Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta üldeesmärgid

Õppe- ja tegevuskavade planeerimisel lähtuvad pedagoogid õppeaasta  prioriteetidest ning lasteaia õppekavast ja arengukavast ning rühma eripärast. 2021/2022  õppeaasta eesmärk on:

TERVIST EDENDAVATE HARJUMUSTE KUJUNDAMINE LÄBI AKTIIVÕPPE.

Õppemeetoditena rakendatakse aktiivõppemeetodeid – projektõpe, avastusõpe, robootika ja õuesõpe. Lapsed kaasatakse õppetöö planeerimisse ja korraldusse – neile antakse võimalus valida teemat ja metoodikat. Laps on aktiivne õppija, on koostöine ning iseseisev tegutseja. Õpetaja võtab planeerimisel arvesse laste arvamusi ning tagab lastele aktiivseks tegutsemiseks sobiva ja arendava keskkonna, mis on varustatud innovaatiliste ja lastele huvitavate vahenditega. Õpetaja roll on olla lapse toetaja ja abistaja. Olulisel kohal on mängulisus, individualiseerimine, valikuvõimaluste loomine ning koostöö peredega.

Tervist edendavate harjumuste kujundamisel peetakse silmas terviseedenduse valdkondi – füüsiline tervis, vaimne tervis, emotsionaalne tervis ja sotsiaalne tervis. Oluline on kujundada lastes tervislike eluviise  - tervislik toitumine, liikumise olulisus, sotsiaalsete oskuste ja positiivse käitumise kujundamine, lapse emotsionaalse arengu toetamine.

Viimati muudetud 05.10.2021