Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Visioon ja missioon

Tallinna Arte Gümnaasiumi tunnuslause, visioon, missioon ja toimimise põhimõtted

Tunnuslause

"Ei kunst ega tarkus pole meie jaoks, kui me neid ei õpi!"

Visioon

TAG on akadeemilist ja toimetulekutaset pakkuv konkurentsivõimeline ning usaldusväärne üldhariduskool.

Missioon

Lähtudes riikliku ja kooli õppekava põhimõtetest, säilitades omanäolisuse ja traditsioonid, toetame isiksuse kujunemist edukaks, mitmekülgseks ja arenguvõimeliseks Eesti rahvuslikku kultuuri kandvaks kodanikuks.


Meie põhimõtted on:

 • luua õpilastele arengukeskkond, kus on koht nii maailma ühisväärtustel kui isiksuse eripäral;
 • kujundada isereguleeruv ja arenguvõimeline õpetajate meeskond, kes on pühendunud ühistele eesmärkidele ja taotleb tulemuslikkust;
 • toetada kodusid tehes tihedat koostööd õpilaste väärtushinnangute kujundamiseks.

Selleks:

 • tegeleme pidevalt koolisisese arendustegevusega hoides õppekava avatuna muutustele;
 • pöörame tähelepanu professionaalsele juhtimisele igal tasandil;
 • loome õppimiseks ja arenguks positiivse ja toetava mikrokliima;
 • tagame loominguliseks tegevuseks ja ande arendamiseks turvalise, esteetilise ja kaasaegse keskkonna;
 • arvestame huvide, võimete ja vajaduste erisusi;
 • töötame välja ja järgime ühistel väärtustel põhinevaid reegleid ja norme;
 • väärtustame elukestvat õppimist;
 • korraldame majandustegevust säästlikult, otstarbekalt ja perspektiivselt;
 • oleme nõudlikud ja järjekindlad kõikide tegevuste tulemuste suhtes.

 


Tallinna Arte Gümnaasiumi väärtused

Koostöö

Oleme valmis koostööks erinevate huvigruppidega. Meie tegevus põhineb vastastikusel usaldusel. Me tahame ja julgeme märgata probleeme. Anname ja ootame konstruktiivset tagasisidet.

Vastutus

Vastutame konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku hariduse eest. Suhtume heaperemehelikult kooli varasse, väärtustame enda ja teiste aega.

Hoolivus

Arvestame iga inimese individuaalsusega. Austame iseennast ja kaaslasi. Oleme ausad, väärikad ja mõistvad. Lähtume positiivsest, tunneme rõõmu edusammude üle.

Turvalisus

Väärtustame sõbralikku ja toetavat koolikeskkonda ning tervislikke eluviise. Peame kinni ühiselt kehtestatud reeglitest.

Motivatsioon

Väärtustame õppimist, loomingulisust ja isiksuslikku arengut. Tagame innovaatilise õpikeskkonna ja innustava juhendamise.

Koolikultuur

Meie ühtsustunne põhineb kooli pikaajalistel traditsioonidel ja toredatel ühisüritustel. Meie õpilastele meeldib käia oma koolis.

Kodanikuks olemine

Me austame isamaad, emakeelt ja rahvuskultuuri. Hindame võrdõiguslikkust ja väärtustame kultuurilist mitmekesisust.

Viimati muudetud 28.11.2022