Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Teated detailplaneeringutest Tallinnas (linnavalitsuse 18.10.23 ja linnavolikogu 19.10.23 istungid)

Teated detailplaneeringutest Tallinnas (linnavalitsuse 18.10.23 ja linnavolikogu 19.10.23 istungid)

Tallinna Linnavalitsus otsustas 18. oktoobri 2023 istungil:

1.           korraldusega nr 918:

algatada Narva mnt 172 kinnistu detailplaneering, edaspidi detailplaneering. Lasnamäe linnaosas asuva planeeritava maa-ala suurus on 3,36 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada ärimaa sihtotstarbega kinnistust kaks elamumaa sihtotstarbega ning üks äri- ja elamumaa sihtotstarbega krunt ning määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus kuni 7 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega korterelamute ning äriruumidega korterelamute ehitamiseks. Lisaks moodustatakse detailplaneeringus kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti, sh üks krunt transpordimaa sihtotstarbega Narva mnt 174h kinnistul asuva olemasoleva tänava laiendamiseks, ning antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

1.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn).

1.2 Mitte algatada Narva mnt 172 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel ning juhul, kui detailplaneeringu koostamisel täidetakse järgmisi tingimusi:

1.2.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist;

1.2.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta hoonestamata alale korterelamute ja äripindadega korterelamute ehitamine ning sihtotstarbeline kasutamine olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on kestuselt lühiaegsed (eelkõige ehitusaegsed häiringud), nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

1.2.3 detailplaneering on kooskõlas Lasnamäe elamualade üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega (korterelamute ala, ettevõtlusala kõrvalotstarbega);

1.2.4 Lasnamäe linnaosas Narva mnt ja Priisle tee vahel asuval planeeringualal ei paikne teadaolevalt kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. Planeeringualal tehakse looduskaitseliste väärtuste inventuur, milles tuleb tähelepanu pöörata kaitstavate rohttaimeliikide ja invasiivsete võõrtaimeliikide võimalikule esinemisele. Samuti tuleb planeeringulahenduses arvestada, et lindude kokkupõrgete vältimiseks hoonetega peab kasutama lahendusi, mis muudavad klaasi lindudele nähtavaks või mitte kavandada suuri klaaspindu. Planeeringuala naabruses, teisel pool Narva maanteed asub Pirita jõeoru maastikukaitseala (ühtlasi Natura 2000 võrgustiku loodusala), mida mõjutab laiemalt linnalisest keskkonnast tingitud külastussurve. Planeeringu elluviimise järel võib külastuskoormus mõnevõrra kasvada, kuid kavandatav tegevus ei mõjuta ebasoodsalt Natura ala kaitse-eesmärke ega Natura ala terviklikkust;

1.2.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, kui säilitatakse väärtuslik ja võimalusel oluline kõrghaljastus ning tagatakse säilitatavate puude kasvutingimused. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 11. veebruari 2021 määruse nr 2 „Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord“ tingimustele. Alale nähakse ette uut kõrghaljastust, sh haljastatud puhkealad mänguväljakutega;

1.2.6 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuriväärtusi, inimese tervist, heaolu ega vara ning ei põhjusta eeldatavasti olulist mõju elanikkonnale;

1.2.7 kuna Tallinna strateegilise mürakaardi kohaselt jääb ala kõrge müratasemega piirkonda ning uute hoonete rajamine võib suurendada planeeringuala piirkonna liikluskoormust ning sellega kaasnevat müra ja õhusaastet, siis seetõttu on vajalik läbi viia liiklusest tuleneva müra mõõtmine (veendumaks, et müratasemed ei ületa lubatud normtasemeid) ja modelleerimine (ka 5 perspektiivses olukorras), juhindudes seejuures keskkonnaministri 16. detsembri 2016 määrusest nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid" lisas 1 sätestatud liiklusmüra normtasemeid. Müra modelleerimisega selgitatakse laiemal alal autoliiklusest tulenev müratase, mille põhjal selgitatakse elupindadele kõige sobivamad asukohad ning kavandatakse konkreetsed müraleevendusmeetmed, millest hoonete projekteerimisel juhinduda. Hoones tuleb tagada müra vastavus sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrusega nr 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid" kehtestatud normtasemetele. Vajadusel rakendada müravastaseid meetmeid lähtudes muuhulgas EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ ning hoone projekteerimisse kaasata müraekspert;

1.2.8 Tallinna radooniriski kaardi kohaselt jääb ala kõrge radooniohuga piirkonda, mistõttu tuleb kasutada hoonete ehitamisel radoonikaitse meetmeid, juhindudes Eesti standardist EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ või teha projekteerimisel pinnase radoonitaseme mõõtmised, et veenduda pinnase ohutuses. Kõrge radooniriski tuvastamisel kasutada asjakohaseid radoonikaitse meetmeid;

1.2.9 planeeringualal ei esine tõenäoliselt jääkreostust;

1.2.10 jäätmekäitlus nii ehitusperioodil kui hoonete kasutamisel peab vastama Tallinna jäätmehoolduseeskirja nõuetele.

1.3 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14–18 ja neljapäeviti kella 9–12 ning Tallinna õigusaktide infosüsteemis aadressil https://teele.tallinn.ee. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14–18 ja neljapäeviti kella 9–12 ning Tallinna õigusaktide infosüsteemis aadressil https://teele.tallinn.ee.

Tallinna Linnavolikogu otsustas 19. oktoobri 2023 istungil:

1.     otsusega nr 87:

tunnistada Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsuse nr 106 punktiga 1.2 kehtestatud Harku järve idakalda detailplaneering Sõudebaasi tee 7a, Sõudebaasi tee 9, Sõudebaasi tee 9a ja Pikaliiva tn 15 kinnistute osas kehtetuks.

2.     otsusega nr 88:

võtta vastu Põhja-Tallinnas asuva 0,52 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tööstuse tn 64a ja 66b kinnistute ning lähiala detailplaneering (edaspidi detailplaneering), K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 17063. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus Tööstuse tn 64a ja 66b elamumaa sihtotstarbega kruntidele kahe 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks, liita Tööstuse tänav T20 kinnistu Tööstuse tn 66b kinnistuga ning Nõlva tn 2 kinnistu sihtotstarbeks määrata üldkasutatav maa või elamumaa.

2.1 Detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve Tööstuse tn 66b ja Nõlva tn 2 kinnistute osas kaubandus- ja teenindusehitiste maast elamu- ja ärihoonete maaks. Alale juurdepääs ning asukoht on tulenevalt reljeefist seotud olemasolevate korterelamutega, seega ei ole kaubandus- ja teenindusehitiste kavandamine antud alale sobilik, mistõttu on Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringus maakasutuse juhtotstarbe muutmine põhjendatud. Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu muutmisega kavandatu on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 8 algatatud ja koostamisel oleva Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringuga.

3.     otsusega nr 89:

kehtestada Pirita linnaosas asuva 2,78 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kloostrimetsa tee 70b ja 70c kinnistute detailplaneering, RUUM JA MAASTIK OÜ TÖÖ NR 08/14, milles on kavandatud maatulundusmaa sihtotstarbega Kloostrimetsa tee 70b ja 70c kinnistutest ühe vähemalt 10% äri- ja kuni 90% elamumaa sihtotstarbega krundi ning kahe transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine hoonestatavale krundile kokku kuni kuue kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega põhihoone, sh kuni kahe äripindadega korterelamu ja kuni nelja korterelamu, ning ühe abihoone ehitamiseks. Äripinnad on planeeritud Kloostrimetsa tee äärde kavandatud kortermajade esimesele korrusele. Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ning antud heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

4.     otsusega nr 90:

tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 29. juuli 2009 korraldusega nr 1248-k kehtestatud Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute detailplaneering Suurevälja tn 25 kinnistu osas kehtetuks.

5.     otsusega nr 91:

tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 27. aprilli 2005 korraldusega nr 785-k kehtestatud Käo tn 20 kinnistu detailplaneering kehtetuks Käo tn 20a kinnistu osas.

6.     otsusega nr 92:

tunnistada Tallinna Linnavolikogu 19. septembri 2002 otsusega nr 365 kehtestatud Suur-Sõjamäe tn 14b kinnistu detailplaneering Valukoja tn 21, Valukoja tn 25, Valukoja tn 27, Valukoja tn 29, Valukoja tn 31, Suur-Sõjamäe tn 14b, Suur-Sõjamäe tn 14c, Suur-Sõjamäe tn 14g ja Suur-Sõjamäe tn 14h kinnistute ning Suur-Sõjamäe tänav T12, Valukoja tänav T2 kinnistute osade ja Suur-Sõjamäe tänav T4, Ülemiste raudteejaam R1 kinnistu osade osas kehtetuks.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

 

 

Viimati muudetud 23.10.2023