Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Projektid

Projektid

Aktiivsed projektid

SchoolFood4Change

Projekti kestvus: 1.01.2022 – 31.12.2025

Projekti eelarve: kogueelarve 12,3 miljonit eurot. Tallinna osa 234 000 eurot
Projekti rahastusprogramm: EL Horisont 2020
Projekti eesmärk on juurutada lähenemisviisi „kogu kooli toidukultuur“, mis aitab välja arendada koolitoitlustamise terviklikkust, kaasates õpilasomavalitsusi ja koolide-lasteaedade hoolekogusid. Toitlustamisel keskendutakse konkreetsele õppeasutusele (õpilastele, õpetajatele jne), lõimides toidutemaatikat erinevate õppeainetega. Koolitoidu võtmesõnadeks on “jätkusuutlikkus” ja “tervislikkus”. Projekti käigus töötatakse välja individuaalne metoodika, hindamaks tervise- ja keskkonnamõjusid koolides ja lasteaedades. Samuti viiakse projekti raames läbi koolitusi koolide kokkadele ja köögipersonalile ning töötatakse välja uuenduslikke, kliimasõbralikke ja jätkusuutlikke retsepte.
Projekti tulemuseks on õnnelikumad ja tervemad lapsed ja noored. Samuti paraneb Tallinna inimeste tervis ja üldine heaolu, suureneb kodanike teadlikkus tervislikust ja jätkusuutlikust toitumisest ja sellega kaasnevatest mõjudest nii tervisele kui ka keskkonnale.
Projektijuht TAG –s Gulnara Nadzhafova


Liikuma Kutsuv Kool

Liikuma Kutsuva Kooli programm tugineb rahvusvahelisele teadusele, Tartu Ülikooli liikumislabori uuringutele ja arendustele ning programmis osalevate koolide kogemustele.

Liikuma Kutsuva Kooli kodulehelt leiad hulgaliselt ideid ja soovitusi, kuidas tuua rohkem liikumist laste, noorte ja ka õpetajate koolipäeva.
Kuidas vähendada järjestikust istumist ainetundides?
Millised on võimalused lisada liikumist vahetundidesse?
Kuidas toetada aktiivsemat kooliteed?
Kuidas saab koolimaja ja kooliõu olla liikuma kutsuv?
Kuidas saab koolipäeva ülesehitus luua võimalused liikumiseks?
Projektijuht TAG –s Jessica Aasla

Ettevõtlik Kool

Ettevõtlik kool – kaasaegse hariduse kvaliteedimärk

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.
Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist.
Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud:
— laste kiiremat iseseisvumist,
— suuremat huvi uute teemade vastu,
— õpilaste poolset kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist,
— erakordselt tugevat usalduslikku suhet pedagoogide ning õpilaste vahel.
Tunnid on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda. Ettevõtliku Kooli õpetajad hoiduvad kuivast praktikast, mida ei suudeta ilmestada päriseluliste tegevuste ja haaravate praktiliste näidetega.
Ettevõtliku Kooli võrgustik on laienenud igasse Eesti maakonda, kus kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud arenduskeskused (MAK). Vaata kontaktide alt, kes on sinu maakonna koordinaator. Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab üle 219 õppeasutuse üle Eesti, kokku üle 41 000 õppija. Tihedasse koostöösse on haaratud ka lapsevanemad ja kogukonnad.
Projektijuht TAG –s Angela Loot


Kiusamisest vabaks


Programm „Kiusamisest vabaks!“

 • on töötatud välja Taani Roskilde ülikooli teadlaste poolt
 • on kooskõlas Eesti koolieelse lasteasutuse ja põhikooli riiklikes õppekavades kirjeldatud õppekava alusväärtuste ja üldpädevuste kujundamise põhimõtetega;
 • ennetab riskikäitumist ja areneb lastekollektiivis kiusamist ennetavat käitumiskultuuri: lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt, austavalt, hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda;
 • on suunatud lastele, spetsialistidele, lapsevanematele ja kogukonnale;
 • on paindlik ja kergesti lõimitav igapäevaeluga terves haridusasutuses;
 • loob meeskonnas ühised teadmised kiusamise ennetamiseks;
 • tagab kindlustunde ja sujuva ülemineku lasteaiast kooli, kuna on kasutuses enamikes Eesti lasteaedades;
 • on pikaaegselt uuritud ja rakendatud;
 • põhineb värskeimatel kiusamist käsitlevatel uuringutel;
 • täiendab pidevalt metoodilisi materjale;
 • annab positiivseid tulemusi ja vähendab kiusamist;
 • ei too haridusasutusele kaasa püsikulusid.
Programmi eestvedajaks Eestis on MTÜ Lastekaitse Liit. Programmi „Kiusamisest vabaks!“ rakendatakse Eesti lasteaedades alates aastast 2010, koolides alates aastast 2013 ning sõimerühmades ja  lastehoidudes alates aastast 2018. Eestis programmi viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel.
Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vabaks!“ logod koolidele, lasteaedadele ja lapsehoidudele/sõimerühmadele on kättesaadavad allalaadimiseks ja kasutamiseks liitunud haridusasutustele.
Projektijuhid TAG –s Õnne Linnas ja Kersti Reinapu

Roheline kool

Rahvusvaheliselt on programmi nimeks Eco-schools global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) - valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega, sh Sinilipp ja Roheline võti, töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligikaudu 53 000 kooli 67 maalt. Eesti liitus programmiga 2016. aastal. Liitunute nimekirja näeb siin.
Mida programmis osalejad teevad?
Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi:
1. Seitsmest sammust koosnev strateegia
2. Käsitletavad teemad
3. Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. Osa kriteeriume on FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.
Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.
Strateegia 7 sammu:
 • Keskkonnatöörühma moodustamine
 • Keskkonnaülevaatuse tegemine (juhis lasteaedadele ja koolidele). FEE poolt koostatud keskkonnaülevaatuse soovituslik vorm asub siin.
 • Tegevuskava koostamine
 • Monitooring ja hindamine
 • Tegevuste sidumine õppekavaga
 • Teavitamine ja kaasamine
 • Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.

Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. Teemad võib vabalt valida, kuid soovitame, et valikus oleks vähemalt üks järgmistest: elurikkus, kliimamuutused, globaalne kodakondsus. Teemade valik, millele klikkides avanevad piktogrammid:
Elurikkus ja loodus, Kliimamuutused, Energia, Toit, Globaalne kodakondsus, Tervis ja heaolu, Meri ja rannik, Prügi, Kooliõu, Transport, Jäätmed, Vesi
Projektijuht TAG –s Angela Loot


KIK õppekäigud

KIK asutati aastal 2000 ning selle aja jooksul oleme olnud Eesti keskkonnavaldkonna projektide keskne rahastaja. KIKi kaasabil on erinevate rahastusallikate toel ellu viidud üle 27 tuhande keskkonnaprojekti enam kui 2,9 miljardi euroga. KIKi toetuste panus keskkonda on väga mitmekülgne - alates puhta joogivee kättesaadavaks tegemisest ja reovee puhastamisest, erinevate loodusobjektide korrastamisest, taastuvenergeetika ning ringmajanduse projektide elluviimisest kuni erinevate uuringute rahastamise, keskkonnateadlikkuse suurendamisega seotud tegevuste ning näiteks loodusmatkade korraldamiseni.  
Viimase 23 aasta jooksul on erinevate rahastusallikate (nii Euroopa Liidu kui ka siseriiklikud fondid) toel aidanud ellu viia Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Siseministeeriumi tegevusi.
Tallinna Arte Gümnaasium osaleb KIK programmis lastele ja noorte  suunatud keskkonnateadlikkust arendavates õppekäikudes.


Arte ÕPPEAED

Aastaring, meie elurikkus ja keskkond!


Arte Õppeaed on inspireeriv, keskkonnateadlikkust ja ettevõtlikkust toetav loodus-ja
liigirikas õpikeskkond.

Projekti raames rajati koolile kaasaegne õppeaed, mis täiendab igapäeva õppetegevust
võimaldades aktiivset õuesõpet, arendades kogukondlikku koostööd ja tõstab üldist keskkonnateadlikkust. Õppeaed täiendab oma roheluse ja õppijasõbralikkusega kooli ja
selle lähiümbruse infrastruktuuri ning muudab Tallinna Arte Gümnaasiumi atraktiivseks kooliks uutele sisseastujatele ja õpetajatele.
Õppeaed on rajatud II korruse rõdule. Kus on 16 peenrakasti, milledest 2 on valmistatud õpilaste poolt. Kahel peenrakastil on kolm külge puidust ja 1 külg pleksiklaasist. Lisaks peenrakastidele on õppeaias 3 laud/pingid komplekti.
Õppeaed toetab ja täiendab õppekava omandamist, on õppe- ja töövahendiks ettevõtlikkuse ja keskkonnateadlikkuse valikainete ja õppesuuna tundides, pakub teraapilisi ja loomingulisi tegevusi, võimaldades aktiivset õuesõpet läbi jälgimise, uurimuse ja praktilise tegevuse. Loob hea võimaluse kogukondlikuks koostööks ja tõstab üldist keskkonnateadlikkust.

Projektijuht TAG –s Angela Loot
Liikmed:
Helen Martmaa, õpetaja
Õnne Linnas, õpetaja
Urve Jõhvik, õpetaja
Tiiu Kaarjärv, sotsiaalpedagoog
Tiina Puuste, õpetaja
Siret Käär, õpetaja
Kristina Vasur, õpetaja
 

Varasemalt on kool osalenud järgmistes projektides:

Proovikivi innovatsioonilabor

KIVA programm

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

SA Archimedes noorteagentuuri programm „Hooliv klass“

Aktiivõppe ja ainetevahelise lõimingu koolitus Rõuge muinastalus

Aktiivne ja turvaline koolipäev

Huvitav Kool Vanalinna teabepäev

Tallinna Arte Gümnaasiumi ja Tallinna Tehnikagümnaasiumi koostööprojekt 

SPIN programm

 

Viimati muudetud 21.02.2024