Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Põhja-Tallinna Valitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise aadressil Sõle tn 40 hoone soklikorrusel asuvate ruumide üürile andmiseks

1. Põhja- Tallinna Valitsus kuulutab  välja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise kord“ avaliku kirjaliku enampakkumise Sõle tn 40 hoone soklikorrusel asuvate ruumide nr 002-004 (inv pl, üldpind 290,3 m²kasutusse andmiseks järgmistel tingimustel: 

1.1 üüri alghind on 435,45 eurot (1,50 eurot/m²) kuus;

1.2 äriruum antakse üürilepinguga kasutusse tähtajatult.

1.3 äriruumi kasutusotstarve on kultuuri-, haridus-, teadus-, tervishoiu-, spordi- või sotsiaalhooldusalane või heategevuslik mittetulundustegevus;

2. Punktis 1 toodud äriruumi üürile andmise eritingimused on:

2.1 üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele iga kuu lisaks äriruumi üürile kõik äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, kindlustus) ning üüritavate äriruumide eest tasutavad maksud ja koormised proportsionaalselt üürniku poolt hoones kasutatavate äriruumide suurusele;

2.2 üür suureneb üürilepingu sõlmimisele järgnevast kalendriaastast alates iga aasta 1. jaanuaril 2%;

2.3 üürnik tagab oma kulul endale äriruumi kasutamiseks vajalike eritingimuste täitmise.

2.4 üürileandja ei hüvita üürniku poolt äriruumi parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumi väärtuse suurenemise eest. Parenduste tegemiseks peab üürnik eelnevalt kirjalikult kooskõlastama kõik tehtavad parendus- ja/või muudatustööd üürileandjaga;

2.5 äriruumi on keelatud allüürile anda;

2.6 üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus algab äriruumi otsese valduse üleandmisest;

2.7 Äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 733 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.

3. Avaliku kirjaliku enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumuse.

4. Enampakkumisel osalemiseks esitab pakkuja enampakkumise teates esitatud tingimuste kohaselt Põhja-Tallinna Valitsusele (Kari tn 13, Tallinn 10311, infosaali) kinnise ümbriku, millele on tehtud märge vara kohta, millega seoses pakkumine on esitatud. Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema eesti keeles, pakkumussumma eurodes. Pärast tähtaega saabunud pakkumusi ei arvestata. Ühised pakkumised ei ole lubatud. Pakkujal ei tohi olla rahalisi võlgnevusi Tallinna linna ees.

5.  Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

5.1 andmeid pakkuja kohta (juriidilise isiku puhul nimi, äriregistri kood, asukoht (aadress), kontakttelefon, e-post; füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoha aadress, konttakttelefon, e-post);

5.2 pakkuja nõusolekut võtta linnavara kasutusse enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

5.3 äriruumi kasutamise otstarve;

5.4 sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

5.5 dokument tagatisraha tasumise kohta;

5.6 pangakonto numbrit, kuhu saab enampakkumisel mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada;

5.7 pakkumuse tegemise kuupäeva ja pakkumuse esitaja allkirja. Kui allkirjastajaks on esindaja, peavad pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne).

6. Pakkumise tagatisraha suuruseks on arvestuslik ühe kuu üüri alghind  435,45 eurot. Tagatisraha peab olema laekunud pakkumiste esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole: EE311010220061053015 (SEB Pank), viitenumber 5281050050050311, selgituseks märkida linnavara aadress, millega seoses pakkumine on esitatud. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse kasutuslepingu sõlmimisel arvesse kasutuslepingu alusel tasumisele kuuluva summa osalise tasumisena. Teistele enampakkumisel osalejatele tagastatakse tagatisraha täies ulatuses 10 tööpäeva jooksul pakkumise toimumise päevast arvates.

7. Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest sõlminud linnavara kasutuslepingut, on enampakkumise korraldajal õigus tühistada enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Enampakkumise võitja tagatisena tasutud raha ei tagastata.

8 .Enampakkumisel osalemisega seotud kulutusi osalejatele ei hüvitata.

Kasutusse andmise tingimustega ja äriruumidega saab tutvuda eelneval kokkuleppel telefonil  6457062.

Pakkumused esitada infosaali (Kari tn 13) hiljemalt 22.12.2022 kella 09.00-ks.

Pakkumuste avamine algab 22.12.2022 kell 10.00 Põhja-Tallinna Valitsuses, kabinet A321. Pakkumuste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkujad. 

Viimati muudetud 30.11.2022