Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Põhja-Tallinna Valitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise hooajaliseks kaubandustegevuseks (puu- ja köögiviljade, marjade müük)

Põhja-Tallinna Valitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise hooajaliseks kaubandustegevuseks (puu- ja köögiviljade, marjade müük)

Tallinna Linnavolikogu  8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“ alusel kuulutatakse linnaosa vanema 11.03.2022 korraldusega nr T-28-1/22/27 välja eelläbirääkimistega pakkumine linnarajatiste hooajaliseks kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks 01. maist kuni 30.septembrini 2022.   Pakkumise alghind 14,00 €/m2 kuus.

1. Puu-köögiviljade  ja marjade müügiinventari (elektrivajaduseta, temaatiliselt kujundatud, luugiga suletav, ratastel haagis) paigaldamiseks

1.1 Uus-Kalamaja tänav T1 (78408:801:0201), Kalamaja pargi parkla servas, 12 m2

1.2 Tööstuse tänav T10 (78408:807:0077), Tööstuse 83 ja 85 vahelisel alal, Karjamaa peatuse juures, 12 m2

1.3 Kopli tänav T8 (78408:808:0248), Sirbi kaupluse juures, 12 m2

1.4 Sõle tn 21/Sõle tänav T1 (78408:803:0166), Ädala peatuse juures, 12 m2

1.5 Sõle tänav T4 (78408:805:0054), Sõle tn ja Paavli tn ristmiku juures, 12 m2

1.6 Sõle tänav T2 7(8408:803:0167), Sõle tn 27 lähedal, Kolde peatuse juures, 12 m2

1.7 Sõle tänav 71 ja 73 vahelisel alal (78408:805:2100), Lõime peatuse juures, 12 m2

1.8 Kopli tänav T7 (78408:805:0058), Kopli tn 69a ja 69b vahelisel alal, 12 m2

1.9 Sõle tänav T5 (78408:805:0036), Madala peatuse juures, 12 m2

1.10 Kopli tn 106 (78408:808:0065), Kopli Kasepargi parkla servas, 12 m2

1.11 Reisijate tänav T1 (78401:101:6027), Balti jaama juures, 12 m2

1.12 Kopli tn 86a // Kopli tänav T5 ( 78401:101:0546), Sitsi trammipeatuse juures, 12m2

2. Pakkumus peab olema eesti keeles, köidetud, allkirjastatud ja sisaldama:

2.1. Äriplaani (tegevuskava);

2.1.1 paigaldatava müügiinventari kirjeldust koos mõõtmetega ja fotot;

2.2  Andmeid pakkuja kohta:

2.2.1 füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, äriregistri kood, aadress, kontaktandmed;

2.2.2 juriidilise isiku puhul nimi, äriregistri kood, aadress, kontaktandmed;

2.2.3 panga rekvisiidid, kuhu tagastada tagatisraha, kui pakkumist ei võidetud;

2.3  nõusolek linnarajatise kasutusse võtmiseks eelläbirääkimistega pakkumisel kehtestatud tingimustel;

2.4 dokument tagatisraha tasumise kohta;

2.5 sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma. Kui need ei lange kokku, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa;

2.6  selgitus  jäätmekäitluse korraldusest;

2.7 tõend võlgnevuse puudumise kohta kohalike maksude osas (tõendi saamiseks pöörduda [email protected]);

2.8  kinnitus võlgnevuse puudumise kohta Maksu-ja Tolliametile riiklike maksude osas;

2.9 pakkumise tegemise kuupäev, pakkuja seadusliku või volitatud esindaja allkiri. Pakkuja volitatud esindaja puhul lisada volikiri.

3. Tagatisraha suurus on võrdne ühe kuu üüri alghinnaga;

3.1. tagatisraha  tasuda  Tallinna  Linnakantselei  SEB Panga arvelduskontole  EE311010220061053015 viitenumber 5281050050050311 enne pakkumise esitamist.

Ülekande selgitusse märkida: „tagatisraha“, ettevõtja ärinimi ja linnarajatise aadress, millele pakkumus on esitatud.

Tagatisraha peab olema laekunud Tallinna Linnakantselei arvelduskontole hiljemalt pakkumuse esitamise tähtajale eelneval tööpäeval;

3.2 võitjaks tunnistatud pakkuja tagatisraha arvestatakse üüri ettemaksuks;

3.3 mittevõitnud või punktis 2 nimetatud  tingimustele mittevastava pakkumuse esitanud  pakkujale tagastatakse tagatisraha 30 päeva jooksul pakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates.

4. Lisaks Tallinna Linnavalitsuse 07.06.2006  määrusega nr 51 kinnitatud lepingu tüüpvormis sätestatud tingimustele, kohustub linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja:

4.1 paigaldama linnarajatisele vaid sellise temaatiliselt kujundatud, kergesti teisaldatava müügiinventari (kauplemiseks kohandatud, luugiga suletav haagis), mille disainlahendus on linnapilti ja antud kohta sobilik ning vastab pakkumuses esitatud kavandile;

4.2 kauplema kasutusse andjaga kooskõlastatud ajal ja lubatud kaupadega (marjad, puu- ja köögiviljad);

4.3 kauplema ainult kasutusse antud linnarajatisel;

4.4 kauplema ainult müügiinventari piirides;

4.5 välireklaami paigaldamiseks esitama taotluse andmekogu TERA kaudu;

4.6 täitma heakorraeeskirja. Tagama müügikoha ümbruse puhtuse raadiusega 6 m, teeäärsel alal kuni sõidutee ääreni ja teostama sellel alal heakorratöid;

4.6.1 tagama, et kauplemisel vabanevaid pakendeid ei paigutataks väljapoole müügikohta;

4.7 täitma Tallinna jäätmehoolduseeskirja;

4.8 teisaldama müügiinventari iga kauplemispäeva lõpus;

4.9 vabastama linnarajatise ennetähtaegselt kasutusse andja nõudmisel, kui tekib vajadus linnarajatise kasutamiseks muuks otstarbeks (tee ehitus, planeeringu kehtestamine vms). Kasutusse andjal ei teki kohustust maksta hüvitist, sh hüvitist saamata jäänud tulu eest;

4.10 vabastama linnarajatise lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel lepingus või lepingu lõpetamise haldusaktis märgitud tähtajal, taastama linnarajatise esialgse seisundi enda kulul ning andma selle kasutusse andjale heakorrastatult üle. Kohustuse mittetäitmisel võib linnarajatisele paigaldatud objektid teisaldada kasutusse andja, lisades selleks tehtud kulutused linnarajatise kasutusse võtjale esitatava lõpparve hulka.

4.11 kandma kõik pakkumisel osalemise, kaubandustegevuse ettevalmistamise-, korraldamise- ja müügikoha likvideerimisega seonduvad kulutused.

5. Pakkumise võitja väljaselgitamise alused:

5.1 kõrgeim pakutav üüritasu, osakaal 70 %;

5.2 parim müügiinventari disainlahendus, osakaal 30 %.

6. Pakkumused esitada hiljemalt 28.03.2022 kella 11.00-ks Kari tn 13, Põhja-Tallinna Valitsuse infosaali kinnises ümbrikus märgusõnaga “Linnarajatise konkurss” ja märkega  linnarajatise kohta, millele pakkumus on esitatud. Ümbrikud avatakse 28.03.2022 kell 11.05;

6.1 pakkumus tuleb esitada iga punktides 1.1-1.12 nimetatud linnarajatise kohta eraldi.

7. Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumuse teinud osalejad peale pakkumuste avamist, pakkumuste esitamise järjekorras;

7.1 kui pakkujal on võlgnevus Tallinna linna ees, riiklike või kohalike maksude osas, tunnistatakse pakkumus nõuetele mittevastavaks.

8. Pärast läbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumuse üüri ja lisatingimuste kohta;

8.1 võrdväärsete pakkumuste korral annab komisjon võitja väljaselgitamiseks nendele pakkujatele võimaluse oma pakkumusi 5 tööpäeva jooksul täiendada.

9. Läbirääkimiste sisu ei kuulu avalikustamisele. Avalikustatakse  pakkujate  arv ja tingimustele vastanud pakkumuste arv.

10. Üürileping sõlmitakse parimaks tunnistatud pakkuja(te)ga eraldi punktides 1.1-1.12 nimetatud linnarajatiste kasutusse andmiseks tähtajaga 01.05.2022 kuni 30.09.2022.

11. Üürilepingu sõlminud isik tasub üüri vastavalt kasutusse andja poolt esitatud arvetele üks kord kuus maksustatava kuu 15. kuupäevaks;

11.1 üüri tasumisega viivitamisel kohustub linnarajatise kasutusse võtja tasuma viivist 0,05% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest;

11.2 üürilepingu tingimuste rikkumise korral kohustub linnarajatise kasutusse võtja tasuma iga rikkumise eest leppetrahvi 10% ühe kuu üürist;

11.3 lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel linnarajatise kasutusse andjale üleandmise tähtaja rikkumise korral kohustub kasutusse võtja tasuma leppetrahvi, mis võrdub kahe kuu üüriga.

12. Üürilepingu sõlminud isikul on lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi lubatud kolmandale isikule üle anda üksnes pakkumise korraldaja haldusaktiga antud loal.

13. Kui parimaks tunnistatud pakkuja ei ole ühe kuu jooksul, arvates pakkumise tulemuste kinnitamisest, sõlminud üürilepingut või teatab nimetatud aja jooksul kirjalikult lepingu sõlmimisest loobumisest, tühistatakse pakkumise tulemused ja korraldatakse uus pakkumine. Sel juhul parimaks tunnistatud pakkuja poolt makstud tagatisraha ei tagastata.

Lisa: asendiplaanid

Pakkumise info: 645 7105

 

Viimati muudetud 23.06.2022