Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Teated detailplaneeringutest Tallinnas (linnavalitsuse 15. novembri 2023 istung)

Teated detailplaneeringutest Tallinnas (linnavalitsuse 15. novembri 2023 istung)

Tallinna Linnavalitsus otsustas 15. novembri 2023 istungil:

1.           korraldusega nr 1036:

1.1 lõpetada järgmiste detailplaneeringute koostamine Kesklinnas:

1.1.1 Veerenni tn 56, Veerenni tn 56a ja Veerenni tn 56b kinnistute detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli muuta Veerenni tn 56, Veerenni tn 56a ja Veerenni tn 56b kinnistute piire, moodustada neli ärimaa ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus moodustatavatele kruntidele kahe kuni 6 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone, kahe kuni 5 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ja kuni 4 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks ning kruntide kasutamise tingimused;

1.1.2 F. R. Faehlmanni tn 13 kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli F. R. Faehlmanni tn 13 kinnistule elu- ja ärihoone ehitamine ning ehitusõiguse määramine;

1.1.3 Magdaleena tn 15 kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli jagada planeeritav kinnistu kaheks krundiks, määrata kruntide kasutamise tingimused ja moodustatavale hoonestamata krundile ehitusõigus 3-korruselise mitme korteriga elamu ehitamiseks;

1.1.4 Vase tn 7 ja Vase tn 9a kinnistute detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli muuta Vase tn 9a kinnistu ärimaa sihtotstarve elamumaaks ja määrata Vase tn 9a kinnistule ehitusõigus kahe maa-aluse korrusega kuni 5-korruselise elamu ehitamiseks ning Vase tn 7 ja Vase tn 9a kruntide kasutamise tingimused;

1.1.5 Veerenni tn 31 kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli määrata krundi kasutamise tingimused ja ehitusõigus Veerenni tn 31 krundile abihoone ehitamiseks ja olemasoleva korterelamu rekonstrueerimiseks;

1.1.6 Juhkentali tn 28 kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli määrata Juhkentali tn 28 kinnistu sihtotstarbeks 5% äri- ja 95% elamumaa ning ehitusõigus krundile kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks ja krundi kasutamise tingimused;

1.1.7 Juhtme tn 21 kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli kavandada Juhtme tn 21 kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks ja olemasoleva majapidamisabihoone ümberehitamine elamuks;

1.1.8 Pronksi tn 3a kinnistu ja lähiala detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli Pronksi tn 3a kinnistule korterelamu ehitamine;

1.1.9 Kaupmehe tn 17 krundi detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli Kaupmehe tn 17 krundi jagamine kaasomandi lõpetamiseks ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine;

1.1.10 Luise tn 17 kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli määrata Luise tn 17 kinnistu sihtotstarbeks kuni 15% äri- ja vähemalt 85% elamumaa ning ehitusõigus krundile kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks ning olemasoleva 2- korruselise elamu rekonstrueerimiseks äriruumidega mitme korteriga elamuks ja hoonele juurdeehitise püstitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

1.2. Tunnistada kehtetuks järgmised Tallinna Linnavalitsuse korraldused:

1.2.1 Tallinna Linnavalitsuse 30. märtsi 2010 korraldus nr 473-k „Veerenni tn 56, Veerenni tn 56a ja Veerenni tn 56b kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“;

1.2.2 Tallinna Linnavalitsuse 8. oktoobri 2003 korraldus nr 2234-k „F. R. Faehlmanni tn 13 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“;

1.2.3 Tallinna Linnavalitsuse 28. märtsi 2007 korraldus nr 530-k „Magdaleena tn 15 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“;

1.2.4 Tallinna Linnavalitsuse 10. septembri 2008 korraldus nr 1486-k „Vase tn 7 ja Vase tn 9a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“;

1.2.5 Tallinna Linnavalitsuse 2. märtsi 2011 korraldus nr 307-k „Veerenni tn 31 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“;

 1.2.6 Tallinna Linnavalitsuse 4. märtsi 2015 korraldus nr 295-k „Juhkentali tn 28 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kesklinnas“;

1.2.7 Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003 korraldus nr 1563-k „Pronksi tn 3a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“;

1.2.8 Tallinna Linnavalitsuse 16. märtsi 2005 korraldus nr 492-k „Juhtme tn 21 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“;

1.2.9 Tallinna Linnavalitsuse 13. novembri 2002 korraldus nr 2785-k „Kaupmehe tn 17 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine“;

1.2.10 Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2014 korraldus nr 2002-k „Luise tn 17 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kesklinnas“.

2.     korraldusega nr 1037:

2.1. Lõpetada järgmiste detailplaneeringute koostamine:

2.1.1 Pirita linnaosas:

2.1.1.1 Ranniku tee 8 kinnistu detailplaneering;

2.1.1.2 Mähe-Kaasiku tee 30 ja Variku tee 2 kruntide detailplaneering (praegu Mähe-Kaasiku tee 30, Variku tee 2 ja Merivälja tee 63 kinnistute detailplaneering), mille eesmärk oli Mähe-Kaasiku tee 30 ja Variku tee 2 kinnistute piiride muutmine, Mähe-Kaasiku tee 30 kinnistuga külgneva maariba erastamiseks krundi moodustamine ja liitmine Mähe-Kaasiku tee 30 kinnistuga ning uute üksikelamute ehitamine;

2.1.1.3 Varsaallika, Hiie ja Kase tänava vahelise kvartali detailplaneering;

2.1.1.4 Urva tn 12 ja 14a ning Punga tn 5 kinnistute detailplaneering, mille eesmärk oli Urva tn 12 kinnistu jagamine kolmeks, ühe osa liitmine Punga tn 5 kinnistuga ja teisest osast moodustatavale krundile üksikelamu ehitamine;

2.1.1.5 Mähe-Kaasiku tee 44 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli Mähe-Kaasiku tee 44 kinnistule ehitusõiguse määramine ühe 2 korteriga elamu ja abihoone ehitamiseks. Lisaks anda planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus;

2.1.1.6 Mähe-Kaasiku tee 14 kinnistu detailplaneering;

2.1.1.7 Lepiku tee 23 ja 25 kinnistute detailplaneering, mille eesmärk oli muuta planeeritavate kinnistute piire, jagada kinnistud kolmeks üksikelamu krundiks ja üheks transpordimaa krundiks ning määrata elamumaa kruntidele ehitusõigus;

2.1.1.8 Kloostrimetsa tee 46, 52 ja 56 kruntide detailplaneering, mille eesmärk oli 60% elamumaa ja 40% ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Kloostrimetsa tee 46 kinnistu jagamine üheks elamumaa ja üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks ning olemasoleva hoone säilitamine, reformimata riigimaast ühe transpordimaa ning ühe ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine ühe kuni 2-korruselise hoone ehitamiseks ja kahe 3-korruselise hoone rekonstrueerimiseks, ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Kloostrimetsa tee 56 kinnistust ühe transpordimaa ja ühe ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine kahe kuni 2-korruselise hoone, kuue kasvuhoone ja ühe vaatetorni ehitamiseks. Lisaks oli eesmärgiks anda detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2.1.2 Lasnamäe linnaosas:

2.1.2.1 Suur-Sõjamäe tn 34 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli Suur-Sõjamäe tn 34 ärimaa sihtotstarbega kinnistule täiendava ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise hoone püstitamiseks ja olemasolevate hoonete laiendamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine;

2.1.2.2 Suur-Sõjamäe tn 14 krundi detailplaneering, mille eesmärk oli Suur-Sõjamäe tn 14 // Ääsi tn 1, Ääsi tn T2 kinnistu jagamine kaheks krundiks ning automaattankla ja kuni 4-korruselise tootmishoone ehitusõiguse ja üldiste maakasutustingimuste ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtete määramine;

2.1.2.3 Suur-Sõjamäe põik 11 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli Suur-Sõjamäe põik 11 kinnistu jagamine kaheksaks krundiks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine ärihoonete ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine;

2.1.2.4 Suur-Paala tn 6, 8, 8a // 10 ja 8b kruntide detailplaneering, mille eesmärk oli Suur-Paala tn 8, 8a // 10 ja 8b katastriüksuste liitmine üheks tootmismaa krundiks ning moodustatavale tootmismaa krundile ja Suur-Paala tn 6 krundile ehitusõiguse määramine tootmishoonete ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus;

2.1.2.5 Peterburi tee 92c kinnistu ja lähiala detailplaneering, mille eesmärk oli elamumaa sihtotstarbega Peterburi tee 92c kinnistust ja reformimata riigimaast ühe transpordimaa ja kuni kahe tootmismaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine kuni 4- korruseliste tootmishoonete ehitamiseks;

2.1.2.6 Mustakivi tee, Linnamäe tee 2 ja Kivila tn 1a kruntide vahelise maa-ala detailplaneering, mille eesmärk oli Linnamäe tee 2 ja Kivila tn 1a kruntide ning Mustakivi tee vahelisel maa-alal krundi moodustamine ja krundile ehitusõiguse ulatuse määramine ärihoone ehitamiseks;

2.1.2.7 Läänemere tee 21 krundi detailplaneering, mille eesmärk oli Läänemere tee 21 krundile ühekorruselise kauplusehoone ehitamine blokeerituna olemasoleva viiekorruselise elamuga ning seoses sellega krundi sihtotstarbe muutmine elamumaast elamu- ja ärimaaks ning krundile ehitusõiguse ulatuse määramine;

2.1.2.8 Katusepapi tn 27 // Paekivi tn 11 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli Katusepapi tn 27 // Paekivi tn 11 kinnistule täiendava ehitusõiguse määramine 2-korruselise korterelamu ehitamiseks lisaks olemasolevale säilitatavale 2-korruselisele korterelamule ja abihoonele;

2.1.2.9 Betooni tn 7a ja Silluse tn 7, 9, 11, 13 ning 15 kinnistute detailplaneering, mille eesmärk oli kaaluda Lasnamäe linnaosas asuvatele Betooni tn 7a, Silluse tn 7, Silluse tn 11, Silluse tn 13 ja Silluse tn 15 kinnistutele hoonestusalade määramist ja võimalikku ehitusõiguse andmist kuni 4-korruseliste äri- ja tootmishoonete ehitamiseks, võttes aluseks Euroopa Nõukogu 9. detsembri 1996 direktiivi 96/82/EÜ. Detailplaneeringu menetluse käigus tuli teostada riskianalüüs, mille eesmärgiks oli A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte Aktsiaseltsi Propaan majandustegevusest tulenevate võimalike ohtude mõju analüüs Betooni tn 7a, Silluse tn 7, Silluse tn 11, Silluse tn 13 ja Silluse tn 15 kinnistutele planeeritavate ja ehitatavate ehitiste, majandustegevuse ja inimeste suhtes, samuti ennetavate ning leevendavate meetmete määratlemine ohuolukorra realiseerumise korral. Silluse tn 9 kinnistule oli kavandatud alajaam;

2.1.2.10 Betooni tn 34 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli Betooni tn 34 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe osaline muutmine tootmismaast ärimaaks ja transpordimaaks ning jagamine kokku 12 krundiks: 8 äri- ja/või tootmismaa, 3 tootmismaa ja 1 transpordimaa krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kuni 2-korruseliste äri- või tootmishoonete ehitamiseks;

2.1.2.11 Betooni tn 28c kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli tootmismaa sihtotstarbega Betooni tn 28c kinnistu jagamine kuni kuueks tootmis- või äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kuni 5-korruseliste tootmishoonete või äri- ja tootmishoonete ehitamiseks;

2.1.2.12 Paasiku tn 2a kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli Lasnamäe linnaosas asuvale Paasiku tn 2a kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 8-korruselise äripindadega korterelamu ehitamiseks.

2.2. Tunnistada kehtetuks:

2.2.1 Tallinna Linnavalitsuse 13. detsembri 2000 korralduse nr 4935-k punkt 1.5 „Ranniku tee 8 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.2.2 Tallinna Linnavalitsuse 5. novembri 2003 korraldus nr 2500-k „Mähe-Kaasiku tee 30 ja Variku tee 2 kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.2.3 Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2001 korralduse nr 2275-k punkt 1.11 „Varsaallika, Hiie ja Kase tänava vahelise kvartali detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.2.4 Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2004 korraldus nr 1470-k „Urva tn 12 ja 14a ning Punga tn 5 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.2.5 Tallinna Linnavalitsuse 18. detsembri 2013 korraldus nr 1746-k „Mähe-Kaasiku tee 44 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Pirita linnaosas“;

2.2.6 Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2001 korralduse nr 3934-k punkt 1.5 „Mähe-Kaasiku tee 14 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.2.7 Tallinna Linnavalitsuse 10. oktoobri 2012 korraldus nr 1395-k „Lepiku tee 23 ja 25 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Pirita linnaosas“;

2.2.8 Tallinna Linnavalitsuse 17. juunil 2015 korraldus nr 1012-k „Kloostrimetsa tee 46, 52 ja 56 kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Pirita linnaosas“;

2.2.9 Tallinna Linnavalitsuse 25. novembri 2009 korraldus nr 1928-k „Suur-Sõjamäe tn 34 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.2.10 Tallinna Linnavalitsuse 26. septembri 2012 korraldus nr 1311-k „Suur-Sõjamäe tn 14 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas“;

2.2.11 Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2010 korraldus nr 1078-k „Suur-Sõjamäe põik 11 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“;

2.2.12 Tallinna Linnavalitsuse 14. augusti 2013 korraldus nr 1100-k „Suur-Paala tn 6, 8, 8a // 10 ja 8b kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine Lasnamäe linnaosas“; 2.13 Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2014 korraldus nr 1151-k „Peterburi tee 92c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas“;

2.2.14 Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 2003 korraldus nr 1340-k „Mustakivi tee, Linnamäe tee 2 ja Kivila tn 1a kruntide vahelise maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.2.15 Tallinna Linnavalitsuse 4. septembri 2002 korraldus nr 2224-k „Läänemere tee 21 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.2.16 Tallinna Linnavalitsuse 12. septembri 2012 korraldus nr 1240-k „Katusepapi tn 27 // Paekivi tn 11 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Lasnamäe linnaosas“;

2.2.17 Tallinna Linnavalitsuse 1. aprilli 2009 korraldus nr 507-k „Betooni tn 7a ja Silluse tn 7, 9, 11, 13 ning 15 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.2.18 Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2012 korraldus nr 13-k „Betooni tn 34 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas“;

2.2.19 Tallinna Linnavalitsuse 11. juuni 2014 korraldus nr 928-k „Betooni tn 28c kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas“;

2.2.20 Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2008 korraldus nr 1705-k „Paasiku tn 2a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

 

 

Viimati muudetud 20.11.2023