Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Arbu Lasteaia kodukord

Tallinna Arbu Lasteaia kodukord

KINNITATUD
Tallinna  Arbu Lasteaed hoolekogu 
26.01.2023 koosoleku protokoll
nr 02 otsus 03
 


Lähtuvalt EV Haridusseaduse § 24 omandatakse alusharidus põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad koolieelsed lasteasutused.

1.  Üldsätted
1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3. Lasteaia kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.
1.4.  Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteaia töötajatele (edaspidi töötajatele) täitmiseks kohustuslik.
1.5.  Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

2.  Lapse  saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
2.1. Lasteaed on avatud kell 7.00 – 19.00.  Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Soovitatavalt on laps rühmas hommikul kell 9.00 ennem organiseeritud tegevuste algust ning järele tullakse lapsele hiljemalt 15 minutit enne valverühma/lasteasutuse sulgemist.
2.2.  Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel lasteaeda ei tule ning ka lasteaeda tulekust peale puudumist. Juhul kui lasteaial  puudub 9.00  teave lapse puudumise kohta, arvestatakse puudutud päev kohal oldud päevaks, mille eest tuleb tasuda toitlustamise päevatasu.
2.3  Lasteaed on suletud riigipühadel. Riigipühadele eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra (23. veebruar; 22.juuni; 23.detsember; 31.detsember).
2.4. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
2.5. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule/isikutele teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat.
2.6.   Rühma töötajatel on keelatud last üle anda alla 14 aastasele (kui ei ole esitatud lapsevanema poolt vastavat volikirja) või selleks volitamata isikule.
2.7.   Ebakaines olekus (alkoholi – või narkojoobes) isikutele last üle anda ei ole lubatud.
2.8.  Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.


3.  Lapse  tervise, heaolu ja arengu toetamine
3.1.Vanem on kohustatud informeerima lasteaiadirektorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
3.2.Lasteaeda ei lubata last, kui rühma töötaja hinnangul võib lapse terviseseisund kahjustada lapse enda või teiste tervist.
3.3. Vanem kohustub last lasteasutusse mitte tooma  kui laps on haige või kannab nakkavat viirust sh nohu- ja/või köha, ning koheselt korraldama lapse koju viimise kui laps on lasteasutuses haigestunud.
3.4. Vanem kohustub andma infot lapsel esinevatest allergiatest või eripäradest, mida temaga tegelev personal peab teadma ja mida arvestama ning andma juhiseid käitumiseks haigus- või allergianähtude korral. Allergia korral tuleb esitada allergoloogi vastavasisuline tõend. Prille kandvatel lastel peab vanem tagama, et lapsele oleks kaasa pandud prillid kool prillitoosiga.
3.5. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.
3.6. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeediga) lasteaias anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
3.7. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest  on vanem kohustatud õpetajat teavitama esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse  Terviseameti juhiseid.
3.8.Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm,  ühekordsed taskurätikud, treeningriided ning vajadusel vahetuspesu.
3.9.Laps kannab libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
3.10.Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
3.11.Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
3.12. Lasteaias lubatakse  jalgrattaga sõita rühmale määratud jalgrattapäevadel  jalgrattakiivri olemasolul.
3.13. Lasteaias ei hoiustata  vankreid ja turvatoole.
3.14. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
3.15. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

4.   Turvalisuse  tagamine
4.1.Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.
4.2.Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos töötajaga lasteaia direktori loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.
4.3.Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud.
4.4 Lasteaia välisuksed on  turvalisuse tagamiseks lukustatud, üldjuhul lapsevanem hoonesse ei sisene.
4.5.Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
4.6.Vanemad, lasteaiatöötajad ja lapsed sulgevad enda järel värava, et tagada laste turvalisus.
4.7.Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, liiklemine on lubatud üksnes direktori loal.
4.8. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
4.9. Lapsed, vanemad ja töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama  töötajat või direktorit olukordadest, mis võivad ohustada laste ning töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust.
4.10. Laste ja töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.  
4.11. Kui laste õues oleku ajal on rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine lasteaia töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
4.12. Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

5.  Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetmete rakendamine
5.1. Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma õpetajat või lasteasutuse juhtkonda. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest vastutavad kõik töötajad.
5.2. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade (ebavõrdne kohtlemine, ebaviisakas või agressiivne käitumine jms) tekkimise korral pöördutakse lasteasutuse direktori poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise üleandmine väljaspool lasteasutust olevatele asutustele.
5.3. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab lapsevanem rühma õpetajat või lasteasutuse direktorit.
5.4. Abivajava lapse (lapse, kelle heaolu on ohustatud või kelle käitumine ohustab tema enda ja teiste isikute heaolu) puhul rakendatakse lasteasutus lastekaitseseadusest tulenevaid meetmeid.
5.5. Kiusamise ennetamise võtmeisikuks on õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Igapäevaste kergemate konfliktide ja arusaamatuste lahendamist juhib õpetaja ise.
5.6. Õpetaja lepib lapsevanemaga kokku, millisel viisil reageeritakse lapse võimalikule sobimatule käitumisele ning millal ja kuidas selle kohta omavahel teavet jagatakse.
5.7. Olukordades, kus lapsed või õpetaja tunnevad ennast ohustatult, on õpetajal kohustus küsida ning õigus saada tuge kolleegidelt ja lasteasutuse direktorilt. Keerulisemate juhtumite puhul, kus õpetaja sekkumine ei ole piisav, juhib juhtumi lahendamist lasteasutuse direktor.

6. Jälgimisseadmestiku kasutamine  (Alus: Andmekaitse Inspektsiooni „Juhend kaamerate kasutamise kohta“)
6.1.  Turvakaamerate jälgimine reaalajas toimub ainult Arbu 15 (aadress) asuvas majandusjuhataja kabinetis. Jälgimise eesmärgid on järgnevad: laste, lastevanemate ja  töötajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamine ja olukorrale reageerimine ning asutuse vara kaitsmine.
6.2.      Jälgimisseadmestik on tehniliste abivahendite süsteem, mis Tallinna Arbu Lasteaia hoone välisseinale paigaldatud statsionaarse turvakaamera abil edastab pilti reaalajas, salvestab selle, võimaldab salvestatut säilitada ja taasesitada.
6.3.      Turvakaamerate salvestisi vaadatakse ainult eeltoodud eesmärgil tekkinud vajaduse korral ja vaid direktori eelneval nõusolekul.

7.    Pildistamine ja filmimine
7.1.  Asutuse territooriumil filmimine ja pildistamine ning fotode ja salvestiste internetti üles riputamine on lubatud lasteaia direktori nõusolekul. Kui fotodel või salvestistel on ka lapsi või töötajaid, on pildistamiseks, filmimiseks ja internetti riputamiseks vajalik ka lapsevanemate ja töötajate kirjalik luba.
7.2.  Asutuse poolse pildi- ja videomaterjali avalikustamiseks (näiteks  veebilehel või mõnes avalikus veebiteenuses) peab olema küsitud kõigi kajastatud isikute nõusolek. Selliste piltide või videote tegemisel peab olema tagatud, et isikud, kes ei soovi pildile/videole jääda, seda ka tegelikult teha saavad. 
7.3.  Avalikel üritustel pildistamine.  Eraisik võib asutuses korraldataval avalikul üritusel (nt jõulupidu) isiklikul otstarbel pildistada ning saadud fotosid oma pereringis või sõpradega vaadata (ehk isiklikul otstarbel töödelda). Kui isik soovib  üritusel isiklikuks otstarbeks tehtud pilte, millele on jäänud ka teised isikud, avalikustada internetis, tuleb küsida kõigilt pildile jäänutelt nõusolek. Kui teine isik nõusolekut ei anna, ei tohi pilte avalikustada. NB kui lapsevanem või muu asutuseväline isik pildistab avalikul üritusel, siis ei vastuta selliste piltide töötlemise sh avalikustamise eest haridusasutus.
7.4. Kui on kokku lepitud, et  avalikule üritusele kutsutakse fotograaf või pildistab keegi asutusest/vanematest ja jagab hiljem pilte, siis on oluline, et kõik sellest kokkuleppest teadlikud oleksid. Sel juhul vanem nõustub piltide jagamisega kinnises keskkonnas – nt pannakse pildid üles siseveebi ja neid saab sealt tellida parooliga sisenedes vms kõigi poolt aktsepteeritud variant. Avalikuks ürituseks loetakse sellist üritust, kus ei toimu nö nimede ja nägude kontrolli ning kõik saavad osaleda (tegemist ei ole kutsetega üritusega). Näiteks lasteaia lõpupidu, Ka avaliku ürituse puhul  teavitame inimesi, kui seda jäädvustatakse avalikustamise eesmärgil. 

8.   Lasteaiatasu
8.1. Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu. Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.
8.2. Lasteaiatasu kuulub maksmisele Tallinna Haridusameti poolt väljastatud arve alusel möödunud kuu eest, maksetähisel näidatud maksetähtajaks ja määratud panga arveldusarve kontole. Maksetähis saadetakse lapsevanemale e-posti.
8.3. Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu.  Alates 01.01.2023 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu määrusest.
8.4.   Palume arve tasumisel kinni pidada maksetähtaegadest.
8.5.   Makseraskuste korral palume pöörduda koheselt lasteaia direktori poolt.
8.6.  Juhul, kui vanemal ei ole võimalik täies ulatuses vanema osa maksta – peab ta esitama vastavasisulise avalduse lasteasutusele (andmete õigust kinnitab sotsiaalhoolekande osakond).
8.7. Arve mittetasumisel juhindub lasteaia direktor Tallinna Linnavalitsuse määrusest „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“.
8.8. Kui vanem ei ole tasunud vanema kaetava osa ja/või toidukulu  ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning määrab võla tasumise uue tähtaja. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

9.   Toitlustamine
9.1.   Lapsed söövad 3 korda päevas. Info lapse rühma söögiaegade kohta on rühma infostendil. Menüü on koostatud arvestades tervisliku toitumise põhimõtted. Jälgige 5 päeva menüüd teadete tahvlil, lasteaia kodulehelt ja eliisis. Eliis on leitav aadressilt: https://www.eliis.eu.
9.2.  Ärge pange lapsele maiustusi, kui panete, siis vahel harva  ja niipalju, et jaguks kõigile lastele.

10.    Tugiisik lasteaias
10.1.  Lapsevanem teavitab eelnevalt lasteaia juhtkonda ja rühma meeskonda tema lapsele  määratud tugiisiku olemasolust, kes tutvustab ennast rühma liikmetele ja juhtkonnale.
10.2.    Lapsevanem või rühma õpetaja teavitab rühma või teisi lapsevanemaid tugiisikust.
10.3. Tugiisik ei avalikusta laste ja vanemate kohta saadud või kuuldud infot, täidab lasteaia kodukorda, peab kinni rühma päevakavast ja osaleb lapsega seotud õppe- ja kasvatustegevustes.

11.      Koostöö ja info edastamine
11.1.   Lapsevanem teavitab koheselt õpetajat, kui kontaktandmed on muutunud (aadress, e-post, tel.).
11.2.   Lasteasutuse töötajad kaitsevad last ja pere puudutavaid andmeid vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
11.3.   Ettepanekute ja probleemidega palume pöörduda õpetajate, direktori või hoolekogu poole.
11.4. Lapsevanemad saavad tutvuda infoga teadetahvlitel, infomapis, kodulehel www.tallinn.ee/arbuwww.facebook.com/TallinnaArbuLasteaed/.
11.5.  Perekond kannab peamist vastutust lapse kasvatamise, hoolitsuse ja arengu eest. Lasteaed  on koduse kasvatuse toetaja ja edasiarendaja.
11.6.   Usaldage õpetajat, rääkige talle oma lapse rõõmudest ja muredest
11.7.  Palume jälgida lapse rühmas lapsevanema jaoks välja pandud kirjaliku informatsiooni siis olete kursis kõige vajalikumaga, lisa võite küsida õpetaja käest.

 

Viimati muudetud 21.02.2024