Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Üleminekuklassid

Üleminekuklassid

1. Vastuvõtt 2. – 9. klassi

1.1 Vastuvõtt 2. – 9. klassi 2.1. 2. – 9. klassi võetakse vastu koolikohustuslikud õpilased vabade õppekohtade olemasolul.

1.2. Õpilane jätkab koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on esitatud dokumentide alusel üle viidud.

1.3. Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:

1.3.1. välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;

1.3.2. isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;

1.3.3. isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;

1.3.4. isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega.

1.4. Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt Haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” lisas esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

1.5. Kooli vastuvõtmiseks esitab isik või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem taotluse (taotlus on leitav avalduste vormide lehel), millele lisab:

1.5.1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

1.5.2. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult
kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

1.5.3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

1.5.4. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;

1.5.5. gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;

1.5.6. kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui
õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.

1.5.7. digifoto e-õpilaspileti (foto palume saata emailile: [email protected] ning märkida kirjas õpilase eesnimi, perekonnanimi ja isikukood).

Viimati muudetud 07.06.2022