Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Teated detailplaneeringutest Tallinnas (linnavalitsuse 08.11.2023 istung)

Teated detailplaneeringutest Tallinnas (linnavalitsuse 08.11.2023 istung)

Tallinna Linnavalitsus otsustas 08. novembri 2023 istungil:

1.           korraldusega nr 990:

algatada Kesklinna linnaosas Apteegi tn 3, Apteegi tn 5, Apteegi tn 7 ja Apteegi tn 9 kinnistu detailplaneering (edaspidi detailplaneering). Planeeritava maa-ala suurus on 0,10 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Apteegi tn 3, 5, 7 ja 9 kinnistutele ehitusõigus kuni 4 ja 5 maapealse korrusega ja kuni 2 maa-aluse korrusega elu-, ühiskondlike ja ärihoonete ehitamiseks ning määrata üldised maakasutustingimused, heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

1.1 Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2004 korraldus nr 712-k „Apteegi tn 5, 7 ja 9 kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine“.

2.           korraldusega nr 991:

võtta vastu Põhja-Tallinnas asuva 3,12 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Telliskivi tn 62 ja 64 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering), K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 17089. Detailplaneering on koostatud eesmärgil moodustada 50% ärimaa ja 50% transpordimaa sihtotstarbega Telliskivi tn 62 kinnistust ja ärimaa sihtotstarbega Telliskivi tn 64, Reisijate tn 7 ja 9 kinnistutest kokku viis ärimaa sihtotstarbega krunti ning määrata ärimaa kruntidele ehitusõigus kokku nelja kuni 7 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone, ühe kuni 9 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks ning katlamaja ja depoohoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks. Detailplaneeringuga on määratud üldised maakasutustingimused ja antud heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

3.           korraldusega nr 992:

lõpetada Haigru tn 9, 9a, 9b ja 9c, Meleka tn 3 ja 5 ning Sõpruse pst 18a ja 18c kinnistute detailplaneeringu menetlus.

3.1 Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 11. novembri 2009 korraldus nr 1861-k „Haigru tn 9, 9a, 9b ja 9c, Meleka tn 3 ja 5 ning Sõpruse pst 18a ja 18c kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“

4.           korraldusega nr 993:

4. 1 lõpetada järgmiste detailplaneeringute koostamine Mustamäe linnaosas:

4.1.1 Siili tn 14 kinnistu ja lähiala detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli anda ehitusõigus Mustamäe linnaosas Siili tn 14 kinnistul asuva Eraakadeemia Nord õppehoone laiendamiseks osaliselt 1-korruse pealeehitamisega ja kuni 5-korruselise ühiselamu juurdeehitusega;

4.1.2 Sõpruse pst 171 kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli muuta Sõpruse pst 171 kinnistu senine 100% ärimaa maakasutuse sihtotstarve 75% äri- ja 25% elamumaaks ning määrata ehitusõigus ühe maa-aluse korrusega kuni 7-korruselise äripindadega korterelamu rajamiseks;

4.1.3 Mustamäe tee 58, 60, 62 ja Aiandi tn 4 kinnistute ning lähiala detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli liita kinnistud ning määrata ehitusõigus ärihoonete, korterelamute ja parkimismaja rajamiseks;

4.1.4 Kadaka tee 185b, Kadaka tee 187b, Kadaka tee 187e ja Kadaka tee 187e/1 kinnistute detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli ärimaa sihtotstarbega Kadaka tee 185b, Kadaka tee 187b, Kadaka tee 187e ja Kadaka tee 187e/1 kinnistud ümber kruntida kaheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus tankla-autopesula ja kuni ühe maapealse korrusega tankla-autopesulat teenindava hoone ehitamiseks;

4.1.5 Kadaka tee 177 kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli muuta Kadaka tee 177 kinnistu elamumaa sihtotstarve ärimaaks ja määrata ehitusõigus kuni 2-korruselise ärihoone ehitamiseks;

4.1.6 Raja tn 4a, 4b, 4c, 4e ja Akadeemia tee 9 kinnistute ja lähiala detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli planeeritaval alal ümber kruntida Raja tn 4a, 4b, 4c, 4e ja Akadeemia tee 9 kinnistud, määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus kuni 6 maapealse ja 1 maaaluse korrusega üliõpilaskodu kompleksi koos teenindusruumide ja lastepäevakoduga rajamiseks;

4.1.7 Raja tn 17 ja Lossi tn 24 kinnistute detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli liita Raja tn 17 ja Lossi tn 24 kinnistud ning moodustada kaks elamumaa sihtotstarbega krunti, millest ühele krundile määrata ehitusõigus kuni 3 maapealse ja 1-maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks ning teisele krundile kavandada parkla Lossi tn 20 kinnistul paikneva korterelamu teenindamiseks;

4.1.8 Kadaka tee 84f kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli Mustamäe linnaosas 0,08 ha suurusel maa-alal asuva Kadaka tee 84f krundi 30% äri- ja 70% tootmismaa sihtotstarbe muutmine 100% ärimaaks ning krundile ehitusõiguse määramine kuni 7korruselise büroohoone rajamiseks, millel on ka üks maa-alune parklakorrus 2

4.1.9 Keskuse tn 5 kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli rekonstrueerida ja laiendada kinnistul olevat kohvik-dispetšerhoonet ning muuta maakasutuse sihtotstarve 100% transpordimaast 80% äri- ja 20% transpordimaaks.

4.2. Tunnistada kehtetuks järgmised Tallinna Linnavalitsuse korraldused:

4.2.1 28. mai 2008 korraldus nr 946-k „Siili tn 14 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“;

4.2.2 16. juuni 2004 korraldus nr 1289-k „Sõpruse pst 171 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“;

4.2.3 8. aprilli 2009 korraldus nr 569-k „Sõpruse pst 171 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“;

4.2.4 19. septembri 2018 korraldus nr 1325-k „Mustamäe tee 58, 60, 62 ja Aiandi tn 4 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Mustamäe linnaosas“;

4.2.5 27. mai 2015 korraldus nr 822-k „Kadaka tee 185b, Kadaka tee 187b, Kadaka tee 187e ja Kadaka tee 187e/1 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Mustamäe linnaosas“;

4.2.6 22. jaanuari 2014 korraldus nr 71-k „Kadaka tee 177 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Mustamäe linnaosas“;

4.2.7 23. detsembri 2013 korraldus nr 1782-k „Raja tn 4a, 4b, 4c, 4e ja Akadeemia tee 9 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Mustamäe linnaosas“;

4.2.8 10. detsembri 2014 korraldus nr 1876-k „Raja tn 17 ja Lossi tn 24 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Mustamäe linnaosas“;

4.2.9 5. septembri 2018 korraldus nr 1244-k „Raja tn 17 ja Lossi tn 24 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Mustamäe linnaosas“;

4.2.10 29. oktoobri 2008 korraldus nr 1786-k „Kadaka tee 84f kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“; 2.11 11. detsembri 2013 korraldus nr 1708-k „Keskuse tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Mustamäe linnaosas“.

5.           korraldusega nr 994:

5.1 lõpetada järgmiste detailplaneeringute koostamine Nõmme linnaosas:

5.1.1 Lossi tn 15 ja 15a kinnistute detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli Lossi tn 15 ja 15a kinnistute jagamine ning uute kinnistute moodustamine ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine;

5.1.2 Kvartsi tn 9, 11 ja Kraavi tn 30 kruntide ning külgneva maa-ala detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli kruntide moodustamine ning ehitusõiguse ulatuse määramine;

5.1.3 Kiige tn 9 krundi detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli Kiige tn 9 krundi jagamine kaheks väikeelamumaakrundiks ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine;

5.1.4 Kivimäe tn 20 kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli Kivimäe tn 20 ja Kivimäe tn 20a kinnistute liitmine, moodustatavale krundile elamumaa sihtotstarbe ning ehitusõiguse määramine kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kolme korteriga elamu rajamiseks;

5.1.5 Palusambla tn 1 kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli maa sihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks, kinnistu jagamine elamukruntideks, kruntide piiride ja ehitusõiguse määramine, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkude lahenduse koostamine;

5.1.6 Lootuse pst 47 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli kuni 2-korruselise pereelamu püstitamine;

5.1.7 Salve tn 1 ja Salve tn 1a kinnistute detailplaneering, mille eesmärk oli täpsustada Salve tn 1a kinnistu sihtotstarvet 50% äri- ja 50% tootmismaa või 100% ärimaaks ning määrata ehitusõigus Salve tn 1 ja Salve tn 1a kruntidele olemasolevate hoonete laiendamiseks;

5.1.8 Männiku tee 108b kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli muuta Männiku tee 108b kinnistu tootmismaa maakasutuse sihtotstarve 75% tootmis- ja 25% ärimaaks ning määrata ehitusõigus olemasolevate logistikakeskuse hoonete rekonstrueerimiseks ja kolme uue kuni 2- korruselise laohoone rajamiseks;

5.1.9 Kreegi tn 19 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli Kreegi tn 19 kinnistule 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitusõiguse määramine.

5.2 Tunnistada kehtetuks:

5.2.1 Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2000 korralduse nr 5111-k „Detailplaneeringute algatamine“ punkt 1.80;

5.2.2 Tallinna Linnavalitsuse 21. mai 2003 korraldus nr 1279-k „Kvartsi tn 9, 11 ja Kraavi tn 30 kruntide ning külgneva maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine“;

5.2.3 Tallinna Linnavalitsuse 19. veebruari 2003 korraldus nr 412-k „Kiige tn 9 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine“;

5.2.4 Tallinna Linnavalitsuse 17. augusti 2011 korraldus nr 1270-k „Kivimäe tn 20 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“ ja Tallinna Linnavalitsuse 26. septembri 2012 korraldus nr 1313-k „Kivimäe tn 20 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas“;

5.2.5 Tallinna Linnavalitsuse 22. novembri 2000 korralduse nr 4500-k „Detailplaneeringute algatamine“ punkt 1.38 ja Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 korraldus nr 1294-k „Palusambla tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“;

5.2.6 Tallinna Linnavalitsuse 18. detsembri 2019 korraldus nr 1663-k „Lootuse pst 47 kinnistu detailplaneeringu algatamine Nõmme linnaosas“;

5.2.7 Tallinna Linnavalitsuse 8. oktoobri 2014 korraldus nr 1484-k „Salve tn 1 ja Salve tn 1a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Nõmme linnaosas“;

5.2.8 Tallinna Linnavalitsuse 12. detsembri 2012 korraldus nr 1705-k „Männiku tee 108b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Nõmme linnaosas“;

5.2.9 Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2013 korraldus nr 583-k „Kreegi tn 19 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Nõmme linnaosas“.

6. korraldusega nr 995:

6.1 lõpetada järgmiste detailplaneeringute koostamine Põhja-Tallinna linnaosas:

6.1.1 Kopli tn 103 kinnistu ja lähiala detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli linna avamine ja laienemine sadamafunktsioonist vabale mereäärsele alale, et taastada ajaloolised sidemed linna ja mere vahel; planeeritavale alale kvaliteetse linnakeskkonna kavandamine, lähtudes eelkõige uue linnaruumi arhitektuursest kvaliteedist ja olemasolevatest säilitatavatest väärtustest; Paljassaare lahe äärse maa-ala kavandamine avalikult kasutatavaks alaks koos haljaskoridori säilitamisega; Kopli poolsaare tipus asuva Kopli tn 103 maa-ala rekonstrueerimine sadama-alaks; sadamaga raudteeühenduse vajalikkuse ja intensiivsuse analüüsimine;

6.1.2 Jahu tn 3 ja 3a kinnistute detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli Jahu tn 3a kinnistule ehitusõiguse ulatuse määramine, sealhulgas sihtotstarbe muutmine tootmismaast elamumaaks, ning planeeringu alale korterelamu ehitamine ja lisaks heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine;

6.1.3 Jahu tn 3 ja 3a kinnistute detailplaneering;

6.1.4 Kolde pst 75 kinnistu ja lähiala detailplaneering, mille eesmärk oli Põhja-Tallinnas asuva Kolde pst 75 kinnistu jagamine kaheks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) ning üheks 80% sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) ja 20% ärimaa sihtotstarbega krundiks, Helme tn 3 (praegu Helme tn 5) kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine sotsiaalmaast (üldkasutatav maa) elamumaaks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kahe kuni 5- korruselise ratsaspordikeskust teenindava hoone, kolme kuni 5-korruselise, maa-aluse korrusega kokku kuni 164 korteriga elamu ehitamiseks ning Kolde pst 73b krundil paikneva olemasoleva 1-korruselise pumpla ehitusõiguse täpsustamine.

6.2 Tunnistada kehtetuks:

6.2.1 Tallinna Linnavalitsuse 31. märtsi 2004 korraldus nr 595-k „Kopli tn 103 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“;

6.2.2 Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 korraldus nr 1199-k „Jahu tn 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“;

6.2.3 Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2001 korralduse nr 962-k „Detailplaneeringute koostamise algatamine“ punkt 1.4;

6.2.4 Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2011 korraldus nr 1112-k „Kolde pst 75 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

 

Viimati muudetud 10.11.2023