Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia hoolekogu liikmed

Hoolekogu liikmed 2021/2022 õppeaastal

Ariina Süvirand - lapsevanem
Julia Vetik - lapsevanem
Kerli Liksor - lapsevanem
Tanel Jairus - lapsevanem
Marina Moltšanov - lapsevanem
Reili Rebane - lapsevanem
Ragne Soosalu - lapsevanem
Alar Kaljakin - õpetajate esindaja
Eve Annus - linnaosa esindaja

Hoolekogu töö põhimõtted on ära toodud Koolieelse lasteasutuse seaduses, mille järgi hoolekogu:

1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2) annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstabekaks kasutamiseks;

3) teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.

Viimati muudetud 11.10.2021