Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Liikumisprojekt "Liikumine ja sport hoiab meid tervete ja tugevatena"

Liikumis- ja terviseedenduse õpetaja Gülnara Niglas alustal sel õppeaastal suure projektiga "Liikumine ja sport hoiab meid tervete ja tugevatena". Projekt lähtub Haridusameti teemaaastast "liikumise-, tervise- ja koolisport 2021/2022".  Projektis osalevad Tallinna Asunduse Lasteaed ja Tallinna Ülemiste lasteaed - lapsed, personal ja lapsevanemad.

Läbi õppeaasta on osapooled kaasatud liikumise, tervise ja spordiga seotud tegevustesse. Lapsed ja personal saavad tegevustes osaleda nii rühmade kaupa kui ühisüritustel, mida liikumisõpetaja koostöös teiste õpetajate ja juhtkonnaga ette valmistab ja läbi viib.  

Projekti eesmärgid:

  • Tasakaalustatud vaimse ja füüsilise arengu toetamine.
  • Kehaliste võimete eakohane arendamine läbi mitmekülgse liikumisoskuse.
  • Õpikeskkonna kujundamine läbi liikumistegevuste/mängude ja tervisekasvatuse.
  • Keeleõpe ja sõnakasutus tavapärasest keskkonnast väljaspool: õppekäik, õuesõpe, liikumine ja liiklus jm.
  • Liikumis- ja tervisekasvatusega seotud tegevuste lõimimine teiste õpivaldkondadega nii, et lapse kehaline aktiivsus kajastub õpitegevustes / aktiivõppe meetodid.
  • Koostöö arendamine ja õppematerjalide ning oskuste ja digipädevuste arendamine,  vahetamine / jagamine (kahe asutuse vahel, õpetajate vahel, õpetajate ja laste vahel, laste vahel jm).

Tutvu projekti ja selle raames läbi viidud tegevustega projekti blogis! Blogi täiendatakse kord kolme kuu jooksul neid kokkuvõtvate tegevustega.