Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia hoolekogu liikmed

Hoolekogu liikmed 2022/2023 õppeaastal

Annika Sever - lapsevanem
Mari-Liis Toobal - lapsevanem
Kerli Liksor - lapsevanem
Tanel Jairus - lapsevanem
Marina Moltšanov - lapsevanem
Terje Korberg - lapsevanem
 Maari Talvist - lapsevanem
Gülnara Niglas - õpetajate esindaja
Regina Truman - linnaosa esindaja

Hoolekogu töö põhimõtted on ära toodud Koolieelse lasteasutuse seaduses, mille järgi hoolekogu:

1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2) annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstabekaks kasutamiseks;

3) teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.


Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord on määratletud Koolieelse lasteasutuse seaduse ja Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise korraga.

Viimati muudetud 07.06.2023