Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Teated detailplaneeringutest Tallinnas (linnavalitsuse 13.12.23 ja linnavolikogu 14.12.23 istungid)

Teated detailplaneeringutest Tallinnas (linnavalitsuse 13.12.23 ja linnavolikogu 14.12.23 istungid)

Tallinna Linnavalitsus otsustas 13. detsembri 2023 istungil:

1.   korraldusega nr 1127:

algatada Haabersti linnaosas Paldiski mnt 223 kinnistu ja lähiala detailplaneering (edaspidi detailplaneering). Planeeritava maa-ala suurus on 1,39 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Paldiski mnt 223, 223a ja 223b elamumaa sihtotstarbega kruntide liitmine ning alale ehitusõiguse määramine kuni viie osaliselt kuni 7-korruselise korterelamu ehitamiseks. Lisaks määratakse üldised maakasutustingimused ja heakorrastuse, haljastuse, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõttelised lahendused.

1.1 Mitte algatada Paldiski mnt 223 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel ning juhul kui detailplaneeringu koostamisel täidetakse järgmisi tingimusi:

1.1.1 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta osaliselt hoonestatud ja haljastatud alale korterelamute ehitamine ning sihtotstarbeline kasutamine olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on kestuselt lühiaegsed (eelkõige ehitusaegsed häiringud), nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

1.1.2 detailplaneeringuga ei kavandata planeeringualal eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist pikas perspektiivis, sh vee, pinnase, õhu saastatust, mürataseme suurenemist või vibratsiooni. Läheduses on olemas kõik piirkonna arenguks ja eluks vajalik infrastruktuur;

1.1.3 detailplaneeringuga hõlmataval alal ja planeeringuala vahetus läheduses ei paikne teadaolevalt kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogili

selt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada; 1.1.4 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuriväärtusi, inimese tervist, heaolu ega vara ning ei põhjusta eeldatavasti olulist mõju elanikkonnale. Kuna detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud Haabersti linnaosa üldplaneeringuga ning arvestab Tallinna arengustrateegias „Tallinn 2035“ toodud strateegiliste sihtidega ning ruumilse arengu põhimõtetega;

1.1.5 kuna Tallinna strateegilise mürakaardi kohaselt piirneb ala kõrge müratasemega Paldiski maanteega, siis on vajalik liiklusest tuleneva müra modelleerimise läbiviimine, juhindudes seejuures keskkonnaministri 16. detsembri 2016 määruse nr 71 "Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid" lisas 1 sätestatud II mürakategooria liiklusmüra sihtväärtustest. Müra modelleerimisega (arvestades lähipiirkonnas toimuvate arendustega) selgitatakse autoliiklusest tulenev müratase, mille põhjal selgitatakse elupindadele kõige sobivamad asukohad ning kavandadakse konkreetsed müraleevendusmeetmed, millest hoonete projekteerimisel juhinduda. Hoones tuleb tagada müra vastavus sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrusega nr 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid" kehtestatud normtasemetele;

1.1.6 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, kui säilitatakse väärtuslik (tagatakse I ja II väärtusklassi) ja võimalusel oluline (III väärtusklassi) kõrghaljastus ning tagatakse säilitatavate puude kasvutingimused ja üldplaneeringu kohane haljastuse osakaal. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 11. veebruari 2021 määruse nr 2 „Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord“ tingimustele;

1.1.7 hoonete ehitamisel tuleb kasutada radoonikaitse meetmeid, juhindudes Eesti standardist EVS 840:2023 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ ning teha vajadusel pinnaseõhu radoonitaseme mõõtmised, et tagada hoone ruumiõhu radoonisisalduse vastavus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 28. veebruari 2019 määruse nr 19 „Hoone ruumiõhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest siseruumidesse emiteeritavast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase“ nõuetele, kuna planeeritav ala jääb Tallinna radooniriski kaardi kohaselt kõrge radooniriskiga piirkonda;

1.1.8 kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, valgusreostus tekib valgustusest. Tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke on seotud peamiselt ehitustöödega, mille käigus tuleb jäätmed käidelda vastavalt Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2023 määruse nr 3 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ nõuetele;

1.1.9 planeeringuala jääb suhteliselt kaitstud põhjaveega alale. Kavandatav tegevus võib läbi hoonestuse ja kommunikatsioonide rajamise mõjutada piirkonna hüdrogeoloogilisi tingimusi, kuid see ei ole eeldatavalt olulise mõjuga kui kommunikatsioonide rajamisel järgitakse õigusaktides toodud nõudeid;

1.1.10 planeeringuala pinnas ei ole reostunud varasema inimtegevuse tõttu;

1.1.11 kavandav tegevus ei oma piiriülest mõju, kuid ehitustegevusega kaasnev mõju võib kumuleeruda teiste samas piirkonnas toimuvate samalaadsete tegevustega.

1.2 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14–18 ja neljapäeviti kella 9–12 ning Tallinna õigusaktide infosüsteemis aadressil https://teele.tallinn.ee.

2.   korraldusega nr 1128:

algatada Sikupilli tn 19a, 19b, 21 ja 21a kinnistute ning lähiala detailplaneering, edaspidi detailplaneering. Lasnamäe linnaosas asuva planeeritava maa-ala suurus on 1,73 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada tootmismaa sihtotstarbega Sikupilli tn 19a, 19b, 21 ja 21a kinnistutest kokku kolm elamu- ja ärimaa sihtotstarbega krunti, millele määrata ehitusõigus 2 kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äripindadega korterelamute ehitamiseks. Lisaks planeeritakse transpordimaa sihtotstarbega krundid Sikupilli tänava pikenduse ja uue kvartalisisese tänava rajamiseks kaasates tootmismaa sihtotstarbega Pallasti tn 28, 28a ja 28b kinnistute osad, elamumaa sihtotstarbega Tuha tn 1a ja Tuha tn 1b kinnistute osad ja Sikupilli tänava maa-ala. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri tn 6a, 11314 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn).

2.2 Mitte algatada Sikupilli tn 19a, 19b, 21 ja 21a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel ning juhul, kui detailplaneeringu koostamisel täidetakse järgmisi tingimusi:

2.2.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist. Planeeringuga kavandatakse korterelamute ehitamist alale, mis on praegu kasutuses asfalteeritud parkimisplatsina;

2.2.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta korterelamute ehitamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on kestuselt ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

2.2.3 Lasnamäel Sikupilli tänava ääres asuval planeeringualal ega lähialal ei paikne kultuuriväärtusi, kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;

2.2.4 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, sest alal puudub haljastus ning detailplaneeringuga nähakse alale ette kõrghaljastuse rajamine, sh tänavahaljastus;

2.2.5 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu ega vara ning ei põhjusta eeldatavasti olulist mõju elanikkonnale. Uute korterelamute ehitamine suurendab mõnevõrra planeeringuala piirkonna liikluskoormust ning sellega kaasnevat müra ja õhusaastet, kuid eeldatavasti ei ole tegemist olulise keskkonnamõjuga;

2.2.6 Tallinna radooniriski kaardi kohaselt jääb ala kõrge radooniriskiga piirkonda, mistõttu tuleb kasutada hoonete ehitamisel radoonikaitse meetmeid juhindudes Eesti standardist EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ ning teha vajadusel pinnaseõhu radoonitaseme mõõtmised, et tagada hoone ruumiõhu radoonisisalduse vastavus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 28. veebruari 2019 määruse nr 19 „Hoone ruumiõhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest siseruumidesse emiteeritavast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase“ nõuetele;

2.2.7 planeeringualal selgitatakse keskkonnaseisundi hinnanguga varem toimunud tegevustest tulenevate võimalike keskkonnaohtlike objektide ja jääkreostuse olemasolu. Kui selgub, et pinnas on reostunud, tuleb lähtuda keskkonnaministri 28. juuni 2019 määrusest nr 26 „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases” ning reostusuuriguga ja pinnase reostusanalüüsidega määrata reostuse maht ja ulatus. Kui võimalik reostus likvideeritakse enne ehitustööde algust nõuetekohaselt, ei kaasne planeeringu elluviimisel olulist mõju keskkonnale ega inimese tervisele;

2.2.8 detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, valgusreostust tekib valgustusest, vibratsiooni võib esineda hoonete ehitamisel. Samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele. Planeeritavate hoonete projekteerimisel on soovitav lähtuda energiasäästlikest lahendustest.

2.3 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14–18 ja neljapäeviti kella 9–12 ning Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

3.   korraldusega nr 1129:

3.1 lõpetada järgmiste detailplaneeringute koostamine Kesklinnas:

3.1.1 Harju tn 3 ja 5 ning Vana-Posti tn 4 kinnistute detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli Vana-Posti tn 4 ja Harju tn 5 kinnistutele maa-aluse parkla ning Harju tn 5 kinnistule uue äripindadega korterelamu ehitamine vastavalt Tallinna vanalinna kvartali nr 38 ja Vana-Posti tn 4 arhitektuuriajaloolistele eritingimustele;

3.1.2 J. Köleri tn 1 ja L. Koidula tn 2a kruntide detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli J. Köleri tn 1 kinnistule korterelamu ehitamine;

3.1.3 Luha tn 17 krundi detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli ehitusvõimaluse selgitamine elamu-ärihoone ehitamiseks;

3.1.4 Tartu mnt 50a ja Tartu mnt 52 // Lastekodu tn 23 kinnistute ning lähiala detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli muuta elu- ja ärimaa sihtotstarbega Tartu mnt 50a krundile määratud ehitusõigust, et ehitada krundile 8 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone, kavandada elamu- ja ärimaa sihtotstarbega Tartu mnt 52 // Lastekodu tn 23 kinnistu jagamine kaheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus moodustatavale Tartu mnt 52 krundile 8 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks ja Lastekodu tn 23 moodustatavale krundile 5 maapealse ning 2 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks, moodustada jätkuvalt riigi omandis olevast maast transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määrata kruntide kasutamise tingimused;

3.1.5 Videviku, Virmalise, Koidu ja Kristiina tänava vahelise kvartali detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli Videviku tn 13 kinnistule ehitusvõimaluse selgitamine kuni 4- korruselise korterelamu ehitamiseks, planeeritava ala kruntidele ehitusõiguse määramine, krundipiiride täpsustamine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine;

3.1.6 Väike-Ameerika tn 8 kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli kinnistu jagamine ja ehitusvõimaluse selgitamine korterelamu ehitamiseks ning ehitusõiguse määramine;

3.1.7 J. Vilmsi, J. Poska ja Vesivärava tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli J. Vilmsi, J. Poska ja Vesivärava tänava vahelises kvartaliosas krundipiiride ja krundi sihtotstarvete muutmine ning korterelamute ehitamine;

3.1.8 Tartu mnt 114 kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli Kesklinnas muuta Tartu mnt 114 kinnistu elamumaa maakasutuse sihtotstarve ärimaaks ning määrata krundi ehitusõigus kuni 4 maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks ja krundi kasutamise tingimused. Detailplaneeringus tehti ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringut ning määrata Tartu mnt 114 krunt maakasutuse juhtotstarvet muutmata magistraaltänavate ärivööndi alaks, st tsooniks, kuhu võib rajada põhiliselt kaubandus- ja teenindusettevõtteid; 1.9 Roosikrantsi tn 2A, 4 ja 4E kruntide detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli Roosikrantsi tn 2A kinnistul asuvale hotellile ja Roosikrantsi tn 4 kinnistul asuvale korterelamule juurdeehituse ehitamine ning seoses sellega Roosikrantsi tn 4 ja 4E kruntide liitmine ja kõigile planeeringuala kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine;

3.1.10 Viru väljaku detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli jagada Viru väljak 4 kinnistu ja määrata hoonestustingimused ning heakorrastuse, haljastuse lahenduse, juurdepääsude ning tehnovõrkude lahendus.

3. 2. Tunnistada kehtetuks järgmised Tallinna Linnavalitsuse korraldused:

3.2.1 Tallinna Linnavalitsuse 18. detsembri 2002 korraldus nr 3098-k „Kesklinnas asuvate Harju tn 3 ja 5 ning Vana-Posti tn 4 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“;

3.2.2 Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2003 korraldus nr 1634-k „J. Köleri tn 1 ja L. Koidula tn 2a kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine“;

3.2.3 Tallinna Linnavalitsuse 10. septembri 2003 korraldus nr 1995-k „Luha tn 17 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine“;

3.2.4 Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 korraldus nr 954-k „Tartu mnt 50a ja Tartu mnt 52 // Lastekodu tn 23 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“;

3.2.5 Tallinna Linnavalitsuse 1. märtsi 2004 korraldus nr 438-k „Videviku, Virmalise, Koidu ja Kristiina tänava vahelise kvartali detailplaneeringu koostamise algatamine“;

3.2.6 Tallinna Linnavalitsuse 2. juuni 2004 korraldus nr 1163-k „Väike-Ameerika tn 8 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“;

3.2.7 Tallinna Linnavalitsuse 26. novembri 2003 korraldus nr 2742-k „J. Vilmsi, J. Poska ja Vesivärava tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu koostamise algatamine“;

3.2.8 Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2011 korraldus nr 1116-k „Tartu mnt 114 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“;

3.2.9 Tallinna Linnavalitsuse 3. aprilli 2002 korraldus nr 982-k „Roosikrantsi tn 2A, 4 ja 4E kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine“;

3.2.10 Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2000 korralduse nr 5111-k „Detailplaneeringute algatamine“ punkt 1.108.

Tallinna Linnavolikogu otsustas 14. detsembri 2023 istungil:

1.   otsusega nr 110:

tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2007 korraldusega nr 1000-k Sõle tn 40 kinnistu, Aru tänava ja Auna tänava maa-ala osas kehtestatud Sõle tn 40, 42, 42a kruntide ja lähiala detailplaneering Sõle tn 40a kinnistu osas kehtetuks.

2.   otsusega nr 111:

tunnistada Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2013 otsusega nr 63 kehtestatud Astangu tn 7 kinnistu detailplaneering krundi positsioon 1 ehk Astangu tn 16 osas kehtetuks.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

 

 

Viimati muudetud 18.12.2023