinguga (kuni 13. juuli 2024) Port Desina OÜ (registrikood 14575218) kasuks;
2.2 äriruumid on sisustatud mööbliga ja köögitehnikaga;
2.3 allüürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele iga kuu lisaks äriruumi üürile kõik äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh maksed üürileandja vahendatud kolmanda isiku teenustele ja toimingutele, mis on seotud äriruumi, üldkasutatavate ruumide ja territooriumi kasutamisega (sh elektrienergia, vesi ja kanalisatsioon, küte jms) ning tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud proportsionaalselt üürniku poolt hoones kasutatavate äriruumide suurusele;
2.4 äriruumide üür suureneb lepingu sõlmimisele järgnevast kalendriaastast alates iga aasta 1. jaanuaril 2%;
2.5 üürileandja ei hüvita allüürniku poolt äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest. Parenduste tegemiseks peab allüürnik eelnevalt kirjalikult kooskõlastama kõik tehtavad parendus- ja/või muudatustööd üürileandjaga;
2.6 kui allüürniku poolt pakutav äriruumide kasutamine eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab allüürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate lubade vormistamise;
2.7 üürileandja ei hüvita äriruumides asuva allüürniku vara kahjustamist või hävimist loodusjõudude, vee- või küttesüsteemi rikete või vandaalitsemiste ja varguste puhul. Äriruumides asuva vara kindlustab allüürnik. Allürnik vastutab Eestis kehtivate tuleohutusnõuete täitmise eest;
2.8 äriruumide allkasutusse andmine ei ole lubatud;
2.9 allüürnik korraldab äriruumide koristuse ning sõlmib vajadusel vastava lepingu;
2.10 üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus algab äriruumide üleandmisest.
2.11 Äriruumi allüürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.

3. Parimaks pakkumiseks tunnistab komisjon kõrgeima hinnaga pakkumise.
4. Enampakkumisel osalemiseks esitab pakkuja enampakkumise teates esitatud tingimuste kohaselt Põhja-Tallinna Valitsusele (Kari tn 13, 10311, Tallinn, infosaali) kinnise ümbriku, millele on tehtud märge vara kohta, millega seoses pakkumine on esitatud. Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema eesti keeles, pakkumussumma eurodes. Pärast tähtaega saabunud pakkumusi ei arvestata. Ühised pakkumised ei ole lubatud. Pakkujal ei tohi olla rahalisi võlgnevusi Tallinna linna ees.
5. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
5.1 andmeid pakkuja kohta (juriidilise isiku puhul nimi, äriregistri kood, asukoht (aadress), kontakttelefon, e-post; füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoha aadress, konttakttelefon, e-post);
5.2 pakkuja nõusolekut võtta linnavara kasutusse enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
5.3 pakkuja tegevusala;
5.4 sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
5.5 dokument tagatisraha tasumise kohta;
5.6 maksuvõla puudumise kinnitus Maksu- ja Tolliametilt (maksuvõla puudumise tõend Maksu ja Tolliameti veebilehel taotlemise võimalused) ja kinnitus, et pakkujal ei ole kohaliku omavalitsuse ees maksu- ega üürivõlgu (maksuvõla puudumise tõend Tallinna linna veebilehel maksuvõlglaste otsing) ;
5.7 pangakonto numbrit, kuhu saab enampakkumisel mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada;
5.8 pakkumuse tegemise kuupäeva ja pakkumuse esitaja allkirja. Kui allkirjastajaks on esindaja, peavad pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne).

6. Pakkumise tagatisraha suuruseks on ühe kuu üüri alghind 828,75 eurot kuus. Tagatisraha peab olema laekunud pakkumiste esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole: EE311010220061053015 (SEB Pank), viitenumber 5281050050050311, selgituseks märkida linnavara aadress, millega seoses pakkumine on esitatud. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse kasutuslepingu sõlmimisel arvesse kasutuslepingu alusel tasumisele kuuluva summa osalise tasumisena. Teistele enampakkumisel osalejatele tagastatakse tagatisraha täies ulatuses 10 tööpäeva jooksul pakkumise toimumise päevast arvates.
7. Kui pakkujal on võlgnevus Tallinna linna ees, riiklike või kohalike maksude osas, tunnistatakse pakkuja nõuetele mittevastavaks.
8. Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest sõlminud linnavara kasutuslepingut, on enampakkumise korraldajal õigus tühistada enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Enampakkumise võitja tagatisena tasutud raha ei tagastata.
9. Enampakkumisel osalemisega seotud kulutusi osalejatele ei hüvitata

Äriruumidega saab tutvuda eelneval kokkuleppel telefonidel 6457010, 6457062,  

Pakkumused esitada infosaali (Kari tn 13) hiljemalt 11.06.2024 kella 09.00-ks.
Pakkumuste avamine algab 11.06.2024 kell 10.00 Põhja-Tallinna Valitsuses Kari tn 13, kabinet A321. Pakkumuste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkujad. 

Viimati muudetud 15.05.2024