Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ametnikule

1.1. Kontaktandmed:
1.1.1 kooli aadress, telefon, e-posti aadress, juhi vastuvõtuaeg;
1.1.2 kooli asukoha kaart;
1.1.3 asutuse koosseis, töötajate kontaktid;
1.1.4 hoolekogu liikmed, hoolekogu kontakt: e-posti aadress;
1.1.5 tervisenõukogu liikmed, nõukogu kontakt e-posti aadress.
1.1.6 õpilasomavalitsuse liikmed, õpilasomavalitsuse kontakt e-posti aadress.


1.2. Kooli tegevusega seotud dokumendid:
1.2.1 põhimäärus;
1.2.2 arengukava;
1.2.3 sisehindamise aruanne;
1.2.4 kodukord sh:
1.2.4.1 õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord;
1.2.4.2 õpilase hindamisest teavitamise kord;
1.2.4.3 õppest puudumisest teavitamise kord;
1.2.4.4 vanemale õpilase päevakavast teavitamise kord;
1.2.4.5 õpilaste tunnustusmeetmed;
1.2.4.6 alused gümnaasiumist väljaarvamiseks;
1.2.4.7 kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite kasutamine õppetundide välisel ajal;
1.2.4.8 õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitseks ning vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord;
1.2.4.9 jälgimisseadmestiku kasutamise kord;
1.2.4.10 õpilase poolt kodukorraga mittekooskõlas kasutatavate esemete kooli hoiulevõtmise ja nende tagastamise kord;
1.2.4.11 tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord.
1.2.5 vastuvõtu kord ja tingimused.
1.2.6 hoolekogu otsused.


1.3 dokumendiregister;


1.4 avalduste ja muude dokumentide vormid ja nende täitmise juhendid;


1.5 täitmata ametikohtade loetelu;


1.6 üldkasutatavate teenuste loetelu ja hinnakiri;


1.7 haridusasutuse töötasujuhend;


1.8 riikliku järelevalve ettekirjutused või otsused nende jõustumisest;


1.9 õppetöö:
1.9.1 õppeaasta eesmärgid;
1.9.2 õppetöö korraldus (tundide ajad jms);
1.9.3 õppekava sh:
1.9.3.1 kasutatav hindesüsteem ja hinnete viie palli süsteemi teisendamise põhimõtted;
1.9.3.2 kirjeldavate sõnaliste hinnangute kasutamine koolis;
1.9.3.3 hindamise, hindamisest teavitamise, täiendavale õppele jätmise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise üldised tingimused ja kord;
1.9.3.4 haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtted;
1.9.3.5 vanematele tagasiside andmise kord õpilase käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta;
1.9.3.6 hinnete ja hinnangute vaidlustamise kord;
1.9.3.7 järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord.
1.9.3.8 tunnijaotuskava;
1.9.3.9 võõrkeelte õpetamine;
1.9.3.10 valikained, nende tutvustus;
1.9.3.11 õppeaasta ürituste kava;


1.10 tugiteenuste loetelu ja toimumise ajad;


1.11 konsultatsioonid;


1.12 söökla nädalamenüü;


1.13 terviseedendus (üritused jm);


1.14 õppekavaväline tegevus sh huviringide ja pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava;


1.15 projektid ja koostööpartnerid:
1.15.1 projektide loetelu ja sisu;
1.15.2 lingid erinevatele veebilehtedele.

Viimati muudetud 16.06.2022