Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Teade detailplaneeringutest Tallinnas (linnavalitsuse 10. märtsi 2021 ja linnavolikogu 11. märtsi 2021 istungid)

Tallinna Linnavalitsus otsustas 10. märtsi 2021 istungil:

1.  korraldusega nr 249-k:

lõpetada Lillevälja tn 11 ja 14 kinnistute detailplaneeringu menetlus.

1.1 Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 28. veebruari 2007 korraldus nr 344-k „Lillevälja tn 11 ja 14 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“.

Tallinna Linnavolikogu otsustas 11. märtsi 2021 istungil:

1.  korraldusega nr 32:

tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 25. aprilli 2007 korraldusega nr 737-k kehtestatud Põllu tn 14 ja 16, Nurme tn 3 ning Raudtee tn 31 kruntide detailplaneeringu Nurme tn 5 kinnistu (detailplaneeringus krunt positsioon 3) osas kehtetuks.

2.  korraldusega nr 33:

kehtestada Põhja-Tallinnas asuva 11,26 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Volta kvartali detailplaneeringu, edaspidi detailplaneering, ConArte OÜ töö nr DP-2011/022. Detailplaneering on koostatud eesmärgil määrata ehitusõigus kokku kuni 42 hoone säilitamiseks, ehitamiseks või ümberehitamiseks/laiendamiseks ning muuta kinnistute piire ja sihtotstarbeid nii, et moodustuks kokku 30 kuni 32 krunti: seitse elamumaa, üks kuni 65% elamu- ja vähemalt 35% ärimaa (kruntide mitte liitmisel üks kuni 95% elamu- ja vähemalt 5% ärimaa, üks kuni 50% elamu- ja vähemalt 50% ärimaa), üks 90% elamu- ja 10% ärimaa, üks 85% elamu- ja 15% ärimaa, üks 80% elamu- ja 20% ärimaa, üks 50-75% elamu- ja 25-50% ärimaa, üks vähemalt 65% elamu- ja kuni 35% ärimaa, neli kuni 35% elamu- ja vähemalt 65% ärimaa, kolm kuni neli ärimaa, üks ühiskondlike ehitiste maa või ärimaa, kaks üldkasutatava maa, üks tootmismaa ja kuus transpordimaa sihtotstarbega krunti. Seejuures ei muudeta Volta tn 3, Volta tn 5, Volta tn 7, Tööstuse tn 47b, Tööstuse tn 47a ja Tööstuse tn 53 kinnistute piire. Lisaks on detailplaneeringus antud heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2.1 Detailplaneeringuga muudetakse planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve ettevõtluse segahoonestusala osaliselt korruselamute alaks.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

Viimati muudetud 23.06.2022