Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Distantsõppe korraldus

Distantsõppe korraldus

Sisukord

1. Üldine korraldus

2. Õppetöö korraldus distantsõppe ajal

3. Distantsõppest puudumine 

4. Tugi osalise või täieliku distantsõppe ajal

5. Hindamine osalise või täieliku distantsõppe perioodil

6. Videotunnis osalemise reeglid õpilasele 

 

 

 

1. Üldine korraldus

 
1.1. Distantsõppe õiguslik korraldus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 24 lõikest 5, mille kohaselt juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, mida võib korraldada e-õppena.

1.2. Distantsõpet koroonaviiruse leviku tõkestamiseks võib kool rakendada äärmise vajaduse korral võimalikult lühikeseks ajaks, soovitavalt mitte kauem kui 10 kalendripäeva, mille järgselt peab uuesti hindama distantsõppe vajadust.

1.3. Distantsõppe rakendamine koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kooskõlastatakse kooli pidajaga - Tallinna Haridusametiga ja Terviseametiga.

1.4. I ja II kooliastme õpilastele ja hariduslike erivajadustega õpilastele rakendatakse pikemaajalist distantsõpet ainult eriolukorra väljakuulutamisel riigis kooskõlastatult kooli pidajaga.

1.5. Distantsõppe rakendamisel I ja II kooliastmes kooli algatusel, küsib kool lapsevanemate nõusolekut valmisoleku kohta võtma vastutust õpilase tervise ja turvalisuse tagamise eest koolipäeva vältel.

1.6. Ennetava meetmena võib III kooliastmes ja gümnaasiumis kasutada hajutamist, mille korraldus lepitakse kokku kooli pidajaga. Hariduslike erivajadustega III kooliastme ja gümnaasiumi õpilased õpivad koolis ka hajutamise tingimustes.

1.7. Distantsõppe rakendamiseks tagab kool arvutid õpilastele, kes seda vajavad. Lapsevanem hoolitseb selle eest, et lapsel oleksid distantsõppeks vajalikud vahendid – arvuti koos internetiühendusega, veebikaamera koos kõlariga. Arvuti puudumisel saab seda laenutada koolist.

1.8. Kool tagab distantsõppe erioodil õpilastega kontakti ning pöörab õpilastega suhtlemisele suuremat tähelepanu kui tavaolukorras. Klassijuhatajatunde on soovitav korraldada tavapärasest sagedamini. Õpilasele tagatakse võimalus individuaalseks suhtluspõhiseks juhendamiseks ja tagasisideks, tugiteenused ning toitlustamine.

1.9. Kool tagab andmekaitset reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise.

 

 

2. Õppetöö korraldus distantsõppe ajal

 
2.1. Osalise distantsõppe (hajutamise) korral on põhikooli III kooliastme ja gümnaasiumi klassid koolis vastavalt kehtestatud graafikule. I ja II kooliastmele hajutamist üldjuhul ei kohaldata.

2.2. Koolil on õigus kohustada hajutamisele määratud klassidest õpilasi, kes ei jõua õppetöös rahuldavalt edasi (k.a. erivajadusega õpilased), osalema kontaktõppes koolis.

2.3. Eriolukorra väljakuulutamisel riigis või koolis on kõik klassid distantsõppel.

2.4. Distantsõppel toimub õppetöö kehtiva tunniplaani alusel.

2.5. Distantsõppes osalemiseks vajab õpilane internetiühendusega laua- või sülearvutit, töötavat kaamerat ja mikrofoni.

2.6. Distantsõppe perioodil on Tallinna Arte Gümnaasiumis kasutusel järgmised õpikeskkonnad: Google Classroom, Google Meet, eKool.

2.7. Aineõpetaja valib vahendid ja metoodika, mille abil õppetöö toimub. Kõik muud keskkonnad, mis ei ole õppetöö korraldamiseks vältimatud, peavad olema nõusolekupõhised.

2.8. Õpilase koolipäev kestab 8.00-16.00.

2.9. Kõik distantsõppe ülesanded paneb õpetaja eKooli tunnikirjeldusse hiljemalt 15 minutit enne tunni algust.

2.10. Videotunnid toimuvad vähemalt 50% ulatuses igas õppeaines, välja arvatud osalise distantsõppe perioodil ainetes, mis toimuvad kord nädalas. Videotunni aja lisab õpetaja eKooli teatena eelmisel tööpäeval enne kella 16.00.

2.11. Distantsõppes on tunnitöö ka kodutöö - eraldiseisvaid kodutöid ei jäeta. Uurimis- ja iseseisvate ülesannete täitmise aeg peab olema tasakaalus õppetöö ajaga.

2.12. Õpilasele antud ülesannete esitamise tähtajaks on eKoolis aineõpetaja poolt fikseeritud kuupäev (hiljemalt õppepäeva lõpuks s.o.kell 16.00).

2.13. Kui õpetaja antud ülesanne sisaldab õpilase enda filmimist, siis peab õpetaja välja pakkuma ka alternatiivse lahenduse. Õpetaja ei jaga saadetud salvestusi teistega ja kustutab need kohe pärast hindamist. Kui õpetaja soovib saadud töid tunnis õppetöö eesmärgil näidata, siis küsib ta eelnevalt selleks autorilt luba.

 

 

3. Distantsõppest puudumine

 
3.1. Eelnevalt kokku lepitud tunniplaanijärgses videotunnis fikseeritakse puudujad eKoolis.

3.2. Haigestunud laps õppetöös ei osale. Lapsevanem teavitab sellest kooli eKooli kaudu või saadab teate klassijuhatajale e- kirjaga.

3.3. Kui õpilane ei osale distantsõppes, võtab õpilase ja/või vanemaga ühendust lisaks klassijuhatajale kooli tugisüsteemi esindaja. Vajadusel kaasatakse KOV-i lastekaitse esindaja.

 

 

4. Tugi osalise või täieliku distantsõppe ajal

 
4.1. Tugispetsialistide (tugiteenuste koordinaator (edaspidi HEVKO), õpiabi õpetajad, psühholoog, sotsiaalpedagoogid) töö õpilase, vanema ja õpetaja nõustamiseks toimub e-kirja, telefoni või vajadusel videosilla vahendusel.

4.2. Tugispetsialistide kontaktid on leitavad kooli kodulehelt.

4.3. Konsultatsioonide aeg lepitakse eelnevalt aineõpetajaga kokku e-kirja teel.

4.4. IT- alaste ja muude tehnilist küsimuste korral saab pöörduda e-kirjaga aadressitel [email protected]; [email protected]

 

 

5. Hindamine osalise või täieliku distantsõppe perioodil

 
5.1. Hindamine toimub üldjuhul vastavalt kehtestatud hindamisjuhendile.

5.2. Distantsõppel olles tuleb eelistada hinnangulist hindamist (A või MA). Nõuetele vastava töö eest saab A, mittevastava töö eest MA, tähtajaks esitamata töö eest märgitakse 0.

Kui õpetaja soovib tööd numbriliselt hinnata, peab see olema tööjuhendis kirjas. Numbrilisele hindele on lisatud kommentaar, mis selgitab hinde kujunemist.

5.3. Hindamisel ollakse paindlik, kasutades senisest enam erinevaid ja õppijaid toetavaid hindamise meetodeid.

 

 
6. Videotunnis osalemise reeglid õpilasele 

 
6.1. Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik.

6.2. Enne videotundi kontrollib õpilane üle tehnilised vahendid (internetiühendus, kaamera, mikrofon).

6.3. Videotunnis osaleb õpilane sisse lülitatud kaameraga.

6.4. Videotundi siseneb õpilane alati oma koolikontoga.

6.5. Videotunnis osalemiseks valib õpilane vaikse ruumi.

6.6. Videotunnis on osaletakse korrektses riietuses.

6.7. Videotunnis ollakse kohal õigel ajal.

6.8. Vestlusruumi sisenedes tervitatakse ja lahkudes öeldakse “Head aega!”.

6.9. Tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse siis, kui õpetaja on selleks loa andnud.

6.10. Videotunni vestlusalas kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot.

6.11. Õpilane ei tegele videotunnis õppetööväliste tegevustega (mängimine, söömine jne).

6.12. Õpilane ei jaga videotunni linki kõrvaliste isikutega.

6.13. Õpilane lahkub videotunnist, kui õpetaja on andnud selleks loa.

6.14. Videotunni lõppedes lahkub õpilane vestlusruumist.

Viimati muudetud 21.02.2024