Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Põhikooli õppesuunad

Põhikooli õppesuunad

Õppesuunad põhikoolis
 • Üldine korraldus: Sihtgrupp: 4.-9. klasside õpilased, kes on valinud valikaine
 • Grupi suurus: 12 – 15 õpilast
 • Maht: 2 x 35 (34+36) tundi õppeaastas, kokku 70 tundi
                8. klassis 35 tundi aastas, 9. klassis 70 tundi aastas ringitunnina
 • Õppe korraldus:  4.-7. klassis paaristunnina igal nädalal;
                7. klassi II poolaastas koostöö teiste valikaine rühmadega mini-õpilasfirma loomiseks
                NÄITEKS õpilasfirma, kes toodab,  reklaamib, turundab disainitud toodet; õpilasfirma, kes loob taiesed ja korraldab näituse või virtuaaltuuri näitusel; õpilasfirma, kes korraldab moeshow, vms loomingulise ürituse;  õpilasfirma, kes korraldab kooli väikese Robotexi noorematele kaaslastele
                8. klassis valikainest lähtuv loovtöö
                9. klassis kohustuslik huviring


Informaatika/robootika/ programmeerimine
Õpiväljundid: õpilane
 • tunneb programmeerimise loogilisi alused ja oskab programmeerida;
 • oskab kasutada erinevat tarkvara;
 • oskab kasutada teaduslikku ja tehnilist keelt;
 • oskab praktikas kasutada matemaatilisi mõisted;
 • saab aru ning oskab tõlgendada 2D jooniseid ja 3D mudeleid;
 • arendab STEAM ja koostööoskust;
OSALEMINE õpilasfirmas; koolisisestel valdkonna üritustel; on abiks kooli ürituste korraldamisel ja läbiviimisel IT valdkonnas
OSALEMINE koolivälistel temaatilistel üritustel, nt Robotex


Kunst, disain, kunstilugu
Õpiväljundid: õpilane
 • tunneb erinevaid klassikalisi kunstitehnikaid ja –materjale ning oskab neid kasutada oma ideede elluviimiseks;
 • tunneb erinevaid digivahendeid ja –keskkondi ning oskab neid kasutada oma ideede elluviimiseks;
 • oskab leida lahendusi disaini probleemülesannetele;
 • oskab kavandada, kriitiliselt valida ja oma ideid ellu viia;
 • orienteerub Eesti ja Euroopa kunstiloos;
 • oskab oma töid tutvustada ja eksponeerida
OSALEB kooli näitustel ja näituste korraldamisel, valdkonna üritustel
OSALEB koolivälistel kunstikonkurssidel, näitustel, jne


Ettevõtlikkus, keskkond
Õpiväljundid:
 • oskab püstitada eesmärke, võtta vastutust ideede elluviimisel ning rakendab meeskonnatöö võtteid;
 • arendab enda loovust;
 • kasutab erinevaid teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot, tõlgendab ja esitab neis allikates sisalduvat infot;
 • suhtub vastutustundlikult elukeskkonda;
 • teab oma õigusi ja kohustusi kui tarbija, töötaja ja tulevane ettevõtja;
 • saab aru ettevõtluse tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonnas;
 • mõistab ettevõtja, juhi ja töötaja rolle ning vastutust;
 • oskab näha ettevõtlust isikliku karjäärivõimalusena, on positiivse hoiakuga ettevõtluse ja ettevõtja suhtes;
 • luua meeskondlikult miniõpilasfirma
OSALEB: koolisiseste ürituste korraldamisel ja läbiviimisel
 

Viimati muudetud 21.02.2024