Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Põhja-Tallinna Valitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise aadressil Pelguranna tn 58 (rannahoone ja paadikuur) üürile andmiseks

Põhja- Tallinna Valitsus kuulutab  välja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise kord“ avaliku kirjaliku enampakkumise Pelguranna tn 58 (rannahoone ja paadikuur) äriruumide üldpinnaga 605,1 m²  üürile andmise järgmistel tingimustel::

1.1 äriruumide kasutusotstarve on toitlustus (kohvik) ja muu toitlustust toetav tegevus, olmeteenindus. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus ja jaekaubandust;

1.2 üüri alghind on 2004,15 eurot kuus:

1.2.1 rannahoone, üldpind 565,7 m², toitlustusettevõttena, alghind  3,40 eurot/m² (1923,38 eurot) kohta kuus;

1.2.2 paadikuur, üldpinnaga 39,4 m², lao või garaažina, alghind 2,05 eurot/m²  (80,77 eurot) kohta kuus;

1.3 äriruum antakse üürilepinguga kasutusse kuni 30. september 2021;

1.4 parimaks pakkumuseks tunnistab komisjon kõrgeima hinnaga pakkumuse;

2. Äriruumi üürileandmise eritingimused on:

2.1 üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi aastamuutusele. Üüri suurenemisest on üürileandja kohustatud üüri suurenemisele eelneval kuul üürnikule esitataval arvel teatama, näidates ära uue üüri suuruse. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

2.2 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

2.3 kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutamine eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate lubade vormistamise;

2.4 üürnik kohustub eelnevalt kirjalikult kooskõlastama kõik tehtavad parendus- ja/või muudatustööd üürileandjaga;

2.5 üürnik korraldab äriruumide hooldamise ja haldamise, tagab hoone ümbruse heakorra ja sõlmib lepingud kommunaalteenuste osutajatega  (vesi ja kanalisatsioon, prügi, elekter, internet, jmt) ning tasub äriruumide hooldamise ja haldamisega seonduvad kulud;

2.6 üürnik kindlustab äriruumid vähemalt taastamisväärtuse ulatuses üürileandja kasuks 30 päeva jooksul lepingu sõlmimisest ja esitab koopia kindlustuspoliisist üürileandjale;

2.7  äriruumi allkasutusse andmine ei ole lubatud 

2.8 kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutamine eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab   üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate lubade vormistamise;

2.9 üürnik kooskõlastab avalikuks kasutamiseks ettenähtud ruumide (tualetid, dušširuumid, hoiukapid, jmt) hinnakirja Põhja-Tallinna Valitsusega;

2.10 üürnik tagab lukustatavate hoiukappide (vähemalt 20 tk), välitualettruumi, välidušši ja joogiveekoha avaliku kasutuse ja korrashoiu ajavahemikul 25. aprill kuni 15. oktoober kella 10.00-st kuni 21.00-ni;

2.11 üürileandjal on õigus nõuda üürnikult leppetrahvi äriruumi üürilepingu tingimuste igakordse rikkumise korral vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“  lisa 2 punktile 17;

2.12 Äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.

3. Enampakkumisel osalemiseks esitab pakkuja enampakkumise teates esitatud tingimuste kohaselt Põhja-Tallinna Valitsusele (Niine tn 2, 10414, Tallinn, infosaali) kinnise ümbriku, millele on tehtud märge vara kohta, millega seoses pakkumine on esitatud. Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema eesti keeles, pakkumussumma eurodes. Pärast tähtaega saabunud pakkumusi ei arvestata. Ühised pakkumised ei ole lubatud. Pakkujal ja pakkuja juhtimisorganitesse kuuluvatel isikutel ja nendega seotud äriühingutel  ei tohi olla rahalisi võlgnevusi Tallinna linna ees.

4.  Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

4.1 andmeid pakkuja kohta (juriidilise isiku puhul nimi, äriregistri kood, asukoht (aadress), kontakttelefon, e-post; füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoha aadress, konttakttelefon, e-post);

4.2 pakkuja nõusolekut võtta linnavara kasutusse enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

4.3 kasutusse võetava äriruumi nimetus (ruumi number);

4.4 äriruumi kasutusotstarve ja plaanitava tegevuse lühitutvustus;

4.5 sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumissumma. Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

4.6 dokument tagatisraha tasumise kohta;

4.7 pangakonto numbrit, kuhu saab enampakkumisel mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada;

4.8 pakkumuse tegemise kuupäeva ja pakkumuse esitaja allkirja. Kui allkirjastajaks on esindaja, peavad pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne).

5. Pakkumise tagatisraha suuruseks on ühe kuu üüri alghind. Tagatisraha peab olema laekunud pakkumiste esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole: EE311010220061053015 (SEB Pank), viitenumber 5281050050050311, selgituseks märkida  linnavara aadress, millega seoses pakkumine on esitatud. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse kasutuslepingu sõlmimisel arvesse kasutuslepingu alusel tasumisele kuuluva summa osalise tasumisena. Teistele enampakkumisel osalejatele tagastatakse tagatisraha täies ulatuses 10 tööpäeva jooksul pakkumise toimumise päevast arvates.

6.  Osavõtutasu ei rakendata.

7. Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest sõlminud linnavara kasutuslepingut, on enampakkumise korraldajal õigus tühistada enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Enampakkumise võitja tagatisena tasutud raha ei tagastata.

8. Enampakkumisel osalemisega seotud kulutusi osalejatele ei hüvitata.

Kasutusse andmise tingimustega saab tutvuda Põhja-TallinnaValitsuse linnamajanduse osakonnas Niine tn 2 tuba 109 esmaspäeval 16.00 -18.00 ja neljapäeval 10.00 -12.00.

Äriruumidega saab tutvuda eelneval kokkuleppel telefonidel  6457062,  645 7035, 5068296

Pakkumused esitada infosaali (Niine tn 2) hiljemalt 21.01.2021 kell 09.00.-ks.

Pakkumuste avamine algab 21.01.2021 kell 10.00 Põhja-Tallinna Valitsuses, kabinet 104.

Pakkumuste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkujad. 

Viimati muudetud 23.06.2022